بسم الله
 
EN

بازدیدها: 983

سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91- قسمت اول

  1391/11/21

حقوق اساسي


پاسخ صحيح بصورت بولد نمايش داده شده است
سوال از وزير در مجلس شوراي اسلامي با امضاي چند نماينده بايد باشد؟
1) پانزده
2) پنج
3) ده
4) يك

كدام مورد، صحيح است؟
1) آزادي انجام مراسم مذهبي ايرانيان غير مسلمان تابع اديان الهي (مسيحي، يهودي، زرتشتي) صريحا مورد حمايت قانون اساسي است.
2) ايرانيان يهودي در انجام مراسم مذهبي خود در صورتي آزاد هستن كه مخالف نظم عمومي نباشد.
3) هر ايراني كه پيرو يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي باشد، در احوال شخصيه خود تابع قانون مدني است.
4) اعتقاد به مذهبي غير از مذهب شيعه توسط قانون اساسي به رسميت شناخته شده است.

 براساس اصل يكصد و دوم قانون اساسي، كدام مورد در خصوص اختيارات شوراي عالي استان ها، صحيح است؟
1) تهيه طرح هايي در امور عمراني و رفاهي استان ها و پيشنهاد آن ها مستقيماً به مجلس
2) نظارت بر كار شوراهاي محلي و هماهنگي بين آن ها و ارائه گزارش به وزارت كشور
3) وضع مقررات براي هماهنگي امور محلي، مستقيماً يا از طريق مجلس شوراي اسلامي
4) نظارت بر كار شوراي هاي محلي و درصورت لزوم انحلال آن ها

حد انتخاب شغل در قانون اساسي، كدام است؟
1) عدم تحصيل مال نامشروع، عدم مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه و رعايت مباني اسلامي
2) رعايت حقوق ديگران، حقوق عمومي، اخلاق حسنه و نظم عمومي
3) عدم مخالفت با اسلام، حقوق عمومي و عدم اكتساب به مال حرام و نامشروع
4) عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران

كدام مورد، در خصوص بودجه، صحيح است؟
1) نمايندگان مي توانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقديم كنند.
2) مجلس نمي تواند تصويب كند كه درصد معيني از درآمدهاي هر دستگاه توسط همان دستگاه هزينهشود.
3) مجلس مجاز است هر طرحي را در خصوص بودجه به تصويب برساند.
4) در زمان جنگ، مجلس مي تواند تصويب بودجه را بر عهده دولت يا كميسيون هاي داخلي خود گذارد.

طبق قانون اساسي، مرجع رسيدگي به جرايم در هر مورد، كدام نهاد است؟
1) جرايم مالي رئيس جمهور كه ناشي از وظايف او باشد، ديوان محاسبات كشور
2) جرايم عادي رئيس جمهور، ديوان عالي كشور با اطلاع مجلس شوراي اسلامي
3) جرايم عادي معاون رئيس جمهور دادگاه هاي عمومي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي
4) جرايم ارتكابي رهبر، ديوان عالي كشور با اطلاع مجلس خبرگان رهبري


حقوق مدني

اگر حميد مالي را به مدت 5 سال به رهن دهد، حكم عقد كدام است؟
1) غير نافذ
2) خياري
3) صحيح
4) باطل

هرگاه خودريي به سرقت رفته ولي رد? آن به سببي غير از تلف ناممكن باشد، غاصب بايد چه چيزي را به مالك رد كند؟
1) قيمت يوم الاداء
2) آخرين قيمت آن
3) اعلي القيم
4) بدل حيلوله، معادل قيمت يوم الاداء

اگر زني به سبب خوف از ايذاء شوهر، خانه خود را به پدر شوهرش هبه كند، معامله چه حكمي دارد؟
1) غير نافذ
2) صحيح
3) قابل فسخ
4) باطل

حسن به سعيد مبلغ يك ميليون تومان بدهكار است و سعيد نيز همين مبلغ را به احمد بدهكار است. اگر حسن به انگيزه ايفاي دين خود و سعيد مبلغ مزبور را به احمد بدهد، كدام وضعيت حقوقي را خواهد داشت؟
1) نسبت به طلب احمد، معتبر و موجب سقوط آن مي شود و در صورت رضايت سعيد، موجب سقوط تعهد و دين حسن مي شود.
2) معتبر است و موجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دين مي شود.
3) موجب تهاتر قهري بين دين حسن به سعيد و طلب احمد از سعيد مي شود.
4) غير معتبر است و حسن نيز مي تواند آن را استرداد كند.

اگر بعد از انقضاي مدت عقد اجاره، مستأجر از مؤجر طلبكار باشد، كدام اقدام را جهت وصول طلب خود مي تواند انجام دهد؟
1) مستأجر اختيار دارد تا زمان وصول كامل طلب خويش، از تخليه خودداري كند.
2) اگر مؤجرنياز شخصي مبرم به عين مستأجر دارد به طوري كه در عسر و حرج باشد، مي تواند مستأجر را وادار به تخليه نموده و طلب او را به اقساط پرداخت كند.
3) بايد عين مستأجر را تخليه و از دادگاه صالح خواستار الزام مؤجر به پرداخت طلب شود.
4) اگر طلب ناشي از وديعه، يا تضمين و يا قرض به مؤجر در ضمن عقد اجاره باشد، مستأجر مي تواند از تخليه خودداري كند تا مؤجر وادار به پرداخت شود.

اگر سامان در ازاي اجرت معلوم و معين، متعهد به نقاشي ساختمان علي شود وسپس علي او را نسبت به انجام تعهد بري الذمه كند، آيا سامان مي تواند اجرت خود را مطالبه كند؟
1) بلي، بر مبناي عدالت معاوضي، اگر تعهد خود را انجام دهد.
2) خير، چون ابراء موجب سقوط تعهد است.
3) بلي، چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراء كننده نمي شود.
4) خير، اگر راضي به ابراء شده باشد.

مردد بودن تعهد در كدام مورد جايز است؟
1) تعهد مضارب در عقد مضاربه
2) تعهد جاعل در جعاله
3) تعهد ضامن در عقد ضمان
4) همه موارد

 نسبت به منافع مال مغصوب، كدام مورد، صحيح است؟
1) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود، مسئول است.
2) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و ما بعدخود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالك، به هر يك از غاصبان بعدي به اندازه زمان تصرف آن ها، حق رجوع دارد.
3) غاصبان فقط نسبت به منافع مستوفات، مسئوليت تضامني دارند.
4) هر يك از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالك مي تواند به غاصبان بعدي بابت منافع زمان تصرف بعد از خود، به طور تضامني رجوع كند.

احمد به عنوان خوانده دعوي از علي(خواهان) در خصوص ادعاي او در موضوع طلب مبلغي وجه نقد، درخواست صلح مي كند. درخواست وي به لحاظ حقوقي چه معنايي دارد؟
1) به معناي اقرار ضمني به اصل استحقاق علي و ميزان طلب او است.
2) متضمن اقرار نيست ولي از جمله قراين مثبته است.
3) صرفاً به معناي اقرار ضمني به اصل استحقاق علي است.
4) اقرار محسوب نمي شود.

اگر حميد خودرويي را به جواد، عاريه و احمد منزلي را به علي وديعه دهد، مخارج استرداد خودرو و منزل، به ترتيب بر عهده چه كسي است؟
1) جواد، احمد
2) جواد، علي
3) حميد، علي
4) حميد، احمد

تأثير قوه قاهره بر قرار داد، كدام است؟
1) ايجاد حق فسخ براي متعهد له
2) انحلال قرار داد
3) معاف شناخته شدن متعهد از مسئوليت قراردادي
4) تعليق قرار دادبرای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان