بسم الله
 
EN

بازدیدها: 997

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 منتشر شده از طرف کانون هاي وکلاي دادگستري-قسمت اول

  1391/10/23
باسمه تعالي

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا)

حقوق مدني

1 – آقاي «الف» (زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داده است که چنانچه بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند، زوجه مي‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد. در خصوص نحوه اعمال وکالت در طلاق زوجه کدام عبارت صحيح است؟
1 ) تنها هنگامي که ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

2 ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دليل عدم تمکين زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.

3 ) در هر حال چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نيست.
4 ) با عنايت به اين که شرط فوق نوعي شرط نتيجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضايت زوجه، اين شرط محقق مي‌شود و زوجه وکيل بلاعزل زوج در طلاق خواهد شد و مي‌تواند براي طلاق به دادگاه مراجعه کند.


2 – قرارداد اجاره‌اي در سال 1379 در بنگاه معاملات املاک تنظيم شده و به امضاي موجر و مستاجر رسيده است، اما ذيل قرارداد توسط دو نفر شاهد گواهي نشده است. قرارداد ياد شده از لحاظ حقوقي چه وضعيتي دارد؟
1 ) غير قابل استناد است.
2 ) تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1356 خواهد بود.
3 ) در محاکم پذيرفته نخواهد شد.

4 ) صحيح و تابع قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني است. 

3 – زن و مردي با يکديگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدي يک حلقه انگشتر به زن هديه مي‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف مي‌شود. متعاقب آن بر اثر فوت مرد نامزدي به هم مي‌خورد. در خصوص امکان مطالبه قيمت انگشتر از سوي وراث مرد کدام عبارت صحيح است؟
1 ) وراث مرد حق رجوع به قيمت آن را خواهند داشت.
2 ) تنها در صورتي که تلف آن در نتيجه حوادث قهري باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت را ندارند.

3 ) در هيچ صورت وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را ندارند. 

4 ) چنانچه تلف انگشتر به دليل تقصير زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قيمت انگشتر را خواهند داشت.


4 – خيار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟
1 ) در تمام عقود، غير از عقود جايز، امکان درج خيار شرط وجود دارد.
2 ) خيار شرط جزو قواعد عمومي معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
3 ) خيار شرط مختص عقود لازم است و در تمام اين عقود امکان درج خيار شرط وجود دارد.

4 ) در تمام عقود، غير از عقود جايز و پاره‌اي از عقود لازم، امکان درج خيار شرط وجود دارد. 


5 – ملاک و معيار تشخيص عقد بيع و معاوضه چيست؟
1 ) بر خلاف بيع، در معاوضه برابري ارزش دو عوض لازم است.

2 ) ملاک و معيار تشخيص بيع از معاوضه، قصد مشترک طرفين است. 

3 ) بيع مبادله کالا با پول است، ولي معاوضه مبادله کالا با کالا است.
4 ) در بيع مبيع بايد عين باشد، اما در معاوضه هر دو عوض بايد عين باشد.

6 – شخص «الف» از بانک مبلغي وام دريافت مي‌کند و براي تضمين بازپرداخت وام، تمامي شش دانگ مغازه ملکي خود را در رهن بانک (مرتهن) قرار مي‌دهد. بانک پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را براي استفاده در اختيار شخص «الف» قرار مي‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عين مرهونه کدام عبارت صحيح است؟

1 ) انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن است. 

2 ) هرگونه تصرف مادي راهن در مال مرهون منافي حق بانک (مرتهن) است.
3 ) تنها تصرفات ناقل ملکيت منافي حق مرتهن (بانک) است.
4 ) با عنايت به اين که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک (مرتهن) است، انتقال سرقفلي مال مرهون منافي حق مرتهن نيست.

7 – آقاي «الف» با وجود اطلاع از علائم راهنمايي و رانندگي منصوب شده در سواره رو، شتابان و با کمال سهل‌انگاري از غير محل خط‌کشي شده مخصوص عابران عبور مي‌کند. آقاي «ب» که در آن مسير در حال رانندگي با خودروي سواري است و بيمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعايت کامل قوانين و مقررات و بدون اين که هيچ‌گونه تقصيري مرتکب شده باشد و حتي قادر به جلوگيري از تصادف باشد با آقاي «الف» برخورد مي‌کند و در نتيجه آقاي «الف» مصدوم مي‌شود. در اين حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدني وارد شده به آقاي «الف» است؟

1 ) بيمه‌گر مسووليت در حدود تعهدات موضوع بيمه‌نامه مکلف به جبران خسارت آقاي «الف» است. 

2 ) با توجه به تقصير آقاي «الف»، بيمه‌گر مسووليت تنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد شده به آقاي «الف» است و مابقي با توجه به ماده
265 قانون مجازات اسلامي به دليل تقصير خود وي قابل جبران نيست.
3 ) با توجه به تقصير آقاي «الف» موضوع مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هيچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت نيست.
4 ) با عنايت به اين که آقاي «ب» مرتکب هيچ تقصيري نشده است، در نتيجه بيمه‌گر وي نيز در اين زمينه تکليفي به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدني آقاي «الف» از محل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني موضوع قانون بيمه اجباري سال 1387 (در حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

8 – خانم «الف» منزل مسکوني خود را به برادرش (آقاي ب) صلح مي‌کند و در مقابل، برادر وي تعهد مي‌کند که به مدت 10 سال، هر ماه مبلغ دو ميليون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت کند. 5 سال بعد، آقاي «ب» به دليل اعسار نمي‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در اين صورت عقد صلح چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟
1 ) عقد صلح منفسخ مي‌شود.
2 ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد مصلح ندارد.
3 ) عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ است.

4 ) اعسار آقاي «ب» تاثيري در عقد صلح ندارد، مگر اين که شرط خيار شده باشد که در اين صورت عقد صلح قابل فسخ است. 


9 – تفاوت عقد اجاره با عقدي که به موجب آن شخصي حق انتفاع از مالي را به دست مي‌آورد چيست؟
1 ) عقد اجاره لازم است، ولي عقدