بسم الله
 
EN

بازدیدها: 884

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور(33)جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه قبل از تصويب آيين نامه مربوطه

  1392/2/29
خلاصه: افرادي كه قبل از تصويب آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه به عنوان نخبه شناخته شده‌اند از تاريخ تصويب آئين‌نامه از مزاياي مندرج در آن بهره‌مند مي‌گردند
تاريخ: 6/2/1389             
       شماره دادنامه: 17          
       کلاسه پرونده: 89/13     
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي حسن دولابي.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
       گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1896 موضوع شکايت آقاي حسن دولابي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران به خواسته برخورداري از فوق‎العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 1023 مورخ 29/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است، نظر به اينکه فوق‎العاده ويژه نخبگان ناشي از آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه است که تاريخ اجراي آن 24/2/1384 مي‎باشد و با عنايت به اينکه تاريخ استخدام و اخذ مدرک ليسانس توسط شاکي و احراز رتبه اول توسط وي در کنکور مربوطه پيش از تاريخ اجراي آيين‎نامه مزبور بوده و توجهاً به مفاد نامه شماره 143604/2 مورخ 17/8/1384 سازمان مديريت مبني بر نکات مربوط به اجراي آيين‎نامه مارالذکر تخلفي از حيث نقض قوانين و مقررات از ناحيه مشتکي‎عنه ملحوظ نبوده لذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/256 موضوع شکايت آقاي محمدرضا دهقاني به طرفيت مرکز نوسازي و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي تهران به خواسته استفاده از فوق‎العاده ويژه نخبگان به شرح دادنامه شماره 2201 مورخ 23/10/1386 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه مصوب 29/6/1383 هيأت وزيران منطوقاً و مفهوماً به کارکنان شاغل در دستگاههاي دولتي که قبل از تاريخ تصويب آن استخدام شده باشند، شمول دارد و هيچ يک از مواد آن دلالت بر انصراف آيين‎نامه مذکور از مستخدمين قبل از تصويب آن ندارد و ازطرفي مشتکي‎عنه هم دفاع موجهي که مبين منع قانوني شمول آيين‎نامه موصوف نسبت به شاکي باشد، ارائه و ابراز ننموده است و مکاتبات سازمان مديريت و برنامه‎ريزي هم موثر در مقام به نظر نمي‎رسد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به اجراي آيين‎نامه مذکور و برقراري فوق‎العاده ويژه نخبگان در حـق شاکي از تاريخ اجتمـاع شرايط قانوني صـادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ نظر به اينکه ماده2 آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي‌انساني نخبه در مقام بيان ويژگيهاي افراد نخبه و تعيين مصاديق آن صرف نظر از زمان احراز ويژگي مزبور مي‎باشد و مآلاً بنابه مقتضاي تاثير فوري مقررات، کليه افرادي که داراي يکي از خصوصيات ذکرشده در آيين‎نامه فوق‌الاشعار باشند از جمله افراد و نخبه و مشمول آيين‎نامه مذکور تشخيص مي‎گردند. بنابه مراتب، افرادي که قبل از تصويب آيين‎نامه يادشده در تاريخ 12/7/1383 از شرايط و ويژگي مذکور برخوردار بوده‎اند، به‌عنوان نخبه شناخته‌شده و از تاريخ‌تصويب آيين‎نامه از مزاياي‌مندرج در آن بهره‎مند مي‎گردند. لذا دادنامه شماره2201 مورخ23/10/1386 شعبه سوم ديوان‌عدالت‌اداري داير بر ورود شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


مشاوره حقوقی رایگان