بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,529

قانون جامع ايثارگران مصوب 1391/12/28-قسمت دوم

  1392/4/12
قسمت قبلي


فصل سوم ـ بهداشت و درمان


ماده12ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي ذي‌ربط با پيشنهاد مشترک بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد کل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده13ـ

الف ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مکمل و بيمه خاص (خدماتي که مشمول قوانين بيمه همگاني و تکميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.

تبصره1ـ کليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت کسورات بيمه درماني همگاني و مکمل سهم کارکنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمايند.

تبصره2ـ شرکتهاي دولتي، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت کسورات بيمه درماني همگاني و مکمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمايند.

تبصره3ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بيمه درمان همگاني و تکميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين کار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

تبصره4ـ دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي ساز و کارهاي لازم و براي بهره‌مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

ب ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است. [3]

ماده14ـ بنياد موظف است امکانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروههاي ويژه جانبازان شيميائي، اعصاب و روان، نخاعي و اندامهاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراکز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره1ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراکز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشکي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ماده15ـ بنياد موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و کنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ايجاد بانک جامع اطلاعات پزشکي و پيراپزشکي و تشکيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.

ماده16ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است با هماهنگي بنياد نسبت به واکسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رايگان اقدام نمايد.

ماده17ـ بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر کميسيون پزشکي و تأييد شوراي عالي پزشکي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي که در اعتبارات سنواتي بنياد پيش‌بيني مي‌گردد، اقدام نمايد.

ماده18ـ بنياد موظف است به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد از کارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان يا در نظرگرفتن وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات (امتيازبندي تلفيقي) و تعيين و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگي جانبازان نسبت به تشکيل کميسيون پزشکي در مواردي که مطابق ضوابط، نياز به رأي کميسيون باشد، اقدام نمايد.

ماده19ـ بنياد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ها و کليه مراکز پزشکي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امکانات رايانه‌اي نسبت به تشکيل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.

ماده20ـ بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و مددکاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراکز مشاوره‌اي و مددکاري ايثارگران» را تأسيس نمايد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستادکل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ تسهيلات اداري و استخدامي


ماده21ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يک‌سال و بالاي يک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از يک‌سال اسارت اختصاص دهند. [4]

تبصره1ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلي، آزادگان از کارافتاده کلي و فرزندان آنان که علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با کسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره2ـ کليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يکي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يکي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايند.

تبصره3ـ کسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.

ماده22ـ بنياد حسـب مورد به همسـر و والدين شاهد، جانبازان و آزادگان، که بنا به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد داراي عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حرکتي) باشند، علاوه بر پرداختي‌هاي موضوع اين قانون، در صورتي که نسبت به نگهداري فرد يا افراد يادشده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي‌نمايد.

ماده23ـ بنياد مکلف است به کليه والدين شاهد به ميزان معادل يک و نيم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

ماده24ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن مي‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي کامل بهره‌مند گردند.

تبصره1ـ همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از پنج سال براساس آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يک تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره‌مند مي‌گردند.

تبصره2ـ کليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاري برخوردار مي‌گردند.

تبصره3ـ رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي‌باشد.

ماده25ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آزادگان متوفي که فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تکفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي‌باشند.

ماده26ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت کاري که از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده27ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌آور (يک به يک و نيم) محسوب مي‌گردد.

دولت مکلف است مابه‌التفاوت کسور بيمه و بازنشستگي سهم کارمند و يا کارگر و کارفرما را براي مدت مذکور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول کسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يکجا به صندوقهاي مربوط واريز نمايد.

ماده28ـ کليه دستگاههاي مشمول اين قانون مکلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهدا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر به کليه شهدا و مفقودان داراي مدرک ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان