بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,587

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت چهارم

  1392/3/29
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي


فصل پنجم


مسئوليت و وظايف پرسنل نيروهاي مسلح


ماده 42- هر يك پرسنل نيروهاي مسلح بايد با ايمان و اعتقاد راسخ و علاقه در حفظ اسلام ، ولايت فقيه ، انقلاب و دست آورد هاي آن ، نظام جمهوري اسلامي ، استقلال و تماميت ارضي كشور اسلامي ايران ، دفاع از مسلمين و مستضعفين غير معارض و در انجام وظيفه محوله كوشا باشد و در اجراي فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا، فرماندهان ، روسا و مديران و نزي  تعهدات سربازي خود با ايثار و جانبازي وفادار باشد .

ماده 43- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايد با تقوا، متعهد، ايثارگر، با انضباط ، شجاع و تابع قوانين و مقررات بوده و در راه انجام وظيفه محوله از فدا كردن جان خويش دريغ ننمايد .

ماده 44- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي وظيفه خود را خوب بشناسد و آيين نامه‌ها و مقررات مربوطه را به طور كامل و با نهايت علاقه فرا بگيرد و آن‌ها را با دقت به مرحله اجرا درآورد .

ماده 45- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي براي بالا بردن دانش تخصص شغلي خود تلاش نمايد ، در شناسايي و نگه داري جنگ افزار خود حداكثر كوشش را به كار برد ، ساز و برگ و ساير اموال دولتي را كه در اختيار اوست خوب بشناسد و با دقت از آن‌ها محافظت نمايد .

ماده 46- مسئوليت سربازي ، ايجاب مي‌نمايد هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح دشواري‌هاي خدمتي را با ابتكار و علاقه‌مندي و با ابراز توانايي و رشادت حل كند و هرگز ترس و سستي به خود راه ندهد و در هيچ مورد از ياري صميمانه همكاران و ساير همرزمان و هم ميهنان خود دريغ نورزد .

ماده 47- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايد ، احترام لباس مقدس سربازي را همواره حفظ نموده و ارتكاب اعمال خلاف شئون اسلامي و خدمتي پرهيز نمايد .

ماده 48- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي همواره با هوشياري و رعايت اصول و مقررات حفاظتي در حفظ اسراري كه در اختيار اوست كوشا باشد و حتي در شرايط بحراني با نهايت فداكاري از افشاي آن جلوگيري نمايد و در برخورد با موارد مشكوك از قبيل ( براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري ، موارد ايجاد نارضايتي ) مراتب را بلافاصله به مقام مافوق مسئول گزارش نمايد .

ماده 49- پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي ممنوع بوده و حق فعاليت در جهت برنامه‌ها و تبليغات آنان را ندارد .

ماده 50- هر فرد نيرو هاي مسلح بايد نسبت به همكاران و همرزمان و عموم مسلمين صميمي و مهربان بوده و نسبت به دشمنان اسلام و ستمگران سختگير و سازش ناپذير باشد .


فصل ششم


وظايف عمومي فرماندهان ، روسا و مديران


ماده 51- پذيرش فرماندهي و مديريت در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس تكاليف شرعيه و اطاعت از نظام ولايي فرماندهي است .

ماده 52- اساسي‌ترين مسئوليت ذاتي فرماندهان ،روسا و مديران عبارتند از :

الف : كوشش در جهت تعالي بخشيدن به شخصيت اسلامي و انساني و حفظ و ارتقاء روحيه پرسنل يگان جمعي .

ب: نيل به بهترين بازده در جهت انجام مأموريت يگان يا سازمان مربوط .

ج: تعليم و تربيت پرسنل لايق و مستعد به منظور جايگزيني و جانشيني در مواقع لزوم .

ماده 53- فرماندهان ، روسا و مديران با اعمال كنترل و نظارت در يگان يا سازمان از نحوه انجام وظيفه پرسنل وقف يافته ، در جهت پيشرفت آنان با تشويق و ترغيب عناصر وظيفه شناس و پر تلاش و ارشاد عناصر كم كار و بي انضباط ، مديريت خود را اعمال نموده و ضمن ريشه يابي تخلف ، تنبيه را به عنوان آخرين ابزار تربيتي در مورد پرسنل به كار برد .

ماده 54- فرماندهان ، روسا و مديران ، مسئول اصلي حفظ و اعتلاء آمادگي رزمي و بالا بردن سطح انضباط و نگه داري (وسايل – جنگ افزار – ساز و برگ ) و بهداشت و سازمان خود مي‌باشند .

ماده 55- هر گونه بي انضباطي ، سستي و سهل انگاري در خدمت ، غير قابل اغماض بوده ، فرماندهان ، روسا و مديران موظفند با هوشياري علل نارسايي را دريافته و سريعاً با استفاده از اختيارات قانوني و اعمال مديريت از آن جلوگيري نمايند .

ماده 56- چون حفظ استعداد رزمي و كارايي يگان ، سازمان يا قسمت از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي فرماندهان ، روسا و مديران به شمار مي‌رود ، لذا بايستي با اتخاذ روش‌هاي صحيح دايماً در جريان قدرت رزمي و كارايي يگان ، سازمان يا قسمت مربوط باشند و پيشنهادات ضروري  را در حفظ و بالا بردن آن با رعايت مقررات گزارش نمايند .

ماده 57- رفتار و روش فرماندهان، روسا و مديران بايد بهترين نمونه و الگوي انضباط معنوي و ظاهري براي پرسنل باشد و از لحاظ ديانت ، تقوي ، مهارت ،شهامت ، بردباري ، حسن رفتار و رعايت اخلاق اسلامي نيز براي پرسنل جمعي خود نمونه باشند .

ماده 58- فرماندهان ، روسا و مديران بايستي حس اعتقاد و وفاداري به دين مبين اسلام و ميهن اسلامي را با اتخاذ روش‌هاي صحيح در پرسنل جمعي خود تقويت نمايند و رعايت احترام به ساير اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي را نيز مورد توجه قرار دهند .

ماده 59- فرماندهان ، روسا و مديران موظفند از وجود آموزش‌ها و آمادگي‌هاي يگان براي جلوگيري از وقوع حوادث و مقابله با آن‌ها اطمينان حاصل نموده و در صورت بروز حوادث و سوانح اقدامات ضروري را برابر طرح‌ها و پيش بيني‌ها معموله به مورد اجرا گذارده و جريان را بي درنگ به مقامات بالا گزارش نمايند .

ماده 60- فرماندهان ، روسا و مديران مسئول دريافت و تقسيم صحيح و به موقع استحقاقي قانوني پرسنل جمعي مي‌باشند .

ماده 61- فرماندهان ، روسا و مديران موظفند در كشف و شناسايي فعاليت‌هاي سياسي ممنوعه پرسنل و نفوذ جريانات و تشکل‌هاي سياسي در يگان ، سازمان و قسمت خود با حفاظت اطلاعات مربوطه ، همکاري‌هاي لازم را معمول دارند .

ماده 62- نظر به اينكه اقدامات تأميني و حفاظتي در هر رده از وظايف اصلي فرماندهان بوده و بايستي در سرباز خانه ، اماكن نظامي ، انتظامي ، همچنين به هنگام راه پيمايي آموزشي و تاكتيكي ، آموزش تير اندازي ، كارهاي فني و انجام خدمات داخلي و نگهباني ، اقدامات تأميني لازم را به عمل آورده و ضمن تهيه و ابلاغ روش جاري و دستورات مقتضي به پرسنل جمعي ، اجراي صحيح اقدامات مزبور را از آنان بخواهند . بديهي است فرماندهان ، روسا و مديران نيز در حوزه مسئوليت خود ملزم به اجراي اقدامات بالا مي‌باشند .

ماده 63- فرماندهان ، روسا و مديران ،مسئول آموزش يگان يا سازمان و پيشرفت دانش نظامي ، تخصصي پرسنل مربوط به خود مي‌باشند و در زمينه رشد فرهنگ اسلامي همكاري لازم را با عقيدتي سياسي يگان نمايند .

ماده 64- فرماندهان ، روسا و مديران بايستي دايماً در جريان وضع جاري يگان ، سازمان و قسمت مربوط بوده و از آمار پرسنل ، جنگ افزار ، مهمات ، وسايل ترابري و ساير اموال دولتي خود اطلاع داشته باشند .

ماده 65- فرماندهان ، روسا و مديران مسئول اصلي اجراي دقيق روش‌هاي نگه داري و تعمير در يگان مربوطه مي‌باشند و موظفند در حفظ و آماده نگه داشتن اموال و تجهيزات در يگان خود و حسن استفاده از آن‌ها تلاش مي‌نمايند .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان