بسم الله
 
EN

بازدیدها: 864

حقوق كيفري كار-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/3/29
قسمت قبليماده 45 : ] كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد :[
الف : موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد .
ب: هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد .
ج: اقساط وام هايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .
د: چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد .
هـ: مال الاجاره خانه سازماني توافقي .
و: وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهدشده است .
بدين ترتيب در غير موارد مذكور در فوق كارفرما اجازه ندارد از حقوق كارگر مبلغي را كسر نمايد و درصورت تخلف مشمول مجازات مذكور در ماده 174 خواهد بود .
ماده 59:] در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :
الف : موافقت كارگر
ب : پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي
تبصره : ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين )[.
حسب اين ماده قانوني، كارفرما در صورتي مي تواند به كارگر كاراضافي ارجاع نمايد ( آنهم كمتر از 4 ساعت) كه اولاً كارگر موافق باشد . دوم اينكه 40 % اضافه بر مزد ساعتي پرداخت نمايد . درصورت تخلف يعني :
- به كارگماردن كارگر به كار اضافي بدون موافقت او
- به كار گماردن كارگر به كار اضافي بدون پرداخت 40% اضافه پرداخت
- به كار گماردن كارگر به كار اضافي افزون بر 4 ساعت بدون توافق كارگر
مشمول مجازات مندرج در ماده 174 قانون كار است .
مجازات هاي مندرج در ماده 174 قانون كار :
1- رفع تخلف
2- تاديه حقوق كارگر يا هر دو مورد درمهلت تعييني توسط دادگاه
3- محكوميت به پرداخت جريمه به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل :
- براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي‌بالاتراز100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.
پنجم – جرايم و مجازات هاي موضوع ماده 175 قانون كار
دراين ماده مجازات متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول) ، 80، 81، 82، 92 ذكر شده است لذا ابتدا اين مواد را بيان داشته تخلف هاي آن را مشخص مي نمائيم .
ماده 78 (قسمت اول ) : مربوط به دادن وقت شيردهي به مادران شيرده در كارگاه ها كه قبلاً از آن صحبت شد .
ماده 80: ] كارگري كه سنش بين 15 تا 18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدواستخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشكي قرار گيرد .[
در اين ماده قانوني ضمن تعيين سن كارگر نوجوان، كارفرما مكلف شده تا چنين كارگري را از طريق سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايش هاي پزشكي قراردهد تاميزان توانايي وي براي ارجاع كار مناسب با توانايي وسلامت مشخص گردد . بنابراين به كار گماردن كارگران نوجوان بدون آزمايش پزشكي وتعيين كار مناسب، تخلف محسوب و متخلف مشمول مجازات ماده 175 قانون كار خواهد شد .
ماده 81 :] آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود....[ كارفرما در اين ماده موظف است آزمايشان پزشكي كارگران نوجوان را همه ساله تكرار نمايدو حسب نظريه پزشك كار كارگر نوجوان را تعيين ياتغيير دهد . و الا مشمول مجازات مذكور در ماده 175 خواهد شد .
ماده82 :] ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعت كار معمولي كارگران است .... [
بدين ترتيب ميزان كار روزانه كارگر نوجوان 5/7 ساعت خواهد بود و به كار گماردن وي افزون بر اين ساعت تخلف است .
ماده 92: ] كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري هاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي – درماني از آنها معاينه وآزمايش هاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوط ضبط نمايد .[
حسب اين ماده ، تشكيل پرونده پزشكي براي شاغليني كه در معرض بروز بيماري هاي ناشي از كار قراردارند و معاينه همه ساله آنان از وظايف كارفرمايان است .
مجازات هاي مندرج در ماده 175 قانون كار :
1- رفع تخلف
2- تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلت مقرر
3- محكوميت به پرداخت جريمه به ازاء هر كارگر به ترتيب ذيل :
- براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي‌بالاتراز 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد .
ششم- جرائم و مجازات هاي موضوع ماده 176 قانون كار
در اين ماده قانوني مجازات تخلفات موضوع مواد؛ 52، 61، 75، 77، 79، 83، 84 و 91 بيان شده است لذا ابتدا مواد مذكور مورد بررسي قرار مي گيرد .
ماده 52: ] در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد.[
تكليف كارفرما حسب اين ماده به كارنگماردن كارگران در كارهاي سخت و زيان آور بيشتر از 6 ساعت در روز و 36 ساعت درهفته است كه تخلف از اين امرموجب مسووليت كيفري كارفرما در ماده 176 خواهد شد .
ماده 61: ] ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهند ممنوع است .[
در اين ماده ممنوعيت ارجاع اضافه كاري به كارگران كارهاي سخت و خطرناك بيان شده است .
ماده 75: ] انجام كارهاي خطرناك، سخت وزيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسائل مكانيكي براي كارگران زن ممنوع است .......[
در اين ماده كارفرما مكلف است :
- كارهاي سخت و زيان آور خطرناك به زنان واگذار نكند .
- زنان كارگر را مجبور به حمل بار با دست بيشتر از حد مجاز ننمايد .
در صورت تخلف مشمول مجازات مندرج در ماده 176 خواهد شد .
ماده 77: ] درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي ، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي ، كار مناسب تر و سبك تري به او ارجاع مي نمايد.[
منع كارفرما ازارجاع كارسخت وخطرناك به زنان‌شاغل باردار، تكليف كارفرمابيان شده دراين‌ماده‌قانوني است .
ماده 79: ] به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.[
ماده 83: ] ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب ونيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .[
ممنوعيت به كارگماري كارگران نوجوان در شب/ ارجاع اضافه كاري و كارهاي سخت و حمل بار با دست بيش از حد مجاز در اين ماده قانوني بيان شده است .
ماده 84: ] در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است .......[
كارفرما از ارجاع كار به كارآموزان و كارگران نوجوان كه براي سلامتي آنان مضر و زيان اخلاقي براي آنان دارد منع شده است . بديهي است درصورت تخلف مشمول مجازات مندرج درماده‌176 قانون كارخواهد شد .
ماده 91: ] كارفرمايان و مسوولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت و بهداشت كارگران درمحيط كار،وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسائل فوق الذكر را به آنان بياموزند . و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند .....[

وظايف كارفرما در اين ماده قانوني :
- تهيه وسائل لازم حفاظتي وبهداشتي
- آموزش كارگران درخصوص وسائل حفاظتي / بهداشتي
- نظارت بر اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي
تخلف از هريك از اين تكاليف كارفرما را مشمول مجازات هاي مندرج در ماده 176 خواهدكرد .


حقوق کيفري کار3

مجازات هاي مندرج در ماده 176 قانون كار
1- رفع تخلف 
2- تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلت مقرر
3- محكوميت به جزاي نقدي به ازاي هر كارگر به شرح ذيل:
- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
4- در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد .
هفتم – جرايم و مجازات هاي مندرج درماده 177 قانون كار
در اين ماده مجازات متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 87، 89 (قسمت اول ماده) و 90 بيان شده است لذا ابتدا مواد مذكور را مورد بازنگري قرار مي دهيم .
ماده 87: در اين ماده كارفرمايان مكلف شده اند، احداث كارگاه جديد يا توسعه كارگاه قديم خود را با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي به منظور نظارت در امر حفاظت فني و بهداشت كار انجام دهند . متخلفين مشمول مجازات مندرج در ماده 177 خواهند بود .
ماده 89: در اين ماده كارفرمايان‌مكلف‌شده اند پيش از بهره برداري از ماشين ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايش هاي لازم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام دهند 
ماده 90: ] كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشت را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و اموراجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تاييد ، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند .[
مجازات هاي مندرج در ماده 177 قانون كار:
1- رفع تخلف
2- تأديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلت مقرر
3- محكوميت به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل: 
- در كارگاه هاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- در كارگاه هاي تا 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
- در كارگاه هاي 100 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر
4- در صورت تكرار تخلف، متخلف به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم مي شود .
هشتم – جرم و مجازات هاي مندرج در ماده 179 قانون كار
يكم – جرم : ممانعت از ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاه هاي مشمول قانون كار توسط كارفرمايان
دوم – مجازات ها :
1- پرداخت‌جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم 
2- در صورت تكرار تخلف، محكوميت به حبس از 91 روز تا 120 روز .
نهم – جرم و مجازات مندرج درماده 180 قانون كار
مجازات اين ماده قانوني شامل كارفرمايي مي شود كه از اجراي مفاد ماده 159 قانون كار تخلف نمايد . بنابراين مفاد ماده 159 را ابتدا مرور و سپس متذكر مجازات مي شويم .
ماده 159: ] راي هيات هاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجراء مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيات حل اختلاف تقديم مي نمايد و راي هيات حل اختلاف پس ازصدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود . نظرات اعضاء هيات بايستي در پرونده درج شود .[
حسب اين ماده قانوني كارفرما اگر آراء هيات تشخيص و حل اختلاف را پس از قطعي شدن اجراء ننمايد متخلف محسوب شده مستوجب مجازات مذكور در ماده 180 قانون كارخواهد شد .
مجازات مندرج در ماده 180 قانون كار:
1- اجراي حكم
2- محكوميت به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر.
دهم – جرم و مجازات موضوع ماده 181 قانون كار 
اين ماده قانوني كار فرمايان را از به كارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار و يا به كارگيري آنان در شغلي غير آنچه در پروانه كار مذكور است منع نموده است و آنان رامكلف كرده كه در هنگام قطع رابطه استخدامي با اتباع بيگانه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد در غير اين صورت متخلف محسوب و به مجازات حبس از 91 روز 180 روز محكوم خواهند شد .
يازدهم – جرم و مجازات مندرج در ماده 182 قانون كار
مجازات مذكور در اين ماده مشمول كارفرماياني مي شود كه به مفاد ماده 192 قانون كار عمل ننمايند .
ماده 192:] كارفرمايان موظفند درمهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزيركار و امور اجتماعي مي رسد تهيه و تسليم نمايند .[
بنابراين اگر كارفرمايي از ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار استنكاف نمايد به مجازات هاي ذيل محكوم مي شود :
1- الزام به ارائه آمار و اطلاعات خواسته شده
2- محكوميت به جزاي نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر
دوازدهم – جرم ومجازات مندرج در ماده 183 قانون كار
اگركارفرمايي برخلاف مفادماده148 قانون كارعمل نمايد ، محكوم به مجازات مندرج‌دراين ماده قانوني است .
ماده 148: ] كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خوداقدام نمايند .[
بدين ترتيب (( بيمه نكردن كارگران)) تخلف كارفرما محسوب و به مجازات ذيل محكوم مي شود :
1- تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر( سهم كارفرما)
2- محكوميت به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه 
خلاصه جرايم و تخلفات :
1- كار اجباري
2- اجبار اشخاص به عضويت يا شركت درتشكل هاي كارگري يا كارفرمايي
3- ممانعت از عضويت درتشكل هاي كارگري
4- جلوگيري از ايجاد تشكل هاي كارگري
5- ندادن وقت شيردهي به مادران شيرده كارگر
6- عدم ايجاد مراكز نگهداري كودك
7- عدم همكاري با تعاوني هاي مسكن كارگري
8- عدم احداث خانه هاي سازماني
9- عدم ارائه سه وعده غذا دركارگاه هاي خاص
10-عدم ايجاد خوابگاه مناسب
11- فراهم نكردن وسايل اياب و ذهاب براي كارگران
12- عدم ايجاد تسهيلات براي ايجاد واداره شركت تعاوني كارگري
13- عدم ايجاد ورزشگاه و امكانات ورزشي
14- عدم ايجادكلاس هاي سواد آموزي بزرگسالان
15- عدم پرداخت مزد مساوي به زن و مرد كارگر در شرايط مساوي
16- تعيين مزد براساس تبعيض و سن و نژاد وقوميت و اعتقادات سياسي ومذهبي
17- دادن مزد به كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد
18- برداشت از حقوق كارگر غير از انچه درماده 45 قانون كار مذكور است 
19- ارجاع اضافه كاري بدون موافقت كارگر و بدون پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد
20 – به كارگماردن كارگر به اضافه كاري بيش ار 4 ساعت در روز بدون موافقت كارگر
21- عدم انجام آزمايشات پزشكي براي كارگران نوجوان دربدواستخدام
22- عدم انجام آزمايشات پزشكي همه ساله براي كارگران نوجوان 
23- به كار گماردن كارگران نوجوان بيشتر از 5/7 ساعت در روز
24- عدم تشكيل پرونده پزشكي براي واحدهاي موضوع ماده 85 قانون كار
25- به كارگيري كارگران دركارهاي سخت وزيان آور بيش از 6 ساعت در روزو 36 ساعت در هفته
26- ارجاع كار اضافي به كارگران شب كار و انجام دهنده كارهاي سخت و خطرناك
27- ارجاع كارهاي سخت و خطرناك وحمل بار بيش از حدمجاز با دست به زنان كارگر
28- به كارگيري زنان باردار در كارهاي سخت و خطرناك
29- به كارگماردن افراد كمتر از 15 سال تمام 
30- ارجاع كار اضافه، كار در شب و كارهاي سخت و زيان آور به كارگران نوجوان 
31- ارجاع مشاغل مخالف سلامتي واخلاق به كارآموزان ونوجوانان
32- عدم تهيه لوازم حفاظتي / بهداشتي
33- عدم آموزش كارگران براي آشنايي با لوازم حفاظتي/ بهداشتي
34- عدم نظارت بر اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي
35- عدم مطلع كردن وزارت كار و امور اجتماعي در وقت احداث كارگاه جديد باتوسعه كارگاه قديم 
36- به تاييدشوراي عالي حفاظت نرساندن به كارگيري از ماشين آلات و دستگاه هادر كارگاه
37- عدم ارائه مشخصات لوازم حفاظتي وبهداشتي به وزارت كارواموراجتماعي به هنگام توليدياواردكردن 
38- ممانعت از ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاه
39- عدم اجراي راي قطعي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف
40- به كارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار
41- عدم ارائه آمار و اطلاعات مورد تقاضاي وزارت كار و امور اجتماعي
42- بيمه نكردن كارگران 
توجه :
1- در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود .
2- مسووليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي ويا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسوول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسوولين مذكور اجراء خواهد شد .
گفتار دوم – مرجع رسيدگي به جرايم مذكور در قانون كار
حسب ماده 185 قانون كار، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري دادگستري است . رسيدگي در دادسرا و دادگاه جزايي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان