بسم الله
 
EN

بازدیدها: 895

آيين دادرسي مدني-قسمت نهم

  1392/2/29
قسمت قبلي


فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت 

ماده 158 - دعواي تصرف عدواني عبارتست از : 
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي نمايد . 
ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از : 
تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد . 
ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از : 
دعوايي که به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت کسي را مي نمايد که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد . 
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايد که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است . 
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن که طرف ديکر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد . 
ماده 163 - کسي که راجع به مالکيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق ، طرح دعوا نمايد . 
ماده 164 - هر گاه در ملک مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني ، غرس اشجار يا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند که متصرف عدواني مدعي مالکيت مورد حکم تصرف عدواتي باشد و در ظرف يک ماه از تاريخ اجراي حکم ، در باب مالکيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد . 
ماده 165 - در صورتي که در ملک مورد حکم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اين که بذر روئيده يا نروييده باشد محکوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينکه قيمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نمايد يا ملک را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت کند. همچنين محکوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي که توسط وي انجام گرفته مکلف نمايد . 
تبصره - در صورت تقاضاي محکوم له ، دادگاه متصرف عداوني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محکوم مي نمايد . 
ماده 166 - هر گاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذکور مکلفند به موضوع شکايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند . 
تبصره - چنانچه به علت يکي از اقدامات مذکور در اين ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هر گونه در گيري ووقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند. 
ماده 167 - در صورتي که دو يا چند مال غير منقولي را بطور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي کرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود. 
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد. 
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذينفع بداند ، تا وقتي که رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديد نظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حکم مقتضي صادر خواهد کرد. 
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و بطور کلي اشخاصي که ملکي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالک برابر مقررات بالا شکايت کنند . 
ماده 171 - سرايدار ، خادم ، کارگر و بطور کلي هرامين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالک يا ماذون از طرف مالک يا کسي که حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود . 
تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي که بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود . 
ماد ه 172 - اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابراز ي يکي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292 قانون مدني مورد ترديد يا انکار يا جعل قرار گيرد . چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي کننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد کرد . 
ماده 173 - به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق که يک طرف آن وزارتخانه يا موسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد . 
ماده 174 - دادگاه در صورتي راي به نفع خواهان مي دهد که به طور مقتضي احراز کند خوانده ، ملک متصرفي خواهان را عدوانا تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . 
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تکميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا کشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد . 
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين که مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد . 
ماده 175 - در صورتي که راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و در خواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديد نظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي که محکوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد . 
ماده 176 - اشخاصي که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمايد ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد . 
ماده 177 - رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان