بسم الله
 
EN

بازدیدها: 802

تصور و واقعيت در خصوص سازمان ملل-قسمت چهارم

  1392/4/12
قسمت قبلي


نظام ملل متحد در يک نگاه

رياست هيات مديره روساي اجرايي براي هماهنگي نظام ملل متحد را دبير کل سازمان ملل متحد به عهده دارد. اعضاي اين هيات شامل دبيرکل سازمان ملل و روساي سازمان هاي زير است:
·        سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو)
·        آژانس بين المللي انرژي اتمي
·        سازمان بين المللي هوانوردي کشوري
·        صندوق بين المللي توسعه کشاورزي
·        سازمان بين المللي کار
·        سازمان بين المللي دريانوردي
·        صندوق بين المللي پول
·        اتحاديه بين المللي ارتباطات
·        صندوق کودکان ملل متحد
·        کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
·        برنامه عمران ملل متحد
·        سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد
·        برنامه محيط زيست ملل متحد
·        کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان
·        برنامه اسکان بشر ملل متحد
·        سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
·        برنامه بين المللي کنترل مواد مخدر ملل متحد
·        صندوق جمعيت ملل متحد
·        کارگزاري امداد و کار ملل متحد براي پناهندگان فلسطيني در خاور نزديک
·        اتحاديه جهاني پست
·        گروه بانک جهاني
·        برنامه جهاني غذا
·        سازمان جهاني بهداشت
·        سازمان جهاني مالکيت معنوي
·        سازمان جهاني هواشناسي
·         سازمان جهاني تجارت

دبيرکل سازمان ملل چگونه منصوب مي شود؟

مجمع عمومي، دبيرکل را به توصيه شوراي امنيت منصوب مي کند. بنابراين گزينش دبيرکل در معرض وتوي هر يک از پنج عضو دائمي شوراي امنيت قرار دارد.
دو دبيرکل نخست سازمان ملل، تريگوي لي (نروژ) ودگ همرشولد (سوئد) بودند. کشورها در 40 سال گذشته به طور غيررسمي موافقت کرده اند اين مقام به صورت چرخشي در اختيار گروه هاي منطقه اي باشد. به اين ترتيب مقام دبيرکلي از آسيا (اوتانت، برمه، ميانمار کنوني) به اروپاي غربي (کورت والدهايم، اتريش)، به آمريکاي لاتين (خاوير پرزدکوييار، پرو)و به آفريقا( پطرس پطرس- غالي، مصر، که يک دوره خدمت کرد و کوفي عنان ،غنا، دبير کل کنوني) در گردش بوده است. اگرچه از نظر فني محدوديتي براي تعداد دوره هاي پنج ساله کار يک دبيرکل وجود ندارد، هيچ يک تاکنون بيش از دو دوره اين مقام را به عهده نداشته است.

فصل 2: سازمان ملل متحد براي ترويج و ارتقاي صلح و امنيت چه مي کند؟


سازمان ملل متحد چگونه براي صلح فعاليت مي کند؟

سازمان ملل متحد به راه هاي گوناگون، مستقيم و غيرمستقيم،صلح را ترويج و براي مهار مناقشه هاي موجود يا در حال شکل گيري، از روش هاي مختلف، از ميانجيگري تا اعزام نيروهاي حفظ صلح، استفاده مي کند. اين سازمان در زمينه پيشگيري ،مي کوشد به عوامل اقتصادي و اجتماعي جنگ رسيدگي کند. سازمان ملل متحد، به عنوان مرکزي براي ديپلماسي و گفت و گو، چارچوبي براي حل مسالمت آميز اختلاف ها،و راهي براي برطرف کردن مناقشات پيش از شروع آنها، ارائه مي دهد و هنگام بروز بحران هاي بين المللي به عنوان کانون اصلي براي کاستن از تنش ها و شروع مذاکرات خدمت مي کند. سازمان ملل همچنين با مجموعه حقوق بين الملل، و نيز از طريق کمک توسعه، به ترويج و ارتقاء صلح کمک مي کند.
 

سازمان ملل متحد براي پيشگيري از مناقشه چه مي کند؟

براي سازمان ملل متحد پيشگيري از مناقشه به  همان اندازه حفظ صلح مهم است. پيشگيري جنبه هاي بسياري دارد و شامل هشدار زودهنگام، ديپلماسي، خلع سلاح، استقرار پيشگيرانه و استفاده از تحريم ها به هنگام ضرورت است. اما مهمتر از همه، پيشگيري موثر به نواقص ساختاري رسيدگي مي کند که جامعه اي را مستعد مناقشه مي سازد. سازمان ملل متحد با فعاليت هاي خود درجهت افزايش امنيت انسان ،ايجاد حکومت مطلوب، توسعه برابر ، احترام به حقوق بشرورسيدگي به دلايل اصلي و پنهاني جنگ، به تبديل جهان به مکاني امن تر کمک مي کند.
براي نيل به موفقيت، مردم و طرف هايي که مستقيم درگير هستند و تحت تاثير قرار مي گيرند بايد از فعاليت ها در زمينه پيشگيري حمايت کنند. اين امر مستلزم همکاري بين کشورها، سازمان ملل متحد، سازمان هاي جامعه مدني و حتي بخش خصوصي است. سازمان با حمايت جامعه بين المللي از راهکارهاي منسجم استفاده مي کند تا مانع از زيان هاي هنگفت مادي، انساني و اخلاقي ناشي از مناقشات شود. سازمان ملل متحد به منظور نيل به اين هدف، انتقال از فرهنگ واکنش به فرهنگ پيشگيري را به عنوان اساس و بنياد امنيت دسته جمعي تسهيل مي کند.
 

نقش سازمان ملل متحد در امر برقراري صلح چيست؟

سازمان ملل متحد فعاليت هاي بسياري براي رسيدگي وبرخورد با علت هاي بنيادي مناقشات و ايجاد آنچه دبير کل «صلح پايدار» ناميده، انجام مي دهد. نظام ملل متحد اين کار را از طريق تلاش براي حمايت از حکومت مطلوب، قانون و نظم مدني، حقوق بشر و دموکراتيک سازي در کشورهايي که با مشکلات پس از مناقشه دست به گريبان هستند ،انجام مي دهد. سازمان ملل متحد پناهندگان را به کشورهاي خود بازمي گرداند، کمک هاي انتخاباتي و بشردوستانه ارائه مي دهد، و به بازسازي خدمات اداري و اجرايي، بهداشتي، آموزشي و ساير خدمات کمک مي کند.
حضور سازمان ملل در تي مور شرقي تاثيري اساسي در کمک به مردم آن براي گذر از دشواري هاي جدي و رسيدن به هدف انتخابي آنان، يعني استقلال، داشت که در مه 2002 تحقق يافت. بعضي از فعاليت ها در زمينه برقراري صلح، مانند نظارت سازمان ملل بر انتخابات 1989 در ناميبيا، برنامه هاي مين زدايي در موزامبيک و آموزش پليس درهاييتي،درچارچوب عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد انجام شد و ممکن است پس از انقضاي دوره عمليات، همچنان ادامه يابد. ادامه سايرعمليات به تقاضاي دولت ها انجام مي شود مانند مورد کامبوج، که سازمان ملل متحد دفتري براي رسيدگي به امور حقوق بشردرآنجا دارد، يا در گواتمالا، که سازمان ملل به اجراي موافقت نامه هاي صلح کمک مي کند که عملا بر همه جنبه هاي زندگي مردم آن تاثير مي گذارد.
عمليات ملل متحد در زمينه برقراري صلح درموقعيت هاي پس ازمناقشه، اغلب شامل نظارت بر جمع آوري و نابودکردن صدها هزار سلاح و تسهيل الحاق دوباره مبارزان سابق به جامعه مدني است. براي مثال، سازمان در ژانويه 2002 برنامه خود را در امر خلع سلاح و ترخيص نيروها در سيرالئون با موفقيت تکميل و بلافاصله شروع به ثبت نام راي دهندگان براي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني کرد. در کوزوو، انتخابات پارلماني در نوامبر 2001 به تشکيل دولتي ائتلافي منجر شد. در همين دوره تلاش هاي سازمان ملل در افغانستان، ايجاد دولت موقت را تسهيل و اقدامات نظام ملل متحد براي بازسازي اين کشور جنگ زده را هماهنگ کرد. به اين منظور، هيات کمک سازمان ملل متحد در افغانستان، در مارس 2002 تشکيل شد.
 

سازمان ملل متحد براي مبارزه با تروريسم چه مي کند؟

کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد گفته است: «اگر جامعه بين المللي اراده خود را براي اتحاد در ائتلافي گسترده متمرکز کند، تروريسم شکست داده خواهد شد، در غير اين صورت تروريسم اصلا شکست نخواهد خورد.» وي افزود: «سازمان ملل متحد در موقعيت منحصر به فردي قرار دارد تا به عنوان مجمع ومركزي براي اين ائتلاف، و براي انجام اقداماتي خدمت کند که دولت ها اينک بايد براي مبارزه با تروريسم در مقياسي جهاني به صورت جداگانه و به اتفاق انجام دهند.»
شوراي امنيت پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به ايالات متحده، وظيفه خود را در اين ائتلاف جديد جهاني انجام داد و 28 سپتامبر در اجراي مفاد منشور ملل متحد براي جلوگيري از تامين مالي تروريسم، جرم به حساب آوردن گردآوري پول براي چنين مقاصدي و انسداد فوري دارايي هاي مالي تروريسم، قطعنامه اي فراگير تصويب کرد. شورا از کشورها خواست به مبادله اطلاعات مربوط به فعاليت هاي تروريست ها سرعت بخشند و تصميم گرفت در زمينه تحقيقات جنايي يا دعاوي حقوقي مربوط به اقدامات تروريستي، کشورها بايد بيشترين ميزان کمک را در اختيار يکديگر قرار دهند. شورا همچنين کميته ضد تروريسم را براي نظارت بر اجراي قطعنامه خود تشکيل داد.
سازمان ملل متحد از مدت ها پيش محور تلاش هاي بين المللي براي مبارزه با تروريسم و ايجاد نظامي حقوقي براي برخورد با همه جنبه هاي آن بوده است. تحت نظارت سازمان ملل متحد دردوازده کنوانسيون جهاني درباره اين موضوع گفت و گو شده، از جمله کنوانسيون 1979 عليه گروگانگيري، کنوانسيون 1997 براي جلوگيري از بمب گذاري هاي تروريستي و کنوانسيون 1999 براي جلوگيري از تامين مالي تروريسم ، و براي انعقاد معاهده اي فراگير عليه تروريسم، که هر نقص احتمالي در کنوانسيون هاي قبلي را برطرف کند، همچنان تلاش به عمل مي آيد. سازمان ملل همچنين براي تقويت معيارهاي جهاني عليه سلاح هاي کشتار جمعي، خاتمه دادن به فروش سلاح هاي کوچک به گروه هاي غيردولتي، حذف مين هاي زميني، بهبود حفاظت از تاسيسات هسته اي و شيميايي، افزايش نظارت و هشياري در برابر خطرهاي تروريسم اينترنتي فعاليت مي کند.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان