بسم الله
 
EN

بازدیدها: 738

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت نهم

  1392/2/24
قسمت قبلي

ماده 17 - قاچاق مواد مخدر از طريق دريا

1 - اعضاء براي امحاء قاچاق مواد مخدر از طريق دريا در چارچوب حقوق بين‌الملل درياها حداکثر همکاري را با يکديگر معمول خواهند داشت.
2 - هر يک از اعضاء که دلايل منطقي براي مظنونيت نسبت به فعاليت يک کشتي حامل پرچم خود و يا بدون پرچم و يا علامت ثبت، در امر قاچاق‌مواد مخدر در اختيار داشته باشد مي‌تواند از ساير اعضاء در جهت از بين بردن چنين استفاده‌اي استمداد نمايد و اعضاي مورد تقاضا در حدود امکانات‌خود همکاري لازم را معمول خواهند داشت.
3 - هر يک از اعضا که دلايل منطقي براي مظنونيت نسبت به فعاليت يک کشتي در قاچاق مواد مخدر با استفاده از آزادي کشتيراني طبق حقوق‌بين‌الملل و با نصب پرچم و يا
علامت ثبت عضو ديگري در اختيار داشته باشد، مي‌تواند مراتب را به دولت صاحب پرچم اطلاع داده ثبت کشتي را‌استعلام نمايد و در صورت تأييد ثبت از دولت صاحب پرچم براي
اتخاذ تدابير لازم در رابطه با کشتي مزبور تقاضاي مجوز کند.
4 - طبق بند 3 و يا در چارچوب معاهدات لازم‌الاجرا بين اعضاء و يا حسب هر گونه قرارداد و يا ترتيبي که فيمابين اعضاء توافق گرديده است، دولت‌صاحب پرچم مي‌تواند به دولت متقاضي اجازه دهد که از جمله:
‌الف - وارد کشتي گردد.
ب - کشتي را مورد تفتيش قرار دهد.
ج - در صورت پيدا کردن مدارکي دال بر دخالت در قاچاق مواد مخدر، اقدام مقتضي در رابطه با کشتي، افراد و محموله آن اتخاذ کند.
5 - در صورت اتخاذ اقدام طبق اين ماده، اعضاي ذيربط به ضرورت به مخاطره نيفتادن سلامت افراد در دريا، امنيت کشتي و يا محموله و يا عدم لطمه‌به منافع تجاري و قانوني دولت صاحب پرچم و يا هر دولت ذينفع ديگر توجه کافي مبذول خواهند داشت.
6 - دولت صاحب پرچم مي‌تواند در جهت تعهدات خود به شرح مندرج در بند 1 ماده حاضر اجازه خود را به شرايطي که بين آن دولت و عضو‌متقاضي مورد توافق قرار خواهد گرفت
از جمله شرايط مربوط به مسئوليت، موکول و منوط نمايد.
7 - از نظر مفادهاي بندهاي 3 و 4 ماده حاضر هر يک از اعضاء سريعاً به تقاضاي عضو ديگر براي اخذ تصميم در مورد مجاز بودن کشتي حامل پرچم‌براي استفاده از آن پرچم و
تقاضاهاي کسب مجوز حسب بند 3 پاسخ خواهد داد. هر يک از اعضاء در زمان پذيرش عضويت در اين کنوانسيون مرجع و‌يا در صورت لزوم مراجعي را براي دريافت و پاسخگويي به اين تقاضاها تعيين نموده و مراتب را از طريق دبير کل ظرف مدت يک ماه از تاريخ تعيين به‌اطلاع ساير اعضاء خواهد رسانيد.
8 - هر يک از اعضاء که طبق مفاد اين ماده به اقدامي مبادرت ورزيده است، سريعاً دولت صاحب پرچم مربوطه را از نتايج اقدام خود مطلع خواهند‌نمود.
9 - اعضاء انعقاد قراردادها و يا ترتيبات دوجانبه و يا منطقه‌اي را براي اجرا و يا ازدياد کارآيي مفاد اين ماده بررسي خواهند نمود.
10 - مفاد بند 4 اين ماده فقط توسط کشتي‌هاي جنگي و يا هواپيماهاي نظامي و يا ساير کشتيها و يا هواپيماهايي که در خدمت دولت و مجاز به اقدام‌بودن آنها از علائم کاملاً روشن و قابل شناسايي احراز مي‌گردد، عملي خواهد شد.
11 - در اتخاذ هر گونه اقدام طبق اين ماده به ضرورت عدم مداخله و يا خدشه به حقوق و تعهدات و اعمال حاکميت دولت‌هاي ساحلي مطابق اصول‌حقوق بين‌المللي دريايي توجه کافي مبذول خواهد گرديد.

‌ماده 18 - منطقه‌هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد

1 - به منظور از بين بردن قاچاق مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 اعضاء اقداماتي را که از تدابير متخذه در ساير بنادر‌سرزميني آنها خفيف‌تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاري و بنادر آزاد اعمال خواهند نمود.
2 - اعضاء تلاش خواهند نمود تا: 
‌الف - حرکت کالاها و اشخاص را در منطقه‌هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد کنترل و نظارت نموده و براي اين منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا‌محموله‌ها و کشتي‌هاي وارده و خارجه از جمله کشتي‌هاي تفريحي و ماهيگيري و نيز هواپيماها و وسايط نقليه و در صورت اقتضاء خدمه، مسافران و‌بار آنها را تفتيش نمايند.
ب - براي کشف محموله‌هاي مشکوک به داشتن مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذکور در جداول 1 و 2 که در منطقه‌هاي آزاد تجاري و بنادر‌ آزاد تردد مي‌نمايند سيستمي را ايجاد و تثبيت نمايند.
پ - سيستم‌هاي مراقبتي را در مناطق بندري، باراندازها، فرودگاهها و پاسگاههاي مرزي منطقه‌هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد برقرار و تثبيت کنند.

‌ماده 19 - استفاده از پست

1 - اعضاء در چهارچوب تعهدات خود تحت کنوانسيون‌هاي اتحاديه پستي جهاني و طبق اصولاساسي نظام‌هاي حقوقي داخلي خود تدابيري را براي‌جلوگيري از قاچاق مواد مخدر از طريق پست اتخاذ و با يکديگر براي نيل به اين هدف همکاري خواهند نمود.
2 - تدابير مذکور در بند 1 اين ماده به ويژه مشتمل بر موارد زير مي‌باشند:
‌الف - اقدام همآهنگ براي جلوگيري و منع استفاده از پست براي قاچاق مواد مخدر.
ب - برقراري و حفظ روش‌هاي کنترل و مراقبت توسط مأموران اجراي قانون به منظور کشف محموله‌هاي قاچاق مواد مخدر، داروهاي روانگردان و‌اقلام مذکور در جداول 1 و 2
جاسازي شده در مراسلات پستي. 
پ - تدابير قانوني براي امکان استفاده از وسايل مقتضي براي تأمين دليل مورد نياز براي اقدامات قضايي.
ماده 20 - ارائه اطلاعات از طرف اعضاء
1 - اعضاء از طريق دبير کل اطلاعاتي را در مورد عملکرد اين کنوانسيون در سرزمين‌هاي خود به خصوص نسبت به موارد زير در اختيار کميسيون قرار‌خواهند داد:
‌الف - متن قوانين و مقررات منتشره به منظور اجراي کنوانسيون حاضر.
ب - مشخصات موارد قاچاق مواد مخدر واقعه در سرزمين آنها که به نظر ايشان براي افشاي جريانات جديد، حجم و کميت مواد، منابع تأمين‌کننده آنها‌و يا روش‌هاي مورد
استفاده توسط دست‌اندرکاران واجد اهميت مي‌باشد.
2 - اعضاء اطلاعات مزبور را به طريق و در تاريخي که کميسيون تقاضا مي‌نمايد، ارائه خواهند نمود.

‌ماده 21 - وظايف کميسيون

‌کميسيون مجاز مي‌باشد که کليه مسائل مربوط به اين کنوانسيون و به خصوص موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
‌الف - بررسي عملکرد کنوانسيون بر مبناي اطلاعات ارائه شده توسط اعضاء طبق ماده 20.
ب - عرضه پيشنهادات و توصيه‌هاي کلي بر مبناي اطلاعات واصله از اعضاء.
ت - اتخاذ اقدام مناسب نسبت به هر گونه مسأله ارجاع شده توسط هيأت به موجب بند 1 "ب" ماده 22.
ث - اصلاح جداول 1 و 2 طبق آيين مذکور در ماده 12.
ج - جلب توجه دولت‌هاي غير عضو به تصميمات و توصيه‌هاي خود تحت اين کنوانسيون به منظور ترغيب ايشان به اتخاذ اقدام مشابه.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان