بسم الله
 
EN

بازدیدها: 659

19 سئوال حقوقي از داوطلبان محترم رياست جمهوري

  1392/3/19
پژوهشکده حقوق شهردانش که مؤسسه غيردولتي بوده و زيرنظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري فعاليت مي نمايد متشکل از تعدادي از حقوقدانان برجسته کشور است و فعاليتهاي بسياري را در پژوهشها و توسعه دکترين حقوقي انجام داده است و بيش از ده هزار نفر از حقوقدانان و فرهيختگان جامعه حقوقي کشور در سايت اين مؤسسه عضويت دارند. بيش از شصت درصد اين اعضا داراي درجه دکتري يا کارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي حقوق هستند و در مشاغل مختلفي در تهران و اقصي نقاط کشور بعنوان عضو هيأت علمي دانشگاهها، قاضي ، وکيل، سردفتر يا نظاير آنها فعاليت دارند.
 
 اين مؤسسه در طي يک فراخوان از کليه اعضاي خود درخواست نمود که بعنوان اعضاي جامعه حقوقي کشور سؤالات مورد نظر خود براي پرسش از داوطلبان رياست محترم جمهوري اسلامي ايران را ارائه کنند که با استقبال مواجه شده و سؤالات بسياري از سوي حقوقدانان عزيز طرح گرديد. اين سؤالات در کميته اي از کارشناسان مورد بررسي قرارگرفته و بعد از حذف يا ادغام موارد تکراري، تنها تعدادي از آنها انتخاب گرديد. بدين ترتيب آنچه ذيلاً ارائه مي گردد تعداد 19 سؤال است که مي توان گفت اهم سؤالات جامعه حقوقدانان يادشده است.
 
کانديداهاي رياست جمهوري با مراجعه به اين سوالات مي‌توانند با پاسخ گويي به سوالات مطرح شده برنامه‌هاي خود را پيرامون مسائل حقوقي کشور ارائه کنند که اين سوالات به شرح زير است:
.
.
.
متن سوالات پژوهشکده حقوقي شهردانش از داوطلبان محترم رياست جمهوري اسلامي ايران
 
1. يکي از مهمترين ملزومات توسعه پايدار کشور قانونمداري همه افراد جامعه در کليه سطوح است، به نظر شما وضعيت قانونمداري و قانونگريزي در رفتارهاي اجتماعي مردم ما در چه وضعيتي است؟ نقاط قوت و ضعف کشور ما در اين زمينه چيست؟ شما چه برنامه اي براي تقويت قانونمنداري و کاهش قانونگريزي در کشور داريد؟
 
2. بر اساس مفاد اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهور پس از مقام رهبري عالي ترين مقام کشور است. از نظر جنابعالي نوع رابطه رئيس جمهور با دو قوه ديگر چگونه است؟ و چه اختياراتي براي نظارت بر اجراي قانون اساسي در ديگر قوا دارد؟ مکانيزم اجرايي مورد نظر جنابعالي براي پيگيري اجرا و نظارت بر اجراي قانون اساسي چيست؟
 
3. در قوانين کشور ما، براي برخي از موارد احتمالي که رياست جمهوري اسلامي ايران از قوانين  تخطي نمايد ضمانت اجرا يا راهکار مناسب و فوري در نظر گرفته نشده است. به نظر شما براي علاج اين مسئله در مواجهه با دستورات احتمالي رياست محترم جمهوري که برخلاف قوانين کشور اعم از قانون بودجه يا ساير قوانين باشد چه روشي بايد در پيش گرفته شود؟ توصيه شما چيست؟
 
4. اگر تشخيص دهيد که التزام بر اجراي قانون در مواردي منتهي به کاهش و يا سلب محبوبيت شما نزد گروهي از مردم شود و اهالي يک منطقه يا يکي از صنوف از تصميم شما آزرده شوند و يا اگر تشخيص دهيد که اجابت انتظارات گروهي از مردم تنها خارج از ضوابط قانوني ميسر باشد، موضع شما چه خواهد بود؟ براي مثال فرض کنيد که اگر خواست اهالي يک شهر مغاير با قانون تقسيمات کشوري باشد، شما چه خواهيد کرد؟ يا اگر خواست اهالي يک منطقه، در اختيار گرفتن معادن منطقه آنها توسط اهالي محلي و سلب صلاحيت از بهره برداران قبلي آنها برخلاف قانون معادن باشد شما چه خواهيد کرد؟ يا اگر اجابت درخواست گروهي از مردم و جلب رضايت آنها تنها با انجام پرداختهايي خارج از قانون بودجه ميسر باشد شما چه خواهيد کرد؟
 
5. نحوه تعامل صحيح با مجلس شوراي اسلامي در نگاه شما چگونه است؟ اگر احياناً نماينده يا نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي رأي دادن به لوايحي که از نظر شما تصويب آنها براي پيشبرد سياستهايتان و مصلحت کشور اهميت زيادي دارد يا رأي اعتماد به وزيران شما را منوط به امتياز گرفتن براي حوزه انتخابي خويش کنند، شما مصلحت کشور را در چه مي دانيد و چه واکنشي خواهيد داشت؟
 
6. با توجه به اينکه اصل سوم قانون اساسي يکي از عالي‌ترين اصول در احقاق حقوق ملت است، و با توجه به اينکه رياست جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل 113 ناظر بر اجراي قانون اساسي است لطفاً ارزيابي خود را از ميزان موفقيت به دست آمده تا کنون در حصول بندهاي ذيل اصل 3 قانون اساسي بالاخص مفاد بندهاي 1 – 3- 4 و 8 از اصل مذکور بيان فرماييد؟ اگر اعتقاد شما بر اين است که در برخي از اين موارد هنوز اهداف مورد نظر تحقق کامل نيافته‌اند چه برنامه يا ديدگاهي براي نيل به آن اهداف داريد؟ به گمان شما در صورتيکه شما بعنوان منتخب ملت به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شويد، در خاتمه دوران تصدي شما تا چه ميزان در دستيابي به تحقق کامل اين اهداف پيشرفت خواهيم کرد؟
 
7. نگاه شما به حقوق اقليت ها چگونه است؟ آيا شما در احراز مشاغل دولتي توسط اقليت هاي قومي يا مذهبي  ميزاني از محدوديت را قائل هستيد؟ تا چه اندازه به برابري فرصت ها و آزادي مراسم يا اعمال مذهبي براي اقليت هاي قومي يا مذهبي شناخته شده در قوانين کشور معتقد هستيد؟ آيا به نظر شما اقليتها بدون محدوديت مجاز به برپاکردن معابد يا مراکز مذهبي خود در شهرها يا مناطقي که جمعيتي از آنها زندگي مي کنند هستند؟
 
8. چنانچه حفظ حقوق و آزادي‌هاي مدني شهروندان که در قوانين کشور از جمله قانون اساسي محترم شمرده شده است در برهه اي از زمان از نظر کارشناسان و مشاوران شما در تزاحم با حفظ نظام که از واجبات است قرار گيرد؛ شما چگونه بين اين دو تعادل برقرار مي کنيد. اساسا ديدگاه شما راجع به نظام تعادلي صحيح بين اين دو چيست؟
 
9. ديدگاه شما نسبت به نقش سازمان هاي غيردولتي و موسسات مردم نهاد در اداره امور اجتماعي و فرهنگي کشور چيست؟ ارزيابي شما از يک نگاه بدبينانه در کشور که توسعه اين سازمانها را به جهت احتمال نفوذ دشمنان در تزاحم با امنيت ملي قرار مي دهد چيست؟در مقابل ارزيابي شما از ديدگاه ديگري که توسعه اين موسسات در همه بخشها را بهترين راه فراهم آوردن مشارکت مردم و نخبگان در امور اجتماعي - فرهنگي مي داند و معتقد است در هر کجا که ممکن است دولت بايد نقش خود را به نفع اين موسسات کاهش دهد چيست؟ حضرتعالي وضعيت کنوني کشور را به لحاظ ميزان نقش موسسات مردم نهاد و سهم آنها از اداره امور فرهنگي- اجتماعي کشور تا چه حد مطلوب ميدانيد؟
 
10. مطمئناً جنابعالي در پيروي از سياستهاي نظام که بر اساسي فرامين رهبري و مصوبات قانوني فراهم آمده اند معتقد به ادامه روند خصوصي سازي هستيد. لطفاً ديدگاه خود را در توسعه روند خصوصي سازي به بخشهايي نظير بهداشت، آموزش، فرهنگ و هنر و پژوهش بيان فرماييد. ديدگاه شما نسبت به سرمايه گذاري سرمايه داران در امور تخصصي نظير بهداشت، آموزش، فرهنگ و هنر، تحقيق و پژوهش و نظاير آنها البته با شرط رعايت موازين تخصصي که در آيين نامه هاي مربوطه قابل پيش بيني است از جمله بکارگيري متخصصان هر يک از اين حوزه‌ها چيست؟ 
 
11. به رغم وجود قوانين بالادستي از جمله قوانين برنامه توسعه و سند چشم انداز 20 ساله گاهي شاهد تغييرات وسيع در سياست‌ها هستيم. به نظر شما تغيير وسيع سياست‌ها در پي تغيير رئيس جمهور يا وزرا تا چه ميزان شايسته و موجه است و مرز آن با تغييرات نابجا در کجاست؟ از نظر جنابعالي برقراري ثبات در سياست ها به نحوي که با تغيير اشخاص همه سياست‌هاي يک دستگاه دستخوش تغيير نشوند، در کشور ما چگونه قابل تأمين است؟
 
12. راه حل شما براي اينکه فرصت هاي برابر پيش روي متخصصان، کارشناسان و نخبگان در احراز مشاغل مديريتي قرار گيرد و کشف استعدادهاي ناشناخته انساني کشور چيست؟ از نظر جنابعالي عضويت در ستادهاي انتخاباتي جنابعالي يا خويشاوندي يا صميميت هاي قبلي تا چه حد مي توانند به عنوان يکي از معيارها در انتخاب افراد و مسؤولان لحاظ گردند؟ چه معيارهاي ديگري را براي استفاده از سرمايه هاي انساني کشور در نظر داريد؟
 
13. برخي از دغدغه خاطرها نياز به توجه ويژه و فوري دارند، از جمله قوانين معطل مانده مربوط به حفظ محيط زيست در حوزه هاي مختلف و بالاخص کنترل آلودگي هوا که هر ساله زندگي جمعيت کثيري از مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد، و يا نارسايي هاي موجود در برخي قوانين يا سياست‌ها در تأمين حقوق افراد داراي معلوليت که به طور مستقيم يا غيرمستقيم زندگي يک دهم از جمعيت کل کشور را تحت شعاع خود قرار مي‌دهد. آيا جنابعالي نگاه ويژه اي به اين دغدغه‌ها داريد؟ آيا در اين موارد برنامه خاصي مورد نظر شما هست؟
 
