بسم الله
 
EN

بازدیدها: 734

نحوه نظارت برعملکرد فرهنگي شهرداري ها

  1392/3/29
يکي از موارد هزينه کرد بودجه شهرداري‌ها مربوط به امور فرهنگي و نظارت برنحوه اين هزينه کرد است. نمايندگان دوره هجدهم قانونگذاري در چنين روزي از سال 1334 قانوني 9 ماده اي تحت عنوان " قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها" تصويب کردند. در ماده نخست اين قانون آمده بود:"در مرکز هر حوزه شهرداري کميسيوني به نام (‌کميسيون ناظر سهم فرهنگ) که داراي شخصيت حقوقي است مرکب از رئيس فرهنگ، ‌رئيس انجمن شهر يا نماينده آن انجمن و سه نفر از معتمدان محل به پيشنهاد اداره فرهنگ و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف‌سهم فرهنگ تشکيل مي‌شود و انجام اين وظيفه ملي افتخاري است وحق‌الزحمه ندارد .در صورتي که محلي فاقد انجمن شهر باشد به جاي انجمن شهردار محل يا نماينده او در کميسيون مزبور عضويت خواهد داشت."

قانوني براي حفاظت محيط زيست


نگاهباني و حفاظت از ذخيره‌هاي زيست محيطي از جمله اموري است که حکومت‌هاي مختلف جهان طي نيم قرن اخير توجه ويژه‌اي به آن داشته‌اند. شايد برهمين اساس بود که نمايندگان مجلس بيست ويکم مشروطه در چنين روزي ازسال 1353قانون" حفاظت و بهسازي محيط زيست" را در 21 ماده تصويب کردند تا از اين قافله عقب نمانند. قانوني که در ماده نخست آن آمده بود: «حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محيط زيست مي‌شود، همچنين تمامي امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آب‌هاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است.‌ 

سازمان حفاظت محيط زيست که در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود وابسته به نخست‌وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير‌نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي‌کند.» ماده 9 اين قانون نيز اينچنين نوشته بود: «اقدام به هر عملي که موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم كند ممنوع است. ‌منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي يا شيميايي‌يا بيولوژيک آن را به طورزيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه تغيير دهد.»
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان