بسم الله
 
EN

بازدیدها: 13,061

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت سوم

  1392/2/31
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي


فصل چهارم


ترتيب درجات، رتبه‌ها، ارشديت، فرماندهي رياست و مديريت


ماده 33- شغل نظامي، كارمندي و شغل مشترك عبارت است از مجموعه وظايف مشخصي كه در جداول سازمان براي يك شغل پيش بيني شده است. مشاغل فرماندهي در نيروهاي مسلح از مشاغل نظامي است و مشاغل مديريت در كليه رده‌ها از مشاغل مشترك مي‌باشد.

ماده 34- ترتيب درجات پرسنل نظامي در نيرو هاي مسلح به شرح زير است :


رديف

ارتش جمهوري اسلامي ايران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

نيروي زميني

و

 نيروي هوايي

نيروي دريايي

نيروهاي زميني، هوايي دريايي، مقاومت بسيج و قدس

نيروي دريايي

1

سرباز

ناوي

سرباز

ناوي

2

سرباز دوم

ناوي دوم

سرباز دوم

ناوي دوم

3

سرباز يكم

ناوي يكم

سرباز يكم

ناوي يكم

4

سرجوخه

سرناوي

رزم يار

ناوي رزم يار

5

گروهبان سوم

مهناوي سوم

رزم آور سوم

ناويار سوم

6

گروهبان دوم

مهناوي دوم

رزم آور دوم

ناويار دوم

7

گروهبان يكم

مهناوي يكم

رزم آور يكم

ناويار يكم

8

استوار دوم

ناو استوار دوم

رزم دار دوم

ناودار دوم

9

استوار يكم

ناو استوار يكم

رزم دار يكم

ناودار يكم

10

ستوان سوم

ناوبان سوم

ستوان سوم پاسدار

ناوبان سوم پاسدار

11

ستوان دوم

ناوبان دوم

ستوان دوم پاسدار

ناوبان دوم پاسدار

12

ستوان يكم

ناوبان يكم

ستوان يكم پاسدار

ناوبان يكم پاسدار

13

سروان

ناو سروان

سروان پاسدار

ناو سروان پاسدار

14

سرگرد

ناخدا سوم

سرگرد پاسدار

ناخدا سوم پاسدار

15

سرهنگ دوم

ناخدا دوم

سرهنگ دوم پاسدار

ناخدا دوم پاسدار

16

سرهنگ

ناخدا يكم

سرهنگ پاسدار

ناخدا يكم پاسدار

17

سرتيپ دوم

دريادار دوم

سرتيپ دوم پاسدار

دريادار دوم پاسدار

18

سرتيپ

دريادار

سرتيپ پاسدار

دريادار پاسدار

19

سرلشگر

دريابان

سرلشگر پاسدار

دريابان پاسدار

20

سپهبد

دريا سالار

سپهبد پاسدار

درياسالار پاسدار

21

ارتشبد

دريابد

ارتشبد پاسدار

دريابد پاسدارتبصره 1- ترتيب درجات پرسنل نيروي انتظامي (ژاندارمري، شهرباني برابر درجات نيروي زميني ارتش و پرسنل كميته انقلاب اسلامي طبق درجات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌باشد)

تبصره 2- عناوين درجات بسيج برابر درجات مصوبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌باشد. با اين تفاوت كه به جاي كلمه پاسدار كلمه بسيجي قرار مي‌گيرد.

تبصره 3- عناوين درجات مذكور در بند هاي 5 و 6 و 7 نيروي زميني ارتش در شهرباني به ترتيب عبارت است از : سرپاسبان سوم، سرپاسبان دوم، سرپاسبان يكم.

ماده 35- ترتيب رتبه هاي خدمتي كارمندان ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها به شرح زير است :

1.كارمند رتبه  1

2.كارمند رتبه  2

  3.كارمند رتبه  3

  4.كارمند رتبه  4

5.كارمند رتبه  5

  6.كارمند رتبه  6

   7.كارمند رتبه  7

  8..كارمند رتبه  8

   9.كارمند رتبه  9

10.كارمند رتبه  10

11.كارمند رتبه  11

12.كارمند رتبه  12

13.كارمند رتبه  13

14.كارمند رتبه  14

15.كارمند رتبه  15

16.كارمند رتبه  16

  17.كارمند رتبه  17

  18.كارمند رتبه  18

19.كارمند رتبه  19

20.كارمند رتبه  20

 به منظور روشن شدن ارشديت بين پرسنل ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي و  وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح در برخوردها و روابط سازماني و يا در دست گيري فرماندهي ، رياست يا مديريت هنگام بروز بحران و يا در تجمعات نظامي كه بر اساس سلسله مراتب (تابعيت ) تشكيل نشده باشد ، قواعد و مقررات ارشديتي بايد وجود داشته باشد كه ترتيب آن به شرح زير است :

الف : نظاميان :


(1) بين دو نظامي ، ارشد كسي است كه داراي درجه بالاتر باشد .

(2)  بين نظاميان هم درجه ارشد كسي است كه درجه شغل سازماني وي بالاتر باشد .

(3) در صورت تساوي درجه و شغل سازماني ، دارنده درجه ثابت نسبت به دارنده درجه موقت ارشديت دارد .

(4) در صورت تساوي درجه و درجه شغل سازماني ، ارشد كسي است كه خدمت وي در درجه فعلي بيشتر باشد ، مگر در مورد سلسله مراتب فرماندهي يا رياست يا مديريت كه در اين صورت فرماندهي يا مديريت نسبت به مرئوس خود ارشد است .

(5) در صورت تساوي شرايط بالا ارشد كسي است كه قدمت خدمت وي در درجه قبلي بيشتر باشد و به همين ترتيب به درجات قبل از آن .

(6) در صورت تساوي كليه شرايط بالا پرسنل كادر ثابت نسبت به پرسنل پيماني و وظيفه ارشد خواهد بود .

(7) در صورت تساوي كليه شرايط بالا ، ارشد كسي است كه نشان جنگي در درجه بالاتر داشته باشد .

(8) در صورت تساوي كليه شرايط بالا ، ارشد كسي است كه طبق دستور مقام بالاتر سمت فرماندهي يا رياست يا مديريت را عهده دار باشد .

(9) در صورت تساوي كليه شرايط بالا پرسنل رسته هاي رزمي نسبت به پرسنل رسته هاي پشتيباني رزمي و خدمات رزمي ارشديت دارند .

(10) در صورت تساوي كليه شرايط بالا اگر منظور از تعيين ارشد، عهده دار شدن فرماندهي در يك وضعيت بحراني باشد ، ارشديت و در نتيجه فرماندهي با پرسنلي است كه در آن محل و وضعيت ابواب جمعي بيشتري داشته باشد .

ب)بين كارمندان :


ارشد بين كارمندان با توجه به رتبه هاي خدمتي آنان طبق مقررات مذكور در بند الف اين ماده مي‌باشد .

پ) بين نظاميان و كارمندان :


ارشد بين نظاميان و كارمندان در مشاغل مشترك با توجه به ترتيب هم طرازي درجات نظامي و رتبه هاي كارمندان مذكور در مواد 34 و 35 مقررات بند الف اين ماده بوده و صرف نظامي يا كارمند بودن موجب ارشديت پرسنل بر يكديگر نخواهد بود .

تبصره : با توجه به اينكه ارتقاء نظاميان از درجه سرتيپي به بالا در چارچوب نياز هاي محدود سازماني و با صدور فرمان مقام فرماندهي كل قوا تحقق مي‌يابد و با نگرش به اينكه ارتقاء رتبه كارمندان داراي چنين امتيازي نمي‌باشد به منظور حفظ نظام فرماندهي و شيرازه تشكيلاتي نيرو هاي مسلح ، نظامياني كه به درجات سرتيپي به بالا ارتقاء يافته و يا در مشاغل درجات اخير الذكر انتصاب مي‌يابند به كليه كارمندان رتبه هاي 18 و 19 و 20 كه در مشاغل درجات فوق الاشاره قرار دارند ارشديت خواهند داشت .

ماده 37- ارشدترين مقام در هر يك از بخش‌هاي نيرو هاي مسلح :

الف : رئيس ستاد فرماندهي معظم كل قوا ارشدترين مقام در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد .

ج) فرماندهي كل سپاه ارشدترين مقام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌باشد .

د) فرماندهي نيروي انتظامي ارشدترين مقام در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

تبصره : در صورتي كه براي ارتش فرمانده تعيين شود فرمانده كل ارتش ارشدترين مقام ارتش بوده و جاي ب و ج تعويض مي‌شود ، يعني فرمانده كل ارتش در رديف دوم و فرماندهي كل سپاه  در رديف سوم قرار مي‌گيرد .

ماده 38- فرماندهان ناو يا هواپيما ، هلي‌کوپتر نه تنها بر كليه پرسنل مربوط فرماندهي دارند بلكه كليه كساني كه با اين وسيله مسافرت مي‌نمايند در تمام مدتي كه در وسيله سوار هستند از هر درجه يا رتبه كه باشند مكلف به اجراي مقررات داخلي ناو يا هواپيما بوده و از دستور فرمانده ناو يا هواپيما در اين مورد بايد تبعيت كنند .

ماده 39- در غياب فرماندهي يا رئيس ، فرماندهي يا رياست از سوي شخصي كه به عنوان جانشين جهت تصدي مسئوليت‌هاي محوله مورد تصويب مقام ذيصلاح واقع گرديده اعمال مي‌گردد و در صورت عدم حضور جانشين ، ارشد پرسنل عهده دار مسئوليت فرماندهي خواهد بود .

ماده 40- فرمانده، رئيس يا مدير مي‌تواند ، قسمتي از اختيارات خود را به مرئوس بلافصل خود تفويض  نمايد . اين کار باعث سلب مسئوليت و همچنين باعث سلب همان اختيارات از تفويض كننده اختيارات نخواهد بود .

ماده 41- هرگاه يگاني در موقعيتي و يا در مقابل واقعه اي قرار بگيرد ، به طوري که فرمانده يگان دسترسي فوري به فرمانده بالاتر و سلسله مراتب بعدي نداشته و طبيعت واقعه نيز موجوديت يگان را تهديد و يا بيم ايراد لطمه و خسارت به مأموريت‌هاي محوله و اموال يا تأسيسات ذي‌ربط برود ، فرمانده واحد ملزم است به ابتكار خود و به اقتضاي وضعيت بدون فوت وقت تصميمات لازم را اتخاذ و با سريع‌ترين وسيله ، فرمانده خود را از وضعيت مطلع و ادله خود را در اسرع وقت گزارش نمايد .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان