بسم الله
 
EN

بازدیدها: 10,226

قوانين نيروهاي مسلح-متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه-قسمت دوم

  1392/2/13
خلاصه: متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به همراه جداول مربوطه
قسمت قبلي


فصل سوم


اصول فرماندهي و سلسله مراتب


15- فرماندهي كل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري (ولايت فقيه) است فرماندهان، روسا و مديران در تمام سلسله مراتب در حدود اختيارات مصوب سازماني از طرف معظم له، فرماندهي، رياست و يا مديريت خواهند شد.

ماده 16- چنانچه مقام معظم فرماندهي كل قوا تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض فرمايند، دستورات آن شخص در حدود اختيارات تفويض شده لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 17- ستاد فرماندهي كل قوا در طول ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد نيروي انتظامي و در رده بالاتر از آن‌ها است و بر حسب مأموريت و فرامين و تدابير ابلاغي مقام معظم فرماندهي كل قوا انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 18- وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بوده و بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيرو هاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا بر عهده دارد.

ماده 19- نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمان‌هاي وابسته تشكيل گرديده است، عناصر و تركيبات متشكله آن به شرح زير مي‌باشد :

الف ) ستاد فرماندهي كل قوا :

به مجموعه سازمان فرماندهي كل قوا و سازمان‌ها و دفاتر پيوسته و وابسته و قسمت‌هايي كه بنا بر امور فرماندهي معظم كل قوا پشتيباني آن‌ها به ستاد فرماندهي كل قوا محول شده است اطلاق مي‌گردد.

ب) ارتش جمهوري اسلامي ايران :

به مجموعه ستاد مشترك، نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي و سازمان وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد.

ج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :

به مجموعه فرماندهي كل، ستاد كل سپاه، نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي، نيروي مقاومت بسيج و نيروي قدس و سازمان‌هاي وابسته به آن‌ها اطلاق مي‌گردد.

د)نيروي انتظامي :

به مجموعه شهرباني، ژاندارمري، و كميته انقلاب اسلامي اطلاق مي‌گردد.

ه) وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح :

به مجموعه وزارت دفاع و كليه مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابع آن اطلاق مي‌گردد.

تبصره : دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا، دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا، سازمان‌هاي عقيدتي سياسي و حفاظت و اطلاعات ارتش، نمايندگي ولي فقيه و حفاظت و اطلاعات در سپاه، عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در نيروي انتظامي و زارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح به عنوان بخشي از ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي‌باشد كه با سلسله مراتب مستقل و متمركز مستقيماً تحت امر مقام معظم رهبري و در كنار نيروهاي مسلح انجام وظيفه مي‌نمايند.

ماده 20- نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از بالاترين مقام تا پايين‌ترين رده به وسيله فرماندهان، روسا يا مديران كه از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا، فرماندهي يا رياست يا مديريت دارند مانند حلقه هاي زنجير بهم پيوسته بوده كه در اصطلاح آن را سلسله مراتب گويند.

ماده 21- ستاد فرماندهي كل قوا، ستاد فرماندهي معظم كل قوا در نيرو هاي مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نيروهاي مسلح ياري مي‌نمايد.

ماده 22- سلسله مراتب در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي كه هر يك بخشي از نيرو هاي مسلح را تشكيل مي‌دهند به شرح زير مي‌باشد : 

ارتش جمهوري اسلامي ايران

1

نيروي زميني

نيروي هوايي

نيروي دريايي

2

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

3

فرمانده لشكر

فرمانده منطقه و پايگاه

فرمانده ناوگان و منطقه

4

فرمانده تيپ

فرمانده گروه و تيپ

فرمانده تيپ

5

فرمانده گردان

فرمانده گردان

فرمانده ناو گروه

6

فرمانده گروهان

فرمانده گروهان

فرمانده ناو

7

فرمانده دسته

فرمانده دسته

 

 

 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

1

ژاندارمري

شهرباني

كميته انقلاب اسلامي

2

فرمانده ژاجا

رئيس شهرباني

فرمانده كل كميته

3

فرمانده ناحيه

رئيس شهرباني استان

 

4

فرمانده هنگ

رئيس شهرباني شهرستان

 

5

فرمانده گردان

رئيس كلانتري

 

6

فرمانده گروهان

 

 

7

فرمانده پايگاه

 

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران

1

نيروي زميني

نيروي هوايي

نيروي دريايي

نيروي مقاومت بسيج

نيروي قدس

2

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

3

فرمانده سپاه

فرمانده

فرمانده منطقه

فرمانده منطقه

 

4

فرمانده لشكر

فرمانده

فرمانده ناحيه

فرمانده ناحيه

 

5

فرمانده تيپ

فرمانده گردان

فرمانده پايگاه

فرمانده پايگاه

 

6

فرمانده گردان

فرمانده

 

فرمانده رده مقاومت

 

7

فرمانده گروهان

فرمانده

 

 

 

8

فرمانده دسته

 

 

 

 
تبصره – سلسله مراتب تشكيل دهنده نيروي انتظامي از جمله كميته انقلاب اسلامي و ساير يگان‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن اساس تركيبات سازماني نيروي خواهد بود و همچنين سلسله مراتب عناصر تشكيل دهنده نيروي قدس طبق تركيبات سازماني خواهد بود.
 

ماده 23- مسير اعمال فرماندهي در يگان‌هايي كه فاقد ستاد مي‌باشند مستقيم و بدون واسطه بوده، ليكن در يگان‌هايي كه داراي ستاد هستند فرمانده، از طريق ستاد مربوطه با يگان‌هاي تابعه ارتباط برقرار مي‌سازد. بنابراين ستادها در سلسله مراتب فرماندهي نمي‌باشند ولي اجراي امور فرماندهي را تسهيل مي‌نمايند. بديعي است كه هيچ يك از ستادها چه نسبت به نيروها و چه نسبت به يكديگر در سلسله مراتب فرماندهي قرار ندارند.

ماده 24- فرماندهان، روسا و مديران مسئول نظارت مداوم بر اجراي مقررات در سلسله مراتب رده مربوطه مي‌باشند.

ماده 25- فرماندهان، روسا و مديران بايد با توجه به مقررات و آيين نامه‌ها و وضعيت يگان يا قسمت مربوط خط مشي خود را با صدور دستورالعمل هاي تكميلي و روش‌هاي جاري تعيين نموده و دانش پرسنل جمعي را ارتقاء داده و آنان را به اجراي صحيح مقررات و انجام وظايف محوله آشنا سازند.

ماده 26- دستورات هماهنگي :

تكاليف ثابت و يا وظايف مشابه و يا دستوراتي كه اجراي آن‌ها مستلزم مشاركت و هماهنگي چندين فرمانده، رئيس يا مدير باشد و بايستي به وسيله يگان‌ها يا عناصر تحت امر آنان به طور هماهنگ به مرحله اجرا درآيد به نام دستورات هماهنگي ناميده شده، بايستي از طرف مقامي كه بر همه آن‌ها سمت فرماندهي يا رياست يا مديريت دارد صادر شود و وظايف و حدود مسئوليت‌هاي هر يك در آن مشخص گردد.

ماده 27- دستورات بايد ساده، صريح و روشن، قابل اجرا و منطبق با دستورات مسلم شرع و فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا و قوانين و مقررات مصوب بوده و در حدود اختيارات و با رعايت مقررات صادر گردد.

ماده 28-دستورات صادره براي رده هاي بالا كلي و در مورد دره هاي پايين‌تر بايستي به نسبت پايين بودن رده دستور گيرنده، مشروح باشد.

ماده 29- فرمانده، رئيس يا مدير دستورات را به طور ساده و روشن رأساً صادر نموده و اختيارات انتخاب راه كار را در حدود مقدورات جهت اجراي دستورات به پرسنل خود محول مي‌کند. به هر حال اين امر مانع نظارت فرمانده، رئيس يا مدير نخواهد بود.

ماده 30- در سلسله مراتب فرماندهي، هر كس موظف است در چارچوب مسئوليتي كه به عهده دارد ابتكار خود را براي حسن انجام مأموريت به كار اندازد.

ماده 31- براي آنكه ابتكار در هر رده به صورت صحيح اعمال شود لازم است حدود اختيارات هر كس به طور روشن مشخص گردد.

ماده 32- نظارت فرماندهان، روسا مديران به كار پرسنل جمعي نبايد طوري باشد كه قدرت ابتكار زير دست را از بين ببرد، و به نام اينكه تمام مسئوليت‌ها متوجه فرماندهان، روسا و مديران مي‌باشد در جزئيات كارها دخالت نموده و براي انجام دستورات صادره شخصاً راه كار تهيه و تعيين نمايد، بلكه بايد ضمن نظارت چنانچه تشخيص دادند كه راه كار پرسنل جمعي درست نمي‌باشد، آن‌ها را هدايت و رهبري كنند.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان