بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت چهارم

  1392/3/11
قسمت قبلي


گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)

30 – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

31 – چنانچه در پي «ايراد تامين دعواي واهي» خواهان تاميني را که دادگاه تعيين نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، بايد ……….
1 ) قرار رد دادخواست صادر نمايد که قطعي است.
2 ) قرار رد دادخواست صادر نمايد که مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.
3 ) حکم بر بطلان دعوا صادر نمايد که مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.
4 ) قرار رد دادخواست صادر نمايد که مي‌تواند قابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد. 

32 – چنانچه دعوايي غير مالي در دادگاه عمومي مطرح شود و خوانده در جلسه‌ي دادرسي حاضر نشود و لايحه ندهد و وکيل نيز معرفي ننمايد و محکوم شود اين حکم نسبت به خوانده ……….
1 ) در هر حال حضوري است.
2 ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ قانوني شده باشد.
3 ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد. 
4 ) غيابي است مگر اخطاريه و حکم به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

33 – چنانچه موضوع دعوا عين معين باشد و در اجراي قرار تامين خواسته توقيف شده باشد و حکم به استرداد آن نيز صادر شده باشد خواهان نسبت به اين مال، در برابر بستانکاران ………. و محکوم به محول (مشمول) مستثنيات دين ……….
1 ) حق تقدم دارد – مي‌باشد.
2 ) حق تقدم ندارد – مي‌باشد.
3 ) حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد – نمي‌باشد.
4 ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمي‌باشد. 

34 – دعوايي اقامه مي‌شود و دادگاه عمومي، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطلان دعوا صادر مي‌نمايد، چنانچه از اين راي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر بايد راي را ……….
1 ) قرار تلقي و آن را فسخ نمايد.
2 ) در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.
3 ) قرار تلقي راي را استوار نمايد.
4 ) قرار تلقي و حسب مورد آن را فسخ يا استوار نمايد. 

35 – چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصي باشد و در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته نشود ……….
1 ) مفاد دادخواست يک نوبت در روزنامه‌ي رسمي آگهي شود.
2 ) مفاد دادخواست يک نوبت در روزنامه‌ي رسمي منتشر مي‌شود.
3 ) دادخواست بايد به آخرين محل سکونت مدير شرکت ابلاغ شود.
4 ) دادخواست بايد به آخرين محلي که به اداره‌ي ثبت شرکت‌ها معرفي شده ابلاغ شود. 

36 – چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي که در دادگاه عمومي اقامه شده به موجب قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي بايد ……….
1 ) در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.
2 ) به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
3 ) در هر حال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.
4 ) قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 

37 – چنانچه خواسته‌ي دعوا مطالبه‌ي يکصد تن گندم باشد که يکصد ميليون ريال تقويم شده باشد و به موجب قراردادي که در کرمانشاه منعقد شده بايد در تهران تحويل شود، خواهان مي‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومي ………. اقامه نمايد.
1 ) کرمانشاه يا تهران
2 ) کرمانشاه يا محل اقامت خوانده
3 ) تهران يا محل اقامت خوانده
4 ) کرمانشاه، تهران يا محل اقامت خوانده

38 – چنانچه مالک باغي در تصرفات مالک منزل مسکوني مجاور اخلال جزيي ايجاد نموده باشد بي‌آنکه در منزل مسکوني تصرف کرده باشد عمل مالک باغ ………. است، ……….
1 ) مزاحمت – مگر منزل مسکوني سند مالکيت داشته باشد.
2 ) مزاحمت – حتي اگر منزل مسکوني سند مالکيت نداشته باشد. 
3 ) در هر حال ممانعت از حق – .
4 ) ممانعت از حق – حتي اگر منزل مسکوني سند مالکيت داشته باشد.

39 – درخواست صدور دستور موقت در دعواي متقابل ………. است و در دعواي جلب ثالث اصلي ……….
1 ) مجاز – مجاز
2 ) ممنوع – مجاز
3 ) مجاز – ممنوع
4 ) ممنوع – ممنوع

40 – چنانچه طرفين قرارداد براي رسيدگي به اختلاف احتمالي شخص معيني را به دادرسي (داوري )انتخاب نمايند که به طور مطلق از دادرسي (داوري) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشي از قرارداد بين طرفين، دعوا ……….
1 ) در صلاحيت داور است.
2 ) در صلاحيت داور است به شرط آن که به صلاحيت داور ايراد نشود.
3 ) در صلاحيت دادگاه است. 
4 ) در صلاحيت دادگاه است به شرط آن که به صلاحيت دادگاه ايراد نشود.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان