بسم الله
 
EN

بازدیدها: 919

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت سوم

  1392/4/12
قسمت قبلي

پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است


حقوق اساسي


سوال از وزير در مجلس شوراي اسالمي با امضاي چند نماينده بايد باشد؟
1- پانزده
2- ده
3- يك
4- پنج

كدام مورد، صحيح است؟
1- آزادي انجام مراسم مذهبي ايرانيان غير مسلمان تابع اديان الهي (مسيحي، يهودي، زرتشتي) صريحا مورد حمايت قانون اساسي است.
2- هر ايراني كه پيرو يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي باشد .در احوال شخصيه خود تابع قانون مدني است.
3- اعتقاد به مذهبي غير از مذهب شيعه توسط قانون اساسي به رسميت شناخته شده است.
4- ايرانيان يهودي در انجام مراسم مذهبي خود در صورتي آزاد هستند كه مخالف نظم عمومي نباشند.

بر اساس اصل يكصد و دوم قانون اساسي، كدام مورد در خصوص اختيارات شوراي عالي استان ها، صحيح است؟
1- تهيه طرح هايي در امور عمراني و رفاهي استان ها و پيشنهاد آن ها مستقيما به مجلس
2- وضع مقررات براي هماهنگي امور محلي، مستقيماً يا از طريق مجلس شوراي اسالمي
3- نظارت بر كار شوراي هاي محلي و در صورت لزوم انحالل آن ها
4- نظارت بر كار شوراهاي محلي و هماهنگي بين آنها و ارائه گزارش به وزارت كشور

حد انتخاب شغل در قانون اساسي، كدام است؟
1- عدم تحصيل مال نامشروع، عدم مخالفت با نظم عمومي و اخالق حسنه و رعايت مباني اسالمي
2- عدم مخالفت با اسالم، حقوق عمومي و عدم اكتساب به مال حرام و نامشروع
3- عدم مخالفت با اسالم، مصالح عمومي و حقوق ديگران
4- رعايت حقوق ديگران، حقوق عمومي، اخالق حسنه و نظم عمومي

كدام مورد، در خصوص بودجه، صحيح است؟
1- نمايندگان مي توانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقديم كنند.
2- مجلس مجاز است هر طرحي را در خصوص بودجه به تصويب برساند.
3- در زمان جنگ، مجلس مي تواند تصويب بودجه را بر عهده دولت يا كميسيون هاي داخلي خود گذارد.
4- مجلس مي تواند تصويب كند كه درصد معيني از درآمدهاي هر دستگاه توسط همان دستگاه هزينه شود.

طبق قانون اساسي، مرجع رسيدگي به جرايم در هر مورد، كدام نهاد است؟
1- جرايم مالي رئيس جمهور كه ناشي از وظايف او باشد، ديوان محاسبات كشور
2- جرايم عادي معاون رئيس جمهور دادگاه هاي عمومي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي
3- جرايم ارتكابي رهبر، ديوان عالي كشور با اطلاع مجلس خبرگان رهبري
4- جرايم عادي رئيس جمهور، ديوان عالي كشور با اطلاع مجلس شوراي اسلامي

حقوق مدني


جواد به قصد فرار از دين، منزل خود را به پسرعمومي خود مي فروشد .حكم معامله كدام است؟
1- غير نافذ است، اگر صوري نباشد.
2- صحيح است، ولو صوري باشد.
3- غير نافذ است، اگر صوري باشد.
4- در هر حال باطل است.


اشتباه در كدام يك از موارد زير، به صحت عقد خللي وارد نمي سازد؟
1- جنس مورد معامله كلي
2- جنس مورد معامله عين معين
3- اوصاف جانشين ذات
4- انگيزه يا جهت معامله


كدام مورد صحيح است؟
1- هرگاه پس از اجازه، بيع از طرف مشتري قبلي فسخ شود، اجاره باطل مي شود.
2- عهده بايع ناظر به بازگرداندن ثمن و بهاي قراردادي است نه بهاي واقعي مبيع.
3- اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصي مزبور خواهد بود.
4- اگر ثمن شخصي بعد از تسليم به فروشنده و در زمان خيار مختص به او تلف يا ناقص شود، تلف يا نقص بر عهده خريدار است.


در كدام مورد، بطالن اجاره به دليل نامشروع بودن مورد آن است؟
1- اجاره خانه با تصريح مستأجر به داير كردن قمارخانه در آن.
2- اجاره خانه با تباني طرفين به داير كردن قمارخانه در آن.
3- اجاره خانه براي خصوص داير كردن قمارخانه در آن.
4- اجاره خانه به شرط داير كردن قمارخانه در آن.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان