بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,509

علل مشدده مجازاتها-قسمت چهارم

  1391/11/7
قسمت قبلي

 احکام تعدد در ابواب حدود و قصاص ديات

1)      در حدود

1.      اگر حد حق الله باشد
ï      تعدد معنوي : در حق الله وجود ندارد .
ï      تعدد مادي مشابه:  اگر جرايم از يک نوع باشند قاعده اعمال يک حد و منع تکرار حد حاکم است  89 .178 
ï      تعد مادي مختلف : اگر جرايم مختلف باشند قاعده جمع مجازاتها اعمال مي شود 89 .98 
2.     اگر حد حق الناس باشد
×       فقط دو حد جنبه حق الناسي دارند :
1-      سرقت : تعدد در سرقت مادامي که حد جاري نشده در حکم يک سرقت است.
2-      قذف :در همه حالات تعدد چه مادي چه معنوي قاعده جمع مجازات اجرا ميشود مگر در حالتي که تعدد معنوي باشد و زيانديدگان متعدد باشند و همه باهم اجراي حد را بخواهند که در اين صورت يک حد اجرا ميشود . ولي اگر جدا گانه بخواهند بر اي هر کدام يک حد اجرا ميشود

2)      تعدد در قصاص

1.      تعدد معنوي : در قانون دو حالت آمده  است :
1.       ايراد جرح که هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل شود : در اينجا تعدد معنوي با نتايج متعدد بود قاعده کيفر اشد اجرا ميشود نسبت به نقص عضو ديه يا قصاص نيست (ماده 218 ق.م ا )
2.       قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي شود : در اينجا تعدد معنوي فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم است ليکن حکم تعدد در اينجا بصورت جمع مجازاتها مي باشد (ماده 288 ق.م اسلامي )
2.     تعدد مادي چه مختلف چه مشابه : قاعده جمع مجازات اجرا ميشود

3)    تعدد در ديات         

ï      تعدد در ديات چه مادي و چه معنوي موجب جمع مجازاتها (ديات ) ميشود .
×      احکام و قوانين مرتبط با تعدد جرم
                              1)            امکان تخفيف در تعدد جرم
ï      تبصره 2 ماده 22 ق.م ا  - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت کند .
                             2)            عدم امکان اجراي تعليق در تعدد جرم
ï      صدر ماده 36  ق.م ا - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره کساني که به جرائم عمدي متعدد محکوم مي شوند قابل اجراء نيست
ï      اخير  ماده 36  ق.م ا -  همچنين اگر درباره يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد که در بين آنها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حکم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
                            3)            تشديد مجازات معاونين و شرکاي جرم در صورت تعدد جرم 
ï      بديهيست شرکا و معاونين جرم نيز در صورت تعدد جرم  مجازاتشان تشديد مي گردد.

     تاثير تعدد جرم در روند رسيدگي

ماده 183 آيين دادرسي کيفري- به اتهامات متعدد متهم بايد تواماپ ويکجا رسيدگي شود ليکن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشددادگاه نسبت به اتهاماتي که مهيابراي صدور حکم است تصميم مي گيرد .
ماده 184 آيين دادرسي کيفري - هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم عليه داراي محکوميتهاي قطعي ديگري بوده که مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زير اقدام مي گردد :
ï      الف - هرگاه احکام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کليه احکام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نمايد .
ï      ب - درصورتي که حداقل يکي از احکام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده هابه دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض کليه احکام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نمايد
ï      ج - درصورتي که حداقل يکي از احکام در ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اينکه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي کشور ارسال مي گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوي صادر کننده آخرين حکم ارجاع کند .




نويسنده: امير علي جليلي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان