بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,199

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت پنجم

  1392/4/12
قسمت قبلي


مبحث پنجم ) نحوه تنظيم قرارداد وكالت: 

در خصوص تنظيم وكالت به صورت رسمي (دفتر خانه اي )، خارج از كشور، در زندان ، قيد در صورتجلسه دادگاه، روي فرم هاي متحد الشكل توضيح داده شد. در اين قسمت بيشتر در رابطه با نحوه تنظيم قرارداد وكالت بر روي فرم هاي متحد الشكل چندين نكته بر مبناي تجارب و سلائق نگارنده مطرح مي گردد: 

16) تنظيم قرارداد وكالت به صورت تايپ شده:

 با توجه به لزوم استفاده از تكنولوژي روز و رايانه با اسكن نمودن فرم وكالت و با يك برنامه ساده مي‌توان نسبت به تايپ نمودن محتويات قرارداد وكالت و سپس پرينت بر روي سه نسخه فرم ها اقدام كه داراي چند مزيت است از جمله خوانا و مشخص بودن تمامي موارد ،‌عدم امكان جعل يا اضافه يا كم نمودن موارد و خصوصاً نشانگر نظم وكيل در تنظيم وكالت نامه مي باشد. 

17) احراز هويت موكل يا موكلين: 

در زمان مراجعه فرد به عنوان شخص حقيقي اصيل با رؤيت شناسنامه يا كارت ملي و اخذ فتوكپي آن مقيد به امضاء يا اثر انگشت موكل و در تعدد موكلين با حساسيت بيشتر احراز هويت هر يك از آنان در حد عرف و معمول (بدون برخورد نامناسب نشانگر عدم اطمينان) انجام و به منظور تشخيص امضاء آنان حتماً نام و نام خانوادگي در پايين يا بالاي امضاء درج و يا اثر انگشت نيز براي موكل يا موكلين كم يا 
بي سواد مطمح نظر قرار گيرد . در صورتي كه شخص حقيقي به نمايندگي از جمله ولايت، وصايت، قيموميت و وكالت مراجعه نموده احراز آن با اخذ مدارك و بررسي آن حائز اهميت است. احراز هويت شخص حقوقي نيز در شركت هاي تجاري و غيره به عنوان شخص حقوق خصوصي با اخذ اساسنامه ، آخرين تغييرات شركت،‌ صورتجلسه هيئت مديره در تفويض اختيار امكان پذير و در شخص حقوقي  دولتي احراز صحت احكام و استمرار سمت وي 
مد نظر و تصاوير مصدق دلايل سمت به وكالتنامه يا دادخواست نيز ضم گردد. 

18) نحوه نگارش مشخصات موكل يا موكلين: 

با عنايت به اينكه محل درج مشخصات موكل در قرارداد محدود به چند خط بوده به منظور نگارش جامع و مانع پيشنهاد مي گردد در شخص حقيقي اصيل با ذكر آقاي / خانم / بانو / دوشيزه ، نام و نام خانوادگي كامل منطبق با شناسنامه و نام پدر (در تشابه اسمي در شهرستان ها شماره شناسنامه ) ، آدرس (اقامتگاه قانوني) به ترتيب تعيين شهر / خيابان / كوچه / بن بست / پلاك شهرداري / كد پستي قيد گردد. در صورتي كه شخص به نمايندگي مراجعه نموده ابتدا نام و نام خانوادگي اصيل و سپس نام و نام خانوادگي نماينده با ذكر دليل نمايندگي درج مي گردد بطور مثال / آقاي حسن حسني به قيموميت آقاي محمد حسني يا آقاي حسن حسني برابر وكالت نامه رسمي شماره 000000 تاريخ 000000000 به وكالت آقاي محمد حسني يا آقاي حسن حسني به ولايت آقاي محمد حسني / اين نكته كه چرا ابتدا مشخصات اصيل قيد مي‌گردد بدين لحاظ است كه در رايانه دادگاه و ابلاغ اوقات و اوراق قضايي مشخصات موكل اصيل با درج اشتباه نام نماينده ثبت و ارسال نگردد. در صورت تعدد موكلين از يك خانواده به عنوان خواهر و برادر و كمبود جا براي درج تمام مشخصات مي توان اين گونه قيد نمود بطور مثال آقايان محمد و علي و رضا و حسين و بانوان فاطمه و زينب و سميه و خورشيد همگي دادخواه فرزندان عباس و .... در شخص حقوقي خصوصي نيز ابتدا مشخصات و سپس نام و نام خانوادگي نماينده يا نمايندگان قيد مي گردد بطور مثال شركت توسعه و صنعت ... (سهامي خاص) به نمايندگي آقاي .............. (مدير عامل) و آقاي............. (رئيس / نايب رئيس هيئت مديره) .... چنانچه وكالت مأخوذه از شخص حقوقي دولتي باشد اين گونه قيد مي گردد اداره / سازمان / موسسه ........به رياست / سرپرستي آقاي / خانم .............و در تمامي موارد ياد شده بالا (به استثناء شخصي حقيقي اصيل ) مدارك مثبت سمت به دادخواست يا وكالت نامه وكيل ضميمه تا مشمول ماده 59 قانون آ.د.م يا مواجه با ايراد بند5 ماده 84 و ماده 89 قانون آ.د.م در عدم احراز سمت نگردد. فروض ديگري هم در جمع موكلين، بصورت همزماني اصيل و نماينده و تعدد آنان وجود داشته كه با لحاظ عدم شياع از ذكر آن خودداري مي گردد. 

19) نحوه نگارش مشخصات وكيل :

 نام و نام خانوادگي و پايه وكالت با قيد آدرس (اقامتگاه) و با توجه به سيستم ارسال پيام (sms) ازسوي مرجع قضايي، شماره تلفن همراه وكيل قيد و چنانچه دو وكيل در يك قرارداد قبول وكالت نموده اند با رعايت ماده 44 قانون آ.د.م بصورت منفرداً يا مجتمعاً‌(متفقاً) مشخصات كامل هر دو با شماره تلفن ها قيد مي‌گردد . در ماده مار الذكر آمده است كه : « در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ يك از آن ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد و  وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.» 

20) نحوه نگارش نام و نام خانوادگي و اقامتگاه طرف:

 با توجه به اينكه در طول دادرسي امكان تغيير اشخاص در اجراي ماده 105 قانون آ. د.م از جمله فوت،‌حجر ، زوال سمت متصور بوده و يا با طرح دعاوي طاري همانند تقابل،‌جلب ثالث، ورود ثالث (با لحاظ قيد آن در حدود اختيارات قرارداد) اشخاص ديگر در دادرسي مداخله مي نمايد بهترين شيوه پيشنهادي قيد جمله « هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي » مي باشد . بديهي است بر مبناي تجارب و سلائق بعضي از وكلا صرفاً مشخصات كامل طرف مقابل موكل قيد مي گردد. نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستريمشاوره حقوقی رایگان