بسم الله
 
EN

بازدیدها: 907

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت هشتم

  1391/12/10
قسمت قبلي


ماده 13 - مواد و تجهيزات

‌اعضاء کليه اقدامات شايسته را براي جلوگيري از خريد و فروش و انحراف مواد و تجهيزات به توليد و يا ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي‌روانگردان معمول داشته و براي نيل به اين هدف همکاري مي‌نمايند.
‌ماده 14 - اقدامات براي ريشه‌کن کردن کشت غير قانوني گياهان مخدر و از بين بردن تقاضا براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان.
1 - هر گونه اقدام متخذه بر اساس اين کنوانسيون توسط اعضاء نمي‌بايستي از تدابير معموله تحت مواد ناظر بر ريشه‌کن کردن کشت غير قانوني گياهان‌تخديرکننده و مؤثر بر
اعصاب و نيز مقررات مربوط به از بين بردن تقاضاي غير قانوني براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان تحت کنوانسيون 1961،‌کنوانسيون اصلاح شده 1961 و کنوانسيون 1971 خفيف‌تر باشد.
2 - هر يک از اعضاء اقدامات لازم را براي ممنوعيت کشت غير قانوني و از بين بردن گياهان تخديرکننده و يا مؤثر بر اعصاب از قبيل خشخاش، بوته‌کوک و گياه شاهدانه که به نحو غير قانوني در قلمرو سرزمين آن کشت مي‌گردد، معمول خواهد داشت.‌اقدامات مزبور حقوق انساني اساسي افراد را‌محترم داشته و استفاده‌هاي مشروع سنتي، چنانچه
مدارک تاريخي بر تأييد آن باشد و نيز حفاظت از محيط زيست را مطمح نظر قرار خواهد داد.
3 -
(‌الف) اعضاء مي‌توانند براي افزايش کارآيي تلاشهاي خود را در رابطه با ريشه‌کن کردن کشت غير قانوني گياهان مخدر همکاري نمايند. همکاري مزبور‌مي‌تواند از جمله و عندالاقتضاء حمايت از توسعه يکپارچه روستايي را به منظور تأمين جانشينهاي از نظر اقتصادي مؤثر براي کشت غير قانوني مزبور‌شامل گردد. عواملي از قبيل دسترسي به بازار، قابليت حصول منابع و شرايط اجتماعي - اقتصادي حاکم مي‌بايستي قبل از اجراي اين قبيل برنامه‌هاي‌توسعه روستايي مورد توجه قرار گيرند. اعضاء همچنين مي‌توانند نسبت به هر گونه راههاي ديگر همکاري که مناسب تشخيص دهند، توافق کنند.
(ب) اعضاء همچنين تبادل اطلاعات علمي و فني و اجراي تحقيقات مربوط به ريشه‌کن کردن کشت گياهان مزبور را تسهيل خواهند نمود.
(ج) در صورت داشتن مرزهاي مشترک، اعضاء همکاريهاي لازم را در برنامه‌هاي ريشه‌کن‌سازي در مناطق تحت حاکميت خود در طول مرزهاي مزبور‌معمول خواهند داشت.
4 - اعضاء اقدامات شايسته را با هدف از بين بردن و يا کاهش تقاضاي غير قانوني براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان با توجه به تقليل ضايعات‌انساني و امحاء انگيزه‌هاي مالي براي قاچاق مواد مخدر به کار خواهد برد. اقدامات مزبور از جمله مي‌تواند بر توصيه‌هاي سازمان ملل متحد، سازمانهاي‌تخصصي سازمان ملل از قبيل سازمان بهداشت جهاني و ساير ارگانهاي صالح بين‌المللي و نيز بر "‌اصول جامع انضباطي" مصوب کنفرانس بين‌المللي‌مربوط به مصرف و قاچاق مواد مخدر منعقده در 1987 در قسمت ناظر به سازمانهاي دولتي و غير دولتي و تلاشهاي خصوصي در زمينه ممنوعيت،‌معالجه و بازسازي معتادين، مبتني باشد. اعضاء مي‌توانند قراردادها و يا توافقهاي دوجانبه و يا چندجانبه‌اي را به منظور از بين بردن و يا کاهش تقاضاي‌غير قانوني براي مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان منعقد نمايند.
5 - اعضاء همچنين مي‌توانند اقدامات لازم را در جهت ريشه‌کن کردن سريع و يا استعمال قانوني مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذکور در‌جداول 1 و 2 که ضبط و يا مصادره گرديده‌اند و نيز قابليت ارائه مقادير لازم و مورد تأييد از مواد مزبور را به عنوان مدرک معمول دارند.

‌ماده 15 - متصديان حمل و نقل تجاري

1 - اعضاء اقدامات مقتضي را براي حصول اطمينان از عدم استفاده وسايط نقليه توسط متصديان حمل و نقل تجاري در جهت ارتکاب، جرايم موضوع‌بند 1 ماده 3، معمول خواهند
داشت. اقدامات مزبور مي‌تواند شامل انعقاد ترتيبات خاص با متصديان حمل و نقل باشد. 
2 - هر يک از اعضاء متصديان حمل و نقل را ملزم خواهد نمود که اقدامات احتياطي متعارف را براي ممنوعيت استفاده از وسايل نقليه خود در جهت‌ارتکاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3 به کار برند. احتياطات مزبور ممکن است موارد زير را شامل گردد:
(‌الف) چنانچه مرکز اصلي فعاليت تجاري متصدي حمل و نقل در داخل قلمرو سرزميني عضو قرار دارد.
(2) ارتقاء سطح درستي و صحت عمل پرسنل.
(ب) چنانچه متصدي در داخل قلمرو سرزميني عضو فعاليت مي‌نمايد.
(1) تسليم اظهارنامه محموله از قبل و هر موقع که امکان‌پذير باشد.
(2) استفاده از مهر و مومهاي غير قابل دستکاري و کاملاً مطمئن روي کانتينرها.
(3) گزارش کليه اوضاع و احوال مشکوکي که احياناً با ارتکاب جرايم موضوع بند 1 ماده
3 مرتبط مي‌باشد، به مقامات ذيربط در اولين فرصت.
3 - هر يک از اعضاء اطمينان حاصل خواهد نمود که متصديان حمل و نقل و مقامات مربوطه در نقاط ورودي و خروجي و ساير مناطق کنترل گمرکي با‌هدف جلوگيري از دسترسي غير مجاز به وسائط نقليه و محموله و اجراي تدابير حفاظتي مقتضي، با يکديگر همکاري خواهند کرد.

‌ماده 16 - اسناد تجاري و برچسب زدن صادرات

1 - هر يک از اعضاء مقرر خواهد داشت که صادرات قانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان با اسناد و مدارک صحيح انجام گيرد. علاوه بر الزامات‌مربوط به تهيه اسناد و مدارک تحت ماده 31 کنوانسيون 1961، ماده 31 کنوانسيون اصلاحي 1961 و ماده 2 کنوانسيون 1971، اسناد تجاري از قبيل‌صورتحسابها، اظهارنامه محموله، اوراق گمرکي، حمل و نقل و غيره شامل نام مواد مخدر و داروهاي روانگردان صادر شده به شرح مندرج در جداول‌مربوطه در کنوانسيون 1961، کنوانسيون اصلاحي 1961 و کنوانسيون 1971 و نام و نشاني صادرکننده، واردکننده و در صورت امکان گيرنده خواهد‌بود.
2 - هر يک از اعضاء مقرر خواهد نمود که محموله‌هاي مواد مخدر و داروهاي روانگردان صادر شده داراي برچسب نادر نباشند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان