بسم الله
 
EN

بازدیدها: 880

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت دوم

  1391/12/2
قسمت قبلي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)

11 – در خصوص مسووليت مدني کودک غير مميز کدام عبارت صحيح نيست؟
1 ) کودک غير مميز در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم مسووليت مدني دارد.
2 ) چنانچه خسارات ناشي از فعل کودک غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست کودک در نگهداري او باشد، خود کودک در هيچ فرضي تکليفي به پرداخت خسارت ندارد. 
3 ) کودک غيرمميز در قبال خسارات بدني که به ديگران وارد مي‌کند تا ميزان ديه مسووليت مدني ندارد.
4 ) چنانچه خسارات ناشي از فعل کودک غيرمميز منحصراً به دليل تقصير سرپرست کودک در نگهداري او وارد شده باشد و سرپرست به دليل عدم تمکن
مالي توانايي پرداخت بخشي از خسارات زيان ديده را نداشته باشد، مابقي خسارت از اموال خود کودک پرداخت مي‌شود.

12 – خانم «الف» که يک ايراني غيرشيعه است و 17 سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در زمينه امور مالي و غير مالي رشيد محسوب مي‌شود. آيا نامبرده مي‌تواند آپارتماني را که در مالکيت دارد بفروشد؟
1 ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدني است.
2 ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حکم رشد بگيرد معامله آپارتمان صحيح است، در غير اين صورت معامله غير نافذ محسوب مي‌شود.
3 ) با توجه به اين که اهليت جزو احوال شخصيه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود براي معامله کردن رشيد شناخته شود، انجام معامله
توسط او صحيح است، در غير اين صورت معامله غيرنافذ محسوب مي‌شود.
4 ) موارد 1 و 2 صحيح است. 

13 – شخص «الف» مبلغي به شخص «ب» بدهکار است. طلبکار (شخص ب)، بدهکار (شخص الف) را براي پرداخت بدهي تحت فشار قرار داده است. در اين قضيه، چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت بدهي بدهکار گردد، در اين صورت رضايت چه شخصي (يا اشخاصي) ضروري است؟
1 ) رضايت طلبکار (شخص ب) ضروري است. 
2 ) رضايت هيچ کدام از بدهکار (شخص الف) و طلبکار (شخص ب) لازم نيست.
3 ) رضايت بدهکار (شخص الف) ضروري است.
4 ) هم رضايت بدهکار (شخص الف) و هم رضايت طلبکار (شخص ب) ضروري است.

14 – قتل مورث توسط وارث، در کدام مورد جزو موانع ارث است؟
1 ) قتل عمدي فرزند توسط پدر
2 ) سقط عمدي و غير قانوني حملي که مرتکب جرم از وي ارث مي‌برد.
3 ) قتل عمدي مورث غير مسلمان توسط وارث مسلمان.
4 ) هر سه مورد صحيح است. 

15 – موجبات متعددي که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث ببرد، کدام است؟
1 ) جمع شدن دو موجب نسبي
2 ) جمع شدن دو موجب سببي
3 ) جمع شدن دو موجب سببي و نسبي
4 ) موارد 1 و 3 صحيح است. 

16 – شخص «الف» به شخص «ب» وکالت مي‌دهد تا زمين متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وکالت مي‌دهد تا همان زمين را وقف کند، در اين صورت وکالت او چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟
1 ) منفسخ مي‌شود. 
2 ) وکالت دوم تاثيري در وکالت اول ندارد.
3 ) وکالت دوم اعتبار ندارد.
4 ) هر کدام از دو وکيل زودتر اقدام به بيع يا وقف نمايد عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت ديگري مطلع باشند.

17 – شخص «الف» بابت باختن در گروبندي مبلغ 10 ميليون تومان به شخص «ب» پرداخت کرده است، آيا شخص «الف» مي‌تواند از دادگاه تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟
1 ) موضوع بستگي به علم يا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده 654 قانون مدني دارد.
2 ) شخص «الف» مي‌تواند تقاضاي استرداد مبلغ پرداخت شده را بنمايد و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است. 
3 ) موضوع بستگي به عمل يا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده 654 قانون مدني دارد.
4 ) با توجه به اين که قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نيست، دعواي استرداد اين مبلغ پذيرفته نمي‌شود.

18 – با عنايت به مواد قانون مدني در خصوص عقد هبه، کدام مورد صحيح است؟
1 ) هبه دين صحيح است. 
2 ) هبه در مواردي ايفاع است.
3 ) هبه منفعت باطل است.
4 ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمي‌تواند از هبه رجوع کند.

19 – وصيتي که طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبي (مواد 276 تا 229) مصوب 1319 واقع نشده باشد، چه حکمي دارد؟
1 ) از درجه اعتبار ساقط است.
2 ) نسبت به سهم وراثي که به صحت آن اقرار نمايند، نافذ است و نسبت به سايرين فاقد اعتبار است. 
3 ) تنها هنگامي اعتبار دارد که تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.
4 ) چنانچه وصيت عهدي باشد نافذ است، در غير اين صورت هنگامي اعتبار دارد که تمامي ورثه به صحت آن اقرار نمايند.

20 – شخصي يک راس گاو را به ديگري مي‌فروشد، يک روز پس از معامله و تسليم مبيع، گاو در دست خريدار تلف مي‌شود، در اين صورت خسارات ناشي از تلف گاو را چه کسي بايد متحمل شود؟
1 ) خسارات ناشي از تلف بر عهده خريدار است.
2 ) خسارات ناشي از تلف بر عهده فروشنده است. 
3 ) خريدار مي‌تواند معامله را فسخ کند، در غير اين صورت تلف بر عهده اوست.
4 ) تنها اگر مبيع بر اثر تعدي و تفريط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر عهده او قرار مي‌گيرد.برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان