بسم الله
 
EN

بازدیدها: 944

آيين دادرسي مدني-قسمت هفتم

  1391/11/23
قسمت قبلي


2 - اقسام تامين 

ماده 121 - تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول . 
ماده 122 - اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممکن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان توقيف نمايد . 
ماده 123 - در صورتي که خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي کند. 
ماده 124 - خوانده مي تواند به عوض مالي که دادگاه مي خواهد توقيف کند و يا توقيف کرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يکي از بانکها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند در خواست تبديل مالي را که توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين که مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي که قبلا توقيف شده است کمتر نباشد . در مواردي که عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است . 
ماده 125 - درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود که قرار تامين را صادر کرده است .دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي کرده ، قرار مقتضي صادر نمايد. 
ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنيبي که در قانون اجراي احکام مدني پيش بيني شده است . 
ماده 127 - از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي که جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد کرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت . 
تبصره - محصولاتي که در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد. 
ماده 128 - در ورشکستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد در خواست کننده تامين بر ساير طلبکاران حق تقدم دارد. 
ماده 129 - در کليه مواردي که تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) الزامي است . 

مبحث دوم - ورود شخص ثالث 

ماده 130 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين که رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي که دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد . 
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يک نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود . 
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گرددو نسخه اي از دادخواستو ضمائم آن را براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت کافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . 
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نمايد که دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي جدا تفکيک نموده به هر يک جداگانه رسيدگي مي کند . 
ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظر نخواهد بود . 
ترتيبات دادرسي در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد نظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است . 

مبحث سوم - جلب شخص ثالث 

ماده 135 - هر يک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر . 
ماده 136 - محکوم عليه غيابي در صورتي که بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنمايد ، بايد دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم کند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد . 
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يک نسخه باشد . 
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود . 
ماده 138 - در صورتي که از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده کافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد . 
ماده 139 - شخص ثالث که جلب ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هر گاه دادگاه احراز نمايد کعه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفکيک نموده به هر يک جداگانه رسيدگي کند . 
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر است . 
در صورتي که قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي که به عنوان تجديد نظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد . 

مبحث چهارم - دعواي متقابل 

ماده 141 - خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان ، اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي در صورتي که با دعواي اصلي ناشي از يک منشا بوده يا ارتباط کامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد . 
بين دو دعوا وقتي ارتنباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم در هر يک موثر در ديگري باشد . 
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود. ليکن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد . 
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و. اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان