بسم الله
 
EN

بازدیدها: 675

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت سوم

  1392/2/13
قسمت قبلي


گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)

آيين دادرسي مدني

21 – اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سي نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات ……….
1 ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد کند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابلاغ شود. 
2 ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد کند ولي دادخواست به معارض اصلي که خواهان مشخص کرده ابلاغ و مراتب يک نوبت آگهي مي‌شود.
3 ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد کند ولي مراتب يک نوبت در روزنامه‌ي کثيرالانتشار آگهي مي‌شود.
4 ) خوانده يا خواندگان اصلي را قيد کند و مراتب يک نوبت در روزنامه‌ي کثيرالانتشار آگهي مي‌شود.


22 – چنانچه دادگاه تجديدنظر، در رسيدگي تجديدنظر تشخيص دهد که سمت دادخواست دهنده‌ي نخستين محرز نيست بايد ……….
1 ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعواي نخستين را صادر نمايد. 
2 ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور راي شايسته به دادگاه نخستين برگرداند.
3 ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بي‌حقي نمايد.
4 ) پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ي نخستين اظهار رفع نقص نمايد.


23 – چنانچه حکمي قطعي از دادگاه صادر شود و شخص ثالثي به آن اعتراض نمايد و به تشخيص دادگاه، جبران خسارات ناشي از اجراي حکم مقدور نباشد، آنگاه:
1 ) حکم اجرا مي‌شود اما محکوم‌له مکلف به جبران خسارت مي‌شود.
2 ) دادگاه دستور لازم را براي جلوگيري از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي‌نمايد.
3 ) دادگاه با صدور دستور موقت اجراي حکم را معلق مي‌نمايد به شرط آن که رئيس حوزه‌ي قضايي با آن موافقت نمايد.
4 ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامين متناسب، قرار تاخير اجراي حکم را براي مدت معين صادر مي‌نمايد. 


24 – چنانچه دارنده‌ي چک براي مطالبه‌ي وجه آن عليه صادر کننده اقامه‌ي دعوا نمايد و خوانده سند را اصيل نداند در اين صورت خوانده ………..
1 ) تنها مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
2 ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انکار نمايد و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
3 ) تنهاي مي‌تواند اصالت سند را انکار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.
4 ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد که بار اثبات جعليت به عهده‌ي خوانده است. و يا اصالت سند را انکار نمايد که بار اثبات اصالت به عهده‌ي خواهان است. 


25 – دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صلاحيت ………. است.
1 ) هيئت نظارت استان
2 ) شوراي عالي ثبت
3 ) دادگاه محل صدور دستور اجرا
4 ) دادگاه محل اقامت متعهد سند


26 – چنانچه شخصي ملک خود را براي مدت دو سال به فرمانداري شهري اجاره دهد اما مستاجر پس از پايان مدت اجاره، به دستور وزير کشور، از تخليه ملک خودداري نمايد، مالک، براي تخليه ملک بايد به ………. مراجعه نمايد.
1 ) ديوان عدالت اداري
2 ) شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده
3 ) دادگاه عمومي محل وقوع ملک
4 ) شوراي حل اختلاف مستقر در ديوان عدالت اداري


27 – دعوايي به خواسته‌ي اثبات نسب اقامه مي‌شود و شخصي به عنوان ثالث وارد دعوا مي‌شود و محکوم مي‌گردد. حکم محکوميت در دادگاه تجديدنظر استان استوار مي‌شود، در اين صورت يا علي‌القاعده شخص ثالث مي‌تواند نسبت به اين حکم ………. نمايد.
1 ) تنها فرجام خواهي
2 ) فرجام خواهي و اعاده‌ي دادرسي
3 ) تنها اعاده‌ي دادرسي
4 ) اعتراض ثالث و فرجام خواهي


28 – چنانچه صدور قرار کارشناسي به درخواست خواهان باشد دستمزد کارشناس ………. و اگر توزيع (توديع ) ننمايد دادگاه بايد ………. نمايد.
1 ) به عهده‌ي خواهان – قرار توقيف دادرسي صادر
2 ) به عهده‌ي خواهان – کارشناسي را از عداد دلايل خارج
3 ) به عهده‌ي خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
4 ) بالسويه به عهده‌ي طرفين – قرار توقيف دادرسي صادر


29 – چنانچه خواهان در اولين جلسه‌ي دادرسي درخواست تامين خواسته نمايد و خوانده در همين جلسه نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل نمايد صدور قرار تامين خواسته، پيش از روشن شدن جعليت يا اصالت سند ………. و اجراي قرار تامين خواسته تا آن زمان ……….
1 ) مجاز – مجاز است. 
2 ) مجاز – ممنوع است.
3 ) ممنوع – مجاز است.
4 ) مجاز – بستگي به نظر دادگاه دارد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان