بسم الله
 
EN

بازدیدها: 822

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت دوم

  1392/3/19
قسمت قبلي


حقوق اساسي


پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است
منظور از وحدت انضمامي، كدام است؟
1- كشورهاي تك بافتي كه در آن ها قانونگذاري متنوع، ولي قانونگذار يكي است.
2- كشورهاي تك بافيتي كه در ان ها قانونگذار متنوع، ولي قانونگذاري يكي است.
3- كشورهاي نيمه متمركزي كه تقسيم اختيارات اجرايي و اداري آن ها ميان اندام هاي سازماني مركز و محلي صورت گرفته است.
4- كشورهاي متمركزي كه اختيارات اجرايي و اداري آن ها در مركز، متمكز شده است.

سرزمين در تكوين مفهوم ((دولت -كشور)) چه نقشي دارد؟
1- عامل ساختن دولت است
2- حد و مرز فرمانروايي است.
3- ميدان صالحيت دولت است
4- موضوع قدرت سياسي است.

مهم ترين راهكار نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه در رژيم رياستي، كدام است؟
1- استيضاح و سرنگوني دولت
2- ايجاد كميسيون هاي خاص تجسس
3- انتقاد و نطق هاي قبل از دستور نمايندگان مجلس
4- عدم تصويب بودجه پيشنهادي سالانه دولت

منظور از اصطلاح ((دمكراسي نيمه مستقيم)) كدام است؟
1- پارلمان منتخب مردم، قانون گذاري كند ولي نهاد ابتكار عمومي و همه پرسي نيز وجود داشته باشد.
2- بخشي از فرمانروايان از راه انتخابات و بخشي ديگر از راه وراثت به قدرت برسند.
3- قانون پس از تصويب مجالس به تأييد آراء عمومي برسد.
4- انتخابات نمايندگان و كارگزاران حكومت، به صورت دو درجه اي باشد.

در كدام موارد، ارجاع به داوري، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسالمي است؟
1- صرفا در مواردي كه دعوي خارجي باشد و هيأت دولت معين نمايد.
2-در مواردي كه طرف دعوي، خارجي باشد و موارد مهم داخلي.
3- در كليه موارد، تصويب مجلس ضروري است.
4- صرفا در موارد مهم داخلي كه هيأت وزيران تشخيص مي دهد.

رئيس دادگاه به هنگام صدور حكم، در موضوع مرتكب اشتباه و موجب ورود زيان شده است.جبران خسارت و ضمان چگونه است؟
1- مقصر ضامن است و در غير اين صورت به وسيله دولت جبران مي شود.
2- در هر صورت قوه قضائيه به نحو مقتضي جبران خواهد كرد.
3- مقصر ضامن است ولي دولت جبران مي كند.
4- در هر صورت دولت به نحو مقتضي جبران خواهد كرد.


آيا دولت مي تواند در زمان جنگ و بحران، اعالم حكومت نظامي كند؟
1- بلي، ولي فقط تا پايان بحران و با تصويب اكثريت دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي اسالمي.
2- بلي، فقط به مدت يك ماه و با تصويب اكثريت دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي اسالمي.
3- خير، هرگز نمي تواند.
4- خير، مگر به درخواست مجلس شوراي اسالمي و با تصويب اكثريت دو سوم آراء نمايندگان.

آيا رهبر (ولي فقيه) مي تواند اختيارات خود را به ديگري تفويض كند؟
1- در تفويض اختيارت خود به ديگري، هيچ گونه محدوديتي ندارد.
2- مي تواند فقط برخي از وظايف خود را به ديگري واگذار كند.
3- نمي تواند اختيارات خود را به ديگري تفويض كند مگر پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4- نمي تواند امور واليي خود را به ديگري واگذار كند مگر در شرايط اضطراري.

طبق قانون اساسي، نشريات و مطبوعات تا چه حدودي آزاد هستند؟
1- تا زماني كه مباني اديان شناخته شده در قانون اساسي و نظم عمومي پايبند باشند.
2- تا زماني كه اخالق حسنه و نظم عمومي كشور را رعايت كنند.
3- اگر مباني اسالم، مذهب تشييع و نظم عمومي را رعايت كنند.
4- رعايت مباني اسلام و حقوق عمومي، حد آزادي آنان است.


قسمت بعدي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان