بسم الله
 
EN

بازدیدها: 839

آيا تغيير سن امکانپذير است؟

  1392/4/1
اخيرا  چند نفر سوال جالبي كرده بودند  که آيا مي توانند سن خود را تغيير دهند؟ كه در پاسخ به اين سوال بايد بگوئيم هم بله! و هم خير!

بله.زيرا مي شود از طريق دادخواست ابطال شناسنامه اين کار را انجام داد که بحث فني وپيچيده اي است.

خير زيرا طبق ‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

متن قانون:‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره - صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني‌مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي‌گردد بيش از پنج سال باشد مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/11/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


مشاوره حقوقی رایگان