14. بسياري از حقوقدانان معتقدند که برخي از حقوق ملت ايران در مجامع بين?المللي به درستي و به قدر کفايت دنبال نشده‌ است. شکايت عليه صادرکنندگان و استفاده کنندگان از جنگ?افزارهاي شيميايي عليه مردم ايران در طول دفاع مقدس، دريافت غرامت ناشي از جنگ تحميلي مطابق حقوق بين‌الملل، شکايت از نقض بي?طرفي دولت آمريکا در جنگ ايران و عراق با حمله به سکوهاي نفتي و مطالبه غرامت، شکايت از اعمال تحريم?هاي غيرمنصفانه و مغاير با موازين بشردوستانه عليه ملت ايران در مراجع بين المللي، شکايت از رفتار ناشايست و تبعيض?آميز نسبت به اتباع ايران در برخي از فرودگاه?ها و مرزهاي برخي از کشورها و امثالهم از اين جمله‌اند. شما براي دفاع از حقوق ملت ايران در چارچوب حقوق و روابط بين?الملل در موارد ياد شده بويژه طرح دعوا عليه تحريم?هاي کنوني در ديوان بين‌المللي دادگستري مطابق موازين بين‌المللي با استفاده از حقوقدانان مجرب چه برنامه?اي داريد؟
 
15. با توجه به اهميت نقد کارشناسانه عملکرد دستگاه‌هاي دولتي از نگاه مستقل و خارج از اين دستگاهها و با توجه به خلاء ايفاي شايسته اين نقش توسط احزاب در کشور ما و از آنجايي که عملکرد جنابعالي و دولت شما ممکن است کمتر مورد نقد کارشناسانه احزاب مخالف قرار گيرد و اين امر ممکن است که راه را بر انتقادات غير سازنده بگشايد، شما چه راه حلي براي نقد علمي مستمر و سيستماتيک دولت خويش و نيز ارزيابي از انطباق رفتارهاي دولت با قوانين  داريد؟
 
16. به گفته متخصصان هرچه در تقويت دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه آن به‌ ويژه در امور پيشگيري از جرايم سرمايه‌گذاري شود، سريعاً در برقراري عدالت و احساس امنيت و کاهش دعاوي و روان شدن چرخ توسعه کشور تأثير خواهد گذاشت. به نظر مي‌رسد نگاه دولت در لوايح بودجه به سهم دستگاه قضايي از بودجه عمومي کشور مبتني بر باور فوق نيست و نياز به تحول در نگرش دولت احساس مي‌شود. نظر جنابعالي در اينباره چيست؟
 
17. مطالعه آمار وقوع جرايم در کشور نگراني متخصصان اين حوزه را بر انگيخته است. همچنين افزايش شکايت شهروندان از فساد مالي و رشوه در دستگاه‌هاي دولتي بر اين نگراني‌ها افزوده است. از طرف ديگر مطالعه برخي تحولات اجتماعي نظير افزايش آمار طلاق نيز باعث تشديد اين نگراني‌هاست. ديدگاه شما در تحليل علل موارد فوق چيست؟ و فکر مي‌کنيد براي يافتن راه حل‌هاي عملي و درمان اين وضعيت چه مسيري را بايد طي کنيم؟
 
18. در ميان مشاوران و اطرافيان شما حقوقدانان چه جايگاهي دارند؟ اگر قائل به ضرورت استفاده از ظرفيت جامعه حقوقي کشور در تنظيم لوايح و مقررات هستيد، چه طرح يا روش يا مکانيزم عملي براي توسعه فعاليت اين افراد در اين امر و نيز بکارگيري اين ظرفيت براي جهت‌دهي جامعه به سمت نظم و عدالت در نظر داريد؟ آيا جنابعالي در صورتي که بعنوان رياست محترم جمهوري ايران برگزيده شويد علاقمند به برگزاري نشستهاي آزادي که با جمعيت‌هايي از حقوقدانان کشور ترتيب داده شود خواهيد بود؟
 
19. آيا جنابعالي موافق هستيد که در صورت انتخاب به عنوان رئيس?جمهور کشور، در مدت تصدي مقام رياست جمهوري توسط حضرتعالي، از تطبيق عملکرد شما با آنچه به اين سوالات پاسخ فرموده ايد ساليانه گزارش کارشناسي منصفانه اي به جنابعالي و افکار عمومي ارائه نماييم؟

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان