بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,209

نحوه نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

  1392/2/14
خلاصه: (بهترين روش براي نوشتن پايان نامه حقوق )
کليه مطالب و مندرجات پايان نامه بايد با برنامه Word تايپ شوند. ابعاد کاغذ مورد استفاده، A4 و جلد پايان نامه از نوع گالينگور به رنگ سورمه اي، و مطالب روي جلد و عطف پايان نامه به صورت زرکوب چاپ شوند.
الف) شرح روي جلد پايان نامه
1- آرم دانشگاه (حدودأ درابعاد cm 4×3) در بالاي صفحه
2- عبارت « نام دانشگاه »
3- نام واحد دانشگاهي
4- نام دانشکده و نام گروه آموزشي ....
براي مشاهده به ادامه مطلب مراجعه نمائيد ...
5- عبارت « پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A يا M.Sc.
براي رشته هاي علوم انساني M.A 
و براي رشته هاي غير علوم انساني M.Sc
6- کلمه « گرايش » و ذکرنام گرايش تحصيلي
7- کلمه « عنوان » و ذکر عنوان پايان نامه
8- عبارت « استاد راهنما » و ذکر نام استاد راهنما
9- عبارت « استاد يا استادان مشاور » و ذکر نام استاد يا استادان مشاور
10- کلمه « نگارش » و ذکر نام نگارنده
11- در آخر، تاريخ دفاع پايان نامه برحسب فصل مربوطه نوشته شود .
* طرح انگليسي پشت جلد بايد مطابق طرح فارسي باشد. عبارت « Thesis Advisor » براي عنوان استاد راهنما و عبارت « Consulting Advisor » براي عنوان استاد مشاور پيشنهاد مي گردد. تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست بايد کاملأ در وسط قرار گيرند.
ب) شماره گذاري
1- شماره گذاري صفحات:
شماره گذاري صفحات فرعي ( صفحات ابتدايي پايان نامه ) با حروف ابجد مي باشد. اولين صفحه پس ازجلد و صفحه سفيد ( آستر بدرقه )، بسم ا... الرحمن الرحيم مي باشد و با شماره صفحه فرعي « الف » شماره گذاري مي شود. کليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب، فاصله ها و فونت هاي روي جلد در صفحه « ب » قرار مي گيرند. صفحه « ج » به سپاسگزاري اختصاص دارد. صفحه « د » مربوط به « تقديم به » مي باشد ( در صورت تمايل ). صفحات بعدي ( ه، و، ز، ح، ط، ي، ....) به فهرست مطالب اختصاص دارند. فهرست مطالب شامل چکيده، مقدمه، فصلها و عنوان فصلها، بخشها و عنوان بخشها و همچنين زيربخشها و فهرست منابع مي باشد. لازم است شماره صفحه درمقابل هريک ازعناوين فهرست قيد شود. درصورت نياز، بعد از فهرست مطالب، به ترتيب فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها تنظيم شود.شماره گذاري صفحات اصلي با اعداد فارسي انجام مي شود. اولين صفحه اصلي، چکيده ( يا خلاصه فارسي ) است که با شماره 1 مشخص مي شود و شماره گذاري بقيه صفحات پايان نامه (5،4،3،2،....) تا به آخر ادامه پيدا مي کند.
2- شماره گذاري موضوع ها:
موضوع هاي اصلي پايان نامه معمولأ شامل چند فصل است و هر فصل نيز به چند بخش تقسيم مي گردد و هر بخش نيز ممکن است شامل چند زيربخش باشد. صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود. هر يک از بخش هاي هر فصل با دو شماره که با خط تيره از يکديگر جدا مي شوند، مشحص مي گردد ( مثلأ 2-4 يعني فصل دوم، بخش چهارم ).عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بيانگر شماره بخش مورد نظر مي باشد. شماره هر زير بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار مي گيرد. مثلأ: 2-4-3 يعني فصل دوم، بخش چهارم ، زير بخش سوم.
3 - شماره گذاري و عنوان جدول ها، نمودارها، شکل ها و نقشه ها:
جدول ها، نمودارها، شکل ها و نقشه ها با دو شماره که با خط تيره از يکديگر جدا مي شوند، مشخص مي گردند. مثلأ پنجمين شکل و يا پنجمين جدول در فصل سوم به صورت ( شکل3 -5 ) و يا ( جدول 3-5 ) نوشته مي شود. ضمنأ عنوان شکل ها و نمودارها و نقشه ها بايد در پايين آنها و عنوان جدول ها در بالاي آنها آورده شود.
4- شماره گذاري روابط و فرمول ها:
هر رابطه يا فرمول در متن پايان نامه، با دو شماره که با خط تيره از يکديگر جدا مي شوند، مشخص مي گردد. مثلأ هفتمين رابطه يا فرمول در فصل چهارم به صورت ( 4-7 ) نوشته مي شود.
ج) منابع
فهرست منابع مورد استفاده بايد در آخر پايان نامه آورده شود. ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي ذکر گردند.
فهرست منابع را مي توان به دو شکل تنظيم نمود:
1- ترتيب شماره گذاري منابع به ترتيب استفاده از آنها در متن پايان نامه باشد و هر منبع در متن پايان نامه با شماره مربوطه مشخص شود.
2- منابع به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندگان مرتب شوند و به صورت پيوسته شماره گذاري گردند. در اين حالت، ارائه منبع در متن پايان نامه با ذکر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع در داخل پرانتز صورت مي گيرد. در منابع با بيشتر از دو نويسنده، نام نويسنده اول و کلمه « همکاران » (درمورد منابع فارسي) و يا et al. (در مورد منابع انگليسي) نوشته شود. از ذکر واژه هاي (همکاران يا et al. ) در فهرست منابع که درانتهاي پايان نامه آورده مي شود، خودداري گردد.
براي معرفي منابع به صورت زير عمل شود:
کتاب:
نام خانوادگي مؤلف، حرف اول نام مؤلف (يا مؤلفان)، سال انتشار اثر، عنوان کتاب (با خط ايتاليک)، نام و نام خانوادگي مترجم (يا مترجمان)، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر، شماره صفحه يا صفحاتي که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.
مثال: سرمد، ز.،1376، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، چاپ اول، انتشارات آگاه، تهران، ص 136.
Hunt, R. and Folk, A. L., 1992, Plant Growth Curve, Edward Arnold Pub., London, pp. 248-262.
مقاله:
نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف (يا مؤلفان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (با خط ايتاليک)، شماره جلد، شماره صفحات.
مثال: سعادت، ح. و مهرابي، ع.، 1372، روشهاي عملي مشارکت مردم در برنامه ريزي و مديريت حوزه هاي آبخيز، نشريه جهاد، شماره 163، ص37-32.
Lawrence, B., Fehr, D. and Gijbelst, M., 1995, Progress in essential oils, J. Essent. Oil Res., 4(5), 376-380.

د) چکيده
چکيده (خلاصه فارسي) بايد به صورت ممتد و حداکثر در دو صفحه نوشته شود. در چکيده بايد موضوع، هدف، روش ها، نتايج و پيشنهادها در کلي ترين شکل خود ارائه گردند. چکيده به زبان انگليسي (Abstract)، بايد ترجمه چکيده فارسي باشد و درانتهاي پايان نامه آورده شود. ذکرعنوان پايان نامه در بالاي متن و نام دانشجو به عنوان نگارنده در انتهاي متن چکيدهانگليسي (Abstract) الزامي است.
تذکرات مهم:
صفحات اصلي پايان نامه بايد به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و يا سرفصل تايپ شوند. در صفحات اصلي، طول هر سطر 16 cm و فاصله سطرها از يکديگر 1 cm باشد. متن فارسي پايان نامه با قلم لوتوس (Lotus) سايز 14 و متن انگليسي با قلم ( Times New Roman ) باشد .تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر 27 و حداقل 22 سطر باشد. عناوين اصلي 14 Bold و عناوين فرعي 13 Bold، عناوين فرعي تر 12 Bold. حاشيه از بالا، پايين و سمت راست کاغذ 3 cm و از سمت چپ 2 cm در نظر گرفته شود. شماره صفحات اصلي کاملأ در وسط صفحه قرار گيرند.
بطور کلي پايان نامه بايد داراي بخش هاي زير باشد:
صفحه « بسم ا...الرحمن الرحيم »، صفحه «عنوان به زبان فارسي (شرح روي جلد) »، صفحه « سپاسگزاري »، صفحه « تقديم به » (درصورت تمايل)، فهرست مطالب، فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها ( در صورت لزوم )، چکيده، فصل هاي پايان نامه ( فصل اول – کليات، شامل مقدمه، طرح موضوع، بيان مسائل تئوري، ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق، فرضيه ها، تعريف واژه ها و مواردي از اين دست/ فصل دوم – مباني، سابقه و پيشينه تحقيق/ فصل سوم – مواد و روشها يا روش اجراي تحقيق/ فصل چهارم – بيان نتايج حاصل از تحقيق/ فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري )، پيوست ها ( در صورت وجود )، منابع، چکيده انگليسي (Abstract) ، صفحه « عنوان به زبان انگليسي ( شرح پشت جلد ).
شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي
صفحه
شماره گذاري
بسم الله الرحمن الرحيم
الف
صفحه عنوان به زبان فارسي
ب
صفحه عنوان به زبان انگليسي
ج
صفحه نمره و امضاء پايان نامه
د
سپاسگذاري
ه
تقديم
و
فهرست مطالب
ادامه حروف با ابجد
فهرست جداول
ادامه حروف با ابجد
فهرست نمودارها
ادامه حروف با ابجد
فهرست اشكال
ادامه حروف با ابجد
فهرست نقشه ها
ادامه حروف با ابجد
چكيده فارسي
1
مقدمه
ادامه اعداد فارسي
فصول پايان نامه
ادامه اعداد فارسي
نتيجه گيري و پيشنهادات
ادامه اعداد فارسي
پيوست ها
ادامه اعداد فارسي
فهرست منابع فارسي
ادامه اعداد فارسي
فهرست منابع انگليسي
ادامه اعداد فارسي
فهرست نامها (در صورت تمايل)
ادامه اعداد فارسي
چكيده انگليسي
ادامه اعداد فارسي
حروف ابجد
ابجد هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ،ضظغ
اعداد رومي
I – II – III – IV – V – VI – …
اعداد عربي
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ...
* فصل اول: طرح مساله
1. مقدمه
2. عنوان تحقيق
3. بيان مساله (شامل تشريح ابعاد، معرفي دقيق آن، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوطه) و پرسش هاي تحقيق
4. اهميت و ضرورت تحقيق
5. اهداف تحقيق: الف) اهداف كلي ب) اهداف جزئي يا فرعي تحقيق
6. قلمرو تحقيق: الف) قلمرو مكاني تحقيق ب) قلمرو زماني تحقيق
7. تعريف واژه ها، مفاهيم و متغيرها: الف) تعريف نظري ب)تعريف عملياتي
8. نوع متغيرها
* فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع
1. مقدمه
2. بررسي نظريه هاي پيرامون موضوع تحقيق
3. بررسي تحقيق هاي انجام شده
4. چارچوب نظري تحقيق
5. مدل مفهومي تحقيق
6. مدل تحليلي تحقيق
7. فرضيه هاي پژوهش
* فصل سوم: روش تحقيق
1. مقدمه
2. روش طرح و تحقيق
3. فرايند تحقيق
4. جامعه آماري
5. روش نمونه گيري و حجم نمونه
6. ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات): الف) روايي ابزار جمع آوري داده ها. ب) پايايي ابزار جمع آوري داده ها
7. روش گردآوري داده ها (اطلاعات)
8. روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات)
* فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها (يافته هاي تحقيق)
1. مقدمه
2. توصيف متغيرهاي جمعيت شناسي
3. توصيف متغيرها
4. آزمون فرضيه ها يا سئوالهاي تحقيق
* فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها
1. مقدمه
2. نتايج تحقيق
3. بحث و بررسي
4. محدوديت ها
5. پيشنهادها
6. توصيه ها (در صورت نياز)
پيوست ها
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غير فارسي
چكيده انگليسي پايان نامه ها

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان