بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت پنجم

  1392/3/29
قسمت قبلي


گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)


حقوق تجارت

41 – اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول اجراي تعهد آمر ………. در برابر آمر مسوول اجراي تعهدات طرف معامله ………. .
1 ) نيست اما – است
2 ) است همچنانکه – است
3 ) است اما – نيست 
4 ) نيست همچنانکه – نيست

42 – انتخاب اولين مديران شرکت سهامي ……….. .
1 ) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
2 ) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
3 ) خاص ممکن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد 
4 ) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء کليه سهامدارن برسد

43 – در شرکت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده عبارت است از:
1 ) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي که حق راي دارند. 
2 ) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شرکت.
3 ) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي که حق راي دارند.
4 ) نصف به علاوه يک سهامداران شرکت.

44 – طبق مقررات فعلي، مجمع عمومي عادي شرکت سهامي بايد ……….، براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشکيل شود.
1 ) ظرف مدت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي شرکت
2 ) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شرکت
3 ) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شرکت
4 ) در هر موقعي که در اساسنامه پيش‌بيني شده که ممکن است 5 ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شرکت باشد.

45 – شرکت سهامي خاص مي‌تواند ………. شرکت، سهام ممتاز ترتيب دهد.
1 ) با تصويب کليه سهامداران
2 ) با تصويب بيش از نصف سهامداران
3 ) فقط با تصويب مجمع عمومي
4 ) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام

46 – تاجر ورشکسته به عنوان مدير عامل يک شرکت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت، تصميمات وي ………. معتبر است.
1 ) فقط در مقابل اشخاص ثالث
2 ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
3 ) فقط در مقابل صاحبان سهام
4 ) فقط در مقابل هيات مديره همان شرکت

47 – در صورتي که شرکت سهامي ورشکست شود، مديراني که ورشکستگي شرکت معلول تخلف آنان است، ………. مسوول پرداخت باقيمانده ديون شرکت هستند.
1 ) منفرداً
2 ) منفرداً يا مشترکاً
3 ) متضامناً
4 ) منفرداً يا متضامناً

48 – شرکت سهامي خاص مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي ………. و رعايت ساير شرايط مربوط، به شرکت سهامي عام تبديل شود.
1 ) فوق‌العاده
2 ) فوق‌العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده
3 ) عادي به طور فوق‌العاده
4 ) فوق‌العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکيل شود

49 – در شرکت با مسووليت محدود،تعداد آراي هر شريک، ………. است که در شرکت دارد ……….
1 ) به تعداد سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرر کند.
2 ) به نسبت سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقررکند.
3 ) به تعداد سهامي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
4 ) به نسبت سهمي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 

50 – در طول تصفيه شرکت سهامي ورشکسته، نقل و انتقال سهام ………. است.
1 ) مجاز
2 ) ممنوع اما صحيح
3 ) ممنوع و باطل
4 ) فقط بين خود سهامداران مجاز

51 – در تصفيه ارادي شرکت سهامي عام ………..
1 ) طلبکاران شرکت و سهامداران بر يکديگر تقدمي ندارند.
2 ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت داراي حق تقدم هستند.
3 ) طلبکاران شرکت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند. 
4 ) طلبکاران شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يکديگر تقدمي ندارند.

52 – شخص «الف» سهم‌الشرکه خود در يک شرکت نسبي را به شخص «ب» منتقل مي‌نمايد. در اين صورت نسبت به مطالباتي که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشرکه از شرکت داشته‌اند ………..
1 ) «الف» و «ب» مسووليتي ندارند.
2 ) فقط «ب» با ساير شرکا متناسباً مسوول است. 
3 ) فقط «الف» با ساير شرکا متناسباً مسوول است.
4 ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.

53 – مقنن دارنده چک را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته معاف نموده است، زيرا ………. است.
1 ) چک سندي رسمي
2 ) چک درحکم اسناد رسمي لازم‌الاجرا
3 ) بدهکاري صادر کننده چک مسلم
4 ) احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک زياد

54 – در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدورچک، کدام عبارت صحيح است؟
1 ) موجب سلب عنوان چک از سند مي‌شود.
2 ) موجب سلب عنوان چک از سند نمي‌گردد. 
3 ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند مي‌شود.
4 ) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چک از سند مي‌گردد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان