بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,093

حقوق كيفري كار-قسمت دوم

  1392/2/30
قسمت قبلي


سوم – جرايم و مجازات هاي موضوع ماده 173 قانون كار

در ماده 173 قانون كار مجازات متخلقان از هريك از موارد مذكور در مواد 149، 151، 152، 153، 154، 155 و قسمت دوم ماده 78 بيان شده است . لذا ابتدا موضوع مواد مذكور ذكر، آن گاه با استفاده ازماده 173 قانون كار مجازات اين قبيل تخلفات را متذكر مي شويم .
ماده 78 : ] در كارگاه هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود . همچنين كارفرما مكلف است متناسب باتعداد كودكان و يا در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و...) را ايجاد نمايد .[
بدين ترتيب كارفرما مكلف به انجام دو كار شده است :
- دادن وقت شيردهي به مادران شيرده شاغل
- ايجاد مراكز نگهداري كودكان مثل شيرخوارگاه و مهدكودك در جواركارگاه
لذا در صورت تخلف از اين دو مورد مشمول مجازات مندرج در ماده 173 قانون كار خواهدشد .
ماده 149 : ] كار فرمايان مكلف اند با تعاوني هاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاوني ها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند . و همچنين كارفرمايان كارگاه هاي بزرگ ملكف به احداث خانه هاي سازماني درجوار كارگاه يا محل مناسب ديگر مي باشند .[ در اين ماده قانوني هم كارفرمايان مكلف به دو امر شده اند :
- همكاري با تعاوني هاي مسكن و كارگران براي تامين مسكن 
- احداث خانه هاي سازماني
تخلف از هريك از اين دو تكليف كارفرما را مشمول مجازات مندرج در ماده 173 مي نمايد .
ماده 151: ] دركارگاه هايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند ، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، ناهار و شام)براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد . دراين قبيل كارگاه ها به اقتضاي فصل ، محل و مدت كار ، بايد خوابگاه مناسب نير براي كارگران ايجاد شود .[ تكليف كارفرما در اين ماده قانوني :
- دادن سه وعده غذا در كارگاه هاي خاص
- ايجاد خوابگاه مناسب است ، كه در صورت عدم انجام اين تكاليف مشمول مجازات مذكور درماده 173 خواهند بود .
ماده 152: ] در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد .[
وظيقه كارفرما در مقابل كارگران در اين ماده قانوني دراختيار قراردادن وسيله اياب وذهاب است و تخلف از اين وظيفه مجازات مندرج درماده 173 را به همراه خواهد داشت .
ماده 153: ] كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركت هاي تعاوني كارگران كارگاه خود تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسايل كار و امثال اين ها فراهم نمايند .[
وظيفه كارفرما در اين ماده : ايجاد تسهيلات براي ايجاد و اداره شركت تعاوني كارگري است عدم انجام اين وظيفه شموليت مجازات مذكور در ماده 173 را به همراه دارد .
ماده 154: ] كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي وسازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزشي ايجاد نمايند .[ ايجاد ورزشگاه وظيفه كارفرما در اين ماده قانوني است .
ماده 155 : ] كليه كارگاه ها موظفند برحسب اعلام وزارت كار واموراجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمان هاي مسوول درامر سواد آموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاس هاي سوادآموزي بپردازند...[ ايجاد كلاس هاي سوادآموزي بزرگسالان وظيفه قانوني مندرج در اين ماده است .
مجازات هاي مندرج در ماده 173 قانون كار:
هريك از كارفرمايان كه از وظايف وتكاليف مندرج در مواد : 78، 149، 151، 152 ، 153، 154 و 155 قانون كار تخلف و تخطي نمايد مشمول مجازات هاي ذيل علاوه بر رفع تخلف خواهند شد :
- دركارگاه هاي كمتر از 100نفر براي هر بار تخلف كار فرما محكوم به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم خواهد شد .
- به ازاء هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، ده برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهدشد .

چهارم – جرايم و مجازات هاي موضوع ماده 174 قانون كار

نظر به اينكه مجازات هاي مذكور در اين ماده مربوط به تخلف هاي موضوع مواد: 38، 45، 59 و تبصره ماده 41 مي باشد، ابتدا اين مواد را مورد بررسي قرار داده آن گاه مجازات هاي تعييني را ذكر مي نمائيم .
ماده 38 : ] براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان براساس سن ، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است (ادامه دارد )

وظايف كارفرما در اين ماده قانوني :
- پرداخت مزد مساوي به زن و مرد در شرايط يكسان
- ممنوعيت تعيين مزد براساس؛ سن و نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي.
كارفرماي متخلف مشمول مجازات مندرج در ماده 174 قانون كار خواهد بود .
تبصره ماده 41 : ] كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند . در صورت تخلف، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند .[
كارفرما در اين ماده از پرداخت مزد به كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد منع شده است .
توجه : در اين ماده قانوني دو مسووليت براي كارفرما تعيين كرده است :
- مسووليت مدني مبني برتكليف وي به‌پرداخت‌مابه التفاوت مزدپرداخت‌حداقل‌دستمزدتعييني جديد .
- مسووليت كيفري كه ميزان آن را ماده 174 قانون كار معين كرده است .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان