بسم الله
 
EN

بازدیدها: 909

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت هفتم

  1391/11/11
قسمت قبلي


ماده 11 - محموله‌هاي تحت کنترل

1 - در صورتي که اصول اساسي سيستمهاي حقوق داخلي تجويز نمايند، اعضاء تدابير لازم را در حدود امکانات خود براي امکان استفاده مناسب از‌محموله‌هاي تحت کنترل در سطح بين‌المللي بر مبناي قراردادها و ترتيبات مرضي‌الاطراف، به منظور شناسايي دست‌اندرکاران جرايم موضوع بند 1‌ماده 3 و انجام اقدامات قانوني عليه آنها، اتخاذ
خواهند نمود.
2 - تصميمات براي استفاده از محموله‌هاي تحت کنترل به طور موردي اتخاذ شده و در صورت لزوم ترتيبات و تفاهمات مالي را در رابطه با اعمال‌صلاحيت توسط اعضاي ذيربط
مطمح نظر قرار خواهد داد.
3 - محموله‌هاي قاچاق که اعمال کنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار گرفته است، ممکن است با موافقت اعضاي ذيربط بازداشت گرديده و بدون‌آنکه در مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان موجود در آنها دخل و تصرفي شده باشد، به آنها اجازه ادامه عبور داده شود و يا آنکه مواد مزبور از آن کلاً و‌يا بعضاً منتقل و يا جايگزين گردند.
‌ماده 12 - موادي که غالباً در ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان استعمال مي‌گردند.
1 - اعضاء براي جلوگيري از تبديل مواد مذکور در جدول 1 و 2 که به منظور ساخت غير قانوني مواد مخدر، داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار‌گرفته‌اند، تدابير شايسته را اتخاذ و با يکديگر براي نيل به اين هدف همکاري خواهند نمود.
2 - در صورتي که عضوي و يا "‌هيأت" بر اساس اطلاعات خود معتقد به لزوم گنجانيدن ماده‌اي در جدول 1 و يا 2 باشد، مراتب را به اطلاع دبير کل‌رسانيده و اطلاعات خود را در جهت تأييد اين اقدام در اختيار وي قرار خواهد داد. 
‌روش موصوف در بندهاي 2 تا 7 اين ماده همچنين در موردي که يکي از اعضاء و يا هيأت اطلاعاتي داشته باشد که حذف ماده‌اي را از جدول 1 و يا 2 و‌يا انتقال آنرا به جدول ديگر توجيه نمايد، اعمال خواهد گرديد.
3 - دبير کل اطلاعيه مزبور و نيز هر گونه اطلاعاتي را که مربوط تشخيص مي‌دهد، به اعضاء کميسيون و چنانچه اطلاعيه توسط عضوي داده شده باشد،‌به هيأت منعکس خواهد
نمود. اعضاء نظرات خود درباره اطلاعيه را همراه با کليه اطلاعات تکميلي که ممکن است به هيأت در احراز يک ارزيابي و به‌کميسيون در نيل به يک تصميم کمک نمايد، به دبير کل اعلام خواهند کرد.
4 - چنانچه هيأت با توجه به ميزان، اهميت و تنوع موارد استفاده مشروع و مجاز از ماده و احتمال سهولت استعمال مواد جايگزين هم براي مقاصد‌مشروع و هم در جهت  ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان، احراز نمايد که:
(‌الف) ماده مزبور غالباً در ساخت غير قانوني يک ماده مخدر و يا داروي روانگردان مورد استفاده واقع مي‌شود.
(ب) حجم و ميزان ساخت غير قانوني يک ماده مخدر و يا داروي روانگردان موجب بروز آنچنان مشکلات جدي اجتماعي و يا بهداشتي مي‌گردد که‌اتخاذ يک اقدام بين‌المللي را  ايجاب مي‌کند، مي‌بايستي ارزيابي از ماده از جمله اثر احتمالي افزودن آن به هر يک از اقلام مذکور در جدول 1 و 2 را‌همراه با تدابير ارشادي که با توجه به ارزيابي به عمل آمده متناسب و مقتضي مي‌باشد، به کميسيون اعلام نمايد.
5 - کميسيون مي‌تواند با توجه به نظريات ارائه شده توسط اعضاء و ديدگاهها و توصيه‌هاي هيأت که ارزيابي آن در مورد مسائل علمي، تعيين‌کننده و‌قطعي مي‌باشد و نيز با توجه کافي به ساير عوامل ذيربط، با اکثريت دو سوم اعضاي خود ماده‌اي را در هر يک از جداول 1 و يا 2 قرار دهد.
6 - کليه تصميمات کميسيون که بر اساس اين ماده اتخاذ گرديده‌اند، توسط دبير کل به کليه دولتها، هيأت و نيز مؤسساتي که مي‌توانند به عضويت‌کنوانسيون حاضر درآيند، ابلاغ خواهد گرديد. تصميمات مزبور ظرف 180 روز پس از ابلاغ نسبت به هر يک از اعضاء کاملاً لازم‌الاجرا خواهد بود.
7 -
(‌الف) تصميمات متخذه توسط کميسيون تحت اين ماده، طبق تقاضاي هر يک از اعضاء که ظرف 180 روز پس از تاريخ ابلاغ ثبت شده باشد، قابل‌تجديد نظر توسط شورا خواهد بود.
تقاضاي تجديد نظر همراه با کليه اطلاعاتي که تقاضا بر آنها مبتني مي‌باشد، جهت دبير کل ارسال خواهد گرديد.
(ب) دبير کل نسخه‌هايي از تقاضاي تجديد نظر و اطلاعات مربوطه را براي کميسيون، هيأت و کليه اعضاء ارسال و از آنها دعوت مي‌نمايد، نظرات خود‌را ظرف نود روز تسليم کنند. کليه نظرات واصله جهت بررسي به شورا منعکس خواهد گرديد.
(ج) شورا مي‌تواند تصميم کميسيون را تأييد و يا نقض نمايد. اطلاعيه تصميم شورا به کليه دولتها و سازمانهايي که عضو اين کنوانسيون بوده و يا‌خواهند گرديد و نيز به کميسيون و هيأت ابلاغ خواهد شد.
8 -
(‌الف) بدون اين که به عموم و اطلاق مفاد مندرج در بند 1 اين ماده و مقررات کنوانسيون 1961، کنوانسيون اصلاح شده 1961 و نيز کنوانسيون 1971‌خدشه‌اي وارد گردد، اعضاء اقدامات و تدابير مقتضي را براي نظارت بر توليد و توزيع مواد مشروحه در جداول 1 و 2 که در محدوده سرزمين ايشان‌اجرا مي‌گردد، معمول خواهند نمود.
(ب) براي نيل به اين هدف، اعضاء مي‌توانند:
(1) کليه افراد و شرکتهاي فعال در ساخت و توزيع مواد مزبور را کنترل نمايند.
(2) تأسيسات و امکنه محل ساخت و يا توزيع مواد ياد شده را با داشتن اجازه کنترل کنند.
(3) مقرر دارند که دارندگان پروانه براي اجراي فعاليتهاي ياد شده مجوزي دريافت دارند.
(4) از تراکم چنين موادي در اختيار توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان مازاد بر مقادير مورد نياز براي جريان متعارف کار و شرايط حاکم بازار جلوگيري نمايند.
9 - هر يک از اعضاء در رابطه با مواد مذکور در جداول 1 و 2 اقدامات زير را معمول خواهد داشت:
(‌الف) ايجاد و حفظ سيستمي براي کنترل تجارت بين‌المللي مواد مذکور در جداول 1 و 2 به منظور تسهيل شناسايي معاملات مشکوک، سيستم کنترلي‌مزبور با همکاري نزديک با سازندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان که مراجعه صالحه را در جريان سفارشات و معاملات‌مشکوک قرار خواهند داد، عمل خواهند نمود.
(ب) فراهم نمودن امکان براي ضبط هر يک از مواد مشروحه در جداول 1 و 2 و در صورتي که ادله کافي بر استفاده از آنها در توليد غير قانوني مواد‌مخدر و يا داروهاي روانگردان وجود داشته باشد.
(ج) مطلع نمودن هر چه زودتر مقامات و مراجع ذيصلاح اعضاي ذيربط، چنانچه دليلي بر اين اعتقاد وجود داشته باشد که ورود، صدور و يا عبور يکي‌از مواد مذکور در جداول 1
و 2 به منظور ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان صورت مي‌گيرد و از جمله به ويژه ارائه اطلاعات راجع‌به منابع پرداخت و ساير مسائل اساسي ديگري که به
اعتقاد مزبور منتهي گردد.
(‌د) الزام به اين که واردات و صادرات دقيقاً برچسب خورده و همراه با مدارک و اسناد باشند. اسناد بازرگاني از قبيل صورتحسابها، اظهارنامه محموله،‌مدارک گمرکي، حمل و نقل مي‌بايستي شامل نام مواد وارده و يا صادره به شرحي که در جداول 1 و 2 مندرج مي‌باشد، مقدار صادرات و يا واردات، نام‌و نشاني صادرکننده، واردکننده و در صورت امکان دريافت‌کننده باشد.
(ه) حصول اطمينان از اين که اسناد مورد اشاره در بند فرعي (‌د) اين بند براي مدت حداقل دو سال نگهداري گرديده و در زمان بازرسي مقامات ذيصلاح‌قابل  دسترسي مي‌باشند.
10 -
(‌الف) علاوه بر مقررات مذکور در بند 9 و بر اساس تقاضاي طرف ذينفع از دبير کل، هر يک از اعضاء که قرار است يکي از مواد مذکور در جدول 1 از‌قلمرو سرزمين آن صادر گردد، مراقبت خواهند نمود که قبل از صدور، اطلاعات زير توسط مراجع ذيصلاح آن در اختيار مقامات قانوني کشور واردکننده‌قرار گرفته باشند:
(1) نام و نشاني صادرکننده و واردکننده و در صورت امکان گيرنده.
(2) نام ماده مذکور در جدول 1.
(3) مقدار ماده‌اي که قرار است صادر شود.
(4) مرز ورودي و تاريخ ارسال پيش‌بيني شده و بالاخره
(5) هر گونه اطلاعات ديگري که طرفين نسبت به آنها توافق نمايند.
(ب) هر يک از اعضاء مي‌تواند در صورت تشخيص مصلحت و ضرورت، تدابير کنترل‌کننده شديدتري را در مقايسه با آنچه که در اين بند مقرر شده‌است، اتخاذ نمايد.
11 - هر يک از اعضاء که اطلاعاتي را طبق بندهاي 9 و 10 اين ماده در اختيار عضو ديگر قرار مي‌دهد، مي‌تواند شرط نمايد که طرف دريافت‌کننده از‌افشاي هر گونه اطلاعات مربوط به اسرار تجاري، معاملاتي، بازرگاني و يا حرفه‌اي و يا جريان تجاري خودداري نمايد.
12 - هر يک از اعضاء هرساله اطلاعاتي را در خصوص موارد زير مطابق شکل و روش پيش‌بيني شده و بر روي فرم‌هاي مخصوص در اختيار هيأت قرار‌خواهد داد:
(‌الف) مقدار مواد ضبط شده در جداول 1 و 2 و منشاء آنها، در صورت معلوم بودن.
(ب) هر گونه ماده غير مذکور در جداول 1 و 2 که استفاده از آن در توليد غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان احراز گرديده و به نظر عضو از‌اهميت کافي براي جلب توجه هيأت به آن برخوردار مي‌باشد.
(ج) روشهاي انحراف و توليد غير قانوني.
13 - هيأت هرساله در رابطه با اجراي اين ماده به کميسيون گزارش نموده و کميسيون نيز در فواصل زماني معين کفايت و صحت جداول 1 و 2 را مورد‌بررسي قرار خواهد داد.
14 - مفاد اين ماده به فرآورده‌هاي دارويي و نيز به ساير فرآورده‌هاي مشتمل بر مواد مذکور در جداول 1 و يا 2 که به طريقي با يکديگر ترکيب گرديده‌اند‌که تجزيه و استفاده آنان از مواد مزبور يا به کمک ابزارهاي مربوطه ممکن نمي‌باشد، اعمال نمي‌گردد.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان