بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,093

علل مشدده مجازاتها-قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1392/2/22
قسمت قبلي


×      احکام تکرار در ابواب حدود و قصاص ديات

1)      در حدود :
×      در حدود پيشينه محکوميت زماني در کنار محکوميت جديد به حساب مي آيد که جرايم ارتکابي از يک نوع باشد بنابراين اگر فردي قبلا" محکوم به حد ي شود بعد از اجراي حد مرتکب هر حدي غير از حد اول گردد قواعد تکرار مجري نيست
1.       تکرار در زنا  و تفخيذ و مساحقه و لواط و قذف   : موجب قتل در مرتبه چهارم مي گردد .
ï     هرگاه زن يا مردي چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي شود . ماده 90 ق.م .ا
ï     اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده 122 ق.م .ا
ï     هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . ماده 131 ق.م.ا
ï     ماده 157 - هرگاه کسي چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي شود .
2.      تکرار در شرب مسکر : موجب قتل در  مرتبه سوم مي شود .
ï      هرگاه کسي چند بار شرب مسکر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم کشته مي شود . ماده 179 ق.م ا
3.     تکرار در سرقت حد
ï     حد سرقت بشرح زير است  :
1.        در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريکه انگشت شست و کف دست او باقي بماند .
2.       در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .
3.      در مرتبه سوم حبس ابد .
4.      در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد . ماده 201 ق.م .ا
2)     در قصاص : پيشينه  به قصاص در تشديد بموجب  هيچ از مجازاتهاي ديگر محاسبه نمي گردد .
3)    در ديات  : محکوميت به ديه به تنهايي موجب تشديد در مجازاتهاي بعدي بموجب تکرار نيست .

×      احکام و قوانين مرتبط با تکرارجرم

                            1)            اختيار دادگاه در تعيين مجازات تتميمي براي تکرار بيش از 2 بار جرايم تعزيري
ماده48مکررق.م .ا ـ کساني که به دليل ارتکاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محکوميت مؤثر داشته‌باشند در صورت ارتکاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي‌کننده ضمن صدور حکم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يک يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد.
تبصره1ـ دادگاه مي‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره2ـ در صورتي که محکوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود.
                           2)            امکان تخفيف در تکرار : امکان تخفيف در تکرار وجود دارد اگر همزمان جهات مخففه هم وجود داشته باشد دادگاه مي تواند تخفيف دهد . جز در جرم سرقت که در تکرار سرقت امکان تخفيف وجود ندارد .

×      تاثيرتکرار  جرم در روند رسيدگي

 
تبصره ماده 47 ق.م. ا - هرگاه حين صدور حکم محکوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام مي کند در اينصورت اگر دادگاه محکوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
تشديد مجازات در مرحله تجديد نظر خواهي
تبصره 3 ـ ماده 22 قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب (احيا دادسراها )ـ در امور کيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يابازدارنده مرجع تجديدنظر نمي‌تواند مجازات مقرر در حکم‌بدوي را تشديد کند، مگر اينکه دادستان يا شاکي خصوصي‌درخواست تجديدنظر کرده باشد.
شرايط تشديد در مرحله تجديد نظر خواهي عبارتند از :
1-    موضوع بايد از مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده باشد
2-  دادستان يا شاکي خصوصي‌درخواست تجديدنظر کرده باشد.
3-جهتي از جهات موجبات تشديد (مثل تعدد و تکرار يا حکم خاص قانون ) وجود داشته باشد .
نويسنده: امير علي جليلي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان