بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,160

مواد مخدر و تاثير آن بر امنيت ملي- قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1391/11/23
قسمت قبلي


3 -طرح‌ تشديد مبارزه‌ با ورود موادمخدر در مبادي‌ ورودي‌ و خروجي‌ : اين‌ طرح‌حدود يک‌ دهه‌ است‌ که‌ در حال‌ اجرا مي‌باشد و راه‌حل‌ شناخته‌ شده‌اي‌ است‌. 
از جمله‌منافع‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ موارد ذيل‌ اشاره‌ کرد:ايجاد ناامني‌ براي‌ قاچاقچيان‌ناامن‌ شدن‌ مسير ايران‌احتمال‌ کاهش‌ مصرف‌ در داخل‌افزايش‌ ضريب‌ امنيتي‌ مرزها با به‌کارگيري‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌مضرّات‌ و محدوديتهاي‌ آن‌ نيز کم‌ و بيش‌ شناخته‌ شده‌اند از آن‌ جمله‌:افزايش‌ هنگفت‌ هزينه‌هاي‌ کنترل‌ مرزتبديل‌ مناطق‌ آلوده‌ به‌ پادگان‌هاي‌ نظامي‌افزايش‌ ميزان‌ تلفات‌ و درگيريهااحتمال‌ آلودگي‌ نيروهاي‌ مقابله‌کننده‌ممکن‌ نبودن‌ کنترل‌ کامل‌ و همبستگي‌ نوار مرزسياست‌ فوق‌ در عمل‌ علي‌رغم‌ تلاش‌ فراوان‌ دست‌اندارکاران‌ و صرف‌ هزينه‌هاي‌بسيار، کارآيي‌ چنداني‌ نداشته‌ و عملاً در حل‌ معضل‌ موادمخدر فرومانده‌ است‌. طي‌سالهاي‌ اخير از نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ دو بار براي‌ کنترل‌ مرزهاي‌ شرقي‌ و مبارزه‌ باموادمخدر استفاده‌ گرديده‌ و بيش‌ از 30 هزار نيروي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ در مرز و 20 هزارنيرو در عمق‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌اند.(50)
شايد ايراد شيوه‌ فوق‌ در اين‌ باشد که‌ به‌ شيوه‌هاي‌ سلبي‌ و اقدامات‌ کنترلي‌ صرف‌بسنده‌ کرده‌ و مبارزه‌ با موادمخدر را به‌ صورت‌ کلان‌ و همه‌ جانبه‌ نديده‌ است‌. در نتيجه‌علي‌رغم‌ افزايش‌ قابل‌توجه‌ کشفيات‌، در مقابل‌ گسترش‌ ترانزيت‌ مواد مصرف‌ آن‌ و تعدادمعتادان‌ در داخل‌ نيز سير صعودي‌ يافته‌ است‌ و با توجه‌ به‌ سهولت‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ ترياک‌(به‌ لحاظ‌ رنگ‌، وزن‌ و بو) بر ميزان‌ قاچاق‌ و مصرف‌ هرويين‌ (که‌ کشف‌ آن‌ به‌ شيوه‌هاي‌سنتي‌ مشکل‌ است‌ و لزوماً بايد از راهکارهاي‌ اطلاعاتي‌ بهره‌ جست‌) به‌ ميزان‌نگران‌کننده‌ افزوده‌ شده‌ است‌.(51)

4- کلان‌نگري‌ در ابعاد سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ : عنايت‌ به‌ نقاط‌قوت‌ و ضعف‌ راهکارهاي‌ پيشين‌، ما را به‌ سوي‌ راهبردي‌ دلالت‌ مي‌کند که‌ جامع‌بيشترين‌ منافع‌ و کمترين‌ زيانهاباشد. 
يک‌ طرح‌ کلان‌نگر و جامع‌ قاعدتاً با توجه‌ بدين‌موارد قابل‌ تنظيم‌ است‌:از بين‌ بردن‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ قاچاق‌ و کاهش‌ تقاضاي‌ مصرف‌ موادمخدرغيراقتصادي‌ کردن‌ و بالا بردن‌ هزينه‌هاي‌ قاچاق‌شناسايي‌ و مصادره‌ اموال‌ نامشروع‌ و ضربه‌ به‌ توان‌ اقتصادي‌ قاچاقچيان‌افزايش‌ شيوه‌هاي‌ همکاري‌ منطقه‌اي‌ به‌ ويژه‌ با کشورهاي‌ همسايه‌ و سازمانهاي‌ تخصصي‌ مبارزه‌ با موادمخدر از طريق‌ تبادل‌ اطلاعات‌، استرداد مجرمان‌، همکاري‌هاي‌ آموزشي‌ و همکاريهاي‌ مرزي‌.توجه‌ به‌ توسعه‌ فرهنگي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ مناطق‌ مرزي‌ و ايجاد واحدهاي‌ جمعيتي‌ به‌ جاي‌ پيگيري‌ سياست‌ سرزمينهاي‌ سوخته‌ و تخليه‌ نوار مرزي‌.
با توجه‌ به‌ جدايي‌ناپذير بودن‌ مسأله‌ امنيت‌ داخلي‌، کنترل‌ مرز و مقابله‌ با موادمخدر، در اين‌ زمينه‌ها سياست‌ واحد و يکسان‌ اعمال‌ شود.به‌کارگيري‌ شيوه‌ و شگردهاي‌ نوين‌ اطلاعاتي‌ به‌ جاي‌ روشهاي‌ سنتي‌ و انفعالي‌ گذشته‌.تمرکز مقابله‌ با شبکه‌هاي‌ بزرگ‌ و باندهاي‌ اصلي‌ و ضربه‌ به‌ سران‌ باندها به‌ جاي‌ مقابله‌ با قاچاقچيان‌ جزء.          

ايجاد هماهنگي‌ ميان‌ سازمانهاي‌ مقابله‌کننده‌ و جلوگيري‌ از اقدامات‌ موازي‌ و متداخل‌.آموزش‌ نيروها، ايجاد رقابت‌ سالم‌، بهره‌گيري‌ از ابزارهاي‌ پيشرفته‌.پرواضح‌ است‌ چنين‌ راهکاري‌ فقط‌ بر بستر مساعد توسعه‌ پايدار اجتماعي‌، سياسي‌،فرهنگي‌ و اقتصادي‌ مناطق‌ حاشيه‌اي‌ کشور و از بين‌ رفتن‌ عوامل‌ اصلي‌ گرايش‌ به‌ قاچاق‌يعني‌ بي‌سوادي‌ (يا کم‌سوادي‌) بيکاري‌ و حل‌ مسايل‌ مبتلابه‌ جوانان‌، امکان‌ توفيق‌، آن‌هم‌ در درازمدت‌ را خواهد داشت‌. اميد مي‌رود که‌ مسؤولان‌ محترم‌ تهيه‌ طرح‌ برنامه‌ ملي‌پيشگيري‌، درمان‌ و مبارزه‌ با سوء مصرف‌ و قاچاق‌ موادمخدر در ايران‌ بدين‌ مهم‌ عنايت‌کافي‌ داشته‌ باشند.

------------------
يادداشتها

. Maslow, A Theory of Motivation,Psycological Review, 1943.2ـ در اين‌باره‌ رک‌:- Lippman, Walter,U.S. Foriegn Policy, Boston, little Brown, 1943.- Wolfers, Arnold:Discored & Collaboration, Balitmore, John Hopxins, 1962.3- Korany, Behjat;The Many Faces of National Security in The Arab World,London, Macmillan, 1993, p.54ـ ماندل‌، پيشين‌، ص‌ 20.5ـ  همان‌، ص‌ 63.6ـ همان‌.7- UNESCO Courier, September, 1994, Vol. 47.8- Korany, op.cit, p. 11.9ـ بنگريد به‌ مقاله‌ تهديدات‌ امنيتي‌ در: مجله‌ سياست‌ دفاعي‌، سال‌ 3، ش‌ 2 و 3 (بهار و تابستان‌74)، ص‌ 251.10ـ مصاحبه‌ مديرکل‌ پژوهش‌هاي‌ ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌،مورخه‌7/5/77.11ـ سخنان‌ دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌ در سمينار بررسي‌ مسايل‌ اعتياد کشور، تبريز 27/4/77.12ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 19/4/77.13ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌، 27/4/77.14ـ همان‌.15ـ اظهارات‌ خانم‌ صديقي‌ نماينده‌ مردم‌ مشهد در مجلس‌، خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 28/3/77.16ـ همان‌.17ـ مصاحبه‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌، 27/4/77 جزوه‌ تأثير مصرف‌ موادمخدر بر اقتصاد کشور،1371.18ـ مصاحبه‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌، 27/4/77.19ـ همان‌.20ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، تاريخ‌ 15/2/77.21ـ مصاحبه‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر، پيشين‌.22ـ مصاحبه‌ استاندار کردستان‌،30/2/77.23- UNDCP Report, 1995.24ـ مصاحبه‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌، 27/7/77.25. Times, July 13, 1998, p.27.26ـ نطق‌ افتتاحيه‌ نماينده‌ ايران‌ در اجلاس‌ مشترک‌ کشورهاي‌ عضو اکو و سازمانهاي‌ تخصصي‌ بين‌المللي‌ موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.27ـ مصاحبه‌ با دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌، 27/4/77.28ـ نطق‌ افتتاحيه‌ دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر در اجلاس‌ مشترک‌ کشورهاي‌ عضو اکو و سازمانهاي‌ تخصصي‌ مبارزه‌ با موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.29. The Drug in The East Europe,Foriegn Policy,Spring, 1993, p. 73.30ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 29/4/77.31ـ سخنان‌ دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌ در اجلاس‌ اعضاي‌ اکو و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مبارزه‌ با موادمخدر، تهران‌، آبان‌ 74.32ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 30/4/77.33ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 29/4/77.34ـ خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 11/3/77.35ـ سگن‌، پاراک‌، آمايش‌ سرزمين‌، فصلنامه‌ گفتگو، سال‌ 5، ش‌ 20، تابستان‌ 77، ص‌ 8.36ـ اعتماد، سلطان‌ محمد، امنيت‌ و ثبات‌ اجتماعي‌ در برنامه‌هاي‌ آمايش‌ سرزمين‌، مجموعه‌ مقالات‌ توسعه‌ و امنيت‌ عمومي‌، تهران‌، وزارت‌ کشور، 1377، ج‌ 2، ص‌ 13.37. Foriegn Policy, op.cit, p.86.38ـ اخبار خبرگزاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 9/4/77.39ـ اداره‌کل‌ برنامه‌ و بودجه‌ سيستان‌ وبلوچستان‌، آمارنامه‌ سال‌ 1374.40ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با يکي‌ از مديران‌ وقت‌ سياسي‌ و امنيتي‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌، (نام‌ محفوظ‌) زاهدان‌، بهمن‌ 1376.41- UNCDP Report, P. 992.42-Time, July 13, 1998.43ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با يکي‌ از مديران‌ سياسي‌ امنيتي‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌، زاهدان‌، بهمن‌ 76.44ـ روزنامه‌ جمهوري‌ اسلامي‌، 19/12/76.45ـ مصاحبه‌ نگارنده‌ با يکي‌ از مديران‌ وقت‌ سياسي‌ امنيتي‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ (نام‌ محفوظ‌)، بهمن‌ 76، زاهدان‌.46. Sharam Chubin, Iran's National Security Policy, Capabilities & Impact, Washington, 1994, p.17.47- UNCDP Report, 1995, p.70.48-Foriegn Policy, spring, 1993, p.79.49ـ براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ تشکيل‌ کميته‌ ويژه‌ مبارزه‌ با موادمخدر در سازمان‌ اکو، طي‌ اجلاس‌ سران‌ اکوادر استانبول‌ در سال‌ 1992 اشاره‌ کرد.50ـ سخنان‌ دبير ستاد مبارزه‌ با موادمخدر رياست‌ جمهوري‌ در اجلاس‌ مبارزه‌ با موادمخدر اکو، آبان‌ 74، تهران‌.51ـ پيشين‌
===
امنيت‌، مفهومي‌ چندوجهي‌ و همزاد با مفاهيمي‌ مانند قدرت‌، تهديد و آسيب‌ است‌.تعاريف‌ موجود در فرهنگها، امنيت‌ را احساس‌ آزادي‌ از ترس‌ يا احساس‌ ايمني‌ که‌ ناظربر امنيت‌ مادي‌ و رواني‌اند تعريف‌ مي‌کنند. امنيت‌ با تعريف‌ مفهوم‌ مخالف‌ يعني‌ ناامني‌ وبيان‌ شاخصهاي‌ وضعيت‌ فقدان‌ امنيت‌ نيز قابل‌ تقريب‌ به‌ ذهن‌ هست‌. امنيت‌، يک‌وضعيت‌ است‌ و هرگونه‌ تعريفي‌ از آن‌ نسبي‌ و متأثر از شرايط‌ موجود مي‌باشد. از اين‌روبه‌ سختي‌ مي‌توان‌ از وضعيت‌ ايده‌آل‌ امنيتي‌ و حصول‌ امنيت‌ کامل‌ سخن‌ گفت‌، چرا که‌محيط‌ پيراموني‌، متغير و کمتر قابل‌ کنترل‌ است‌.به‏زعم مؤلف با عنايت به ويژگيهاي عمده‏ اي همچون بين‏ المللي شدن يک رخداد و فراگيري و تداوم، معلوم مي‏شود که قاچاق موادمخدر به علت همسويي با سياستهاي حاکم در زمان رژيم سابق، به‏عنوان يک تهديد براي امنيت ملي ايران مطرح نبوده ...
نويسنده:جعفر حق پناه

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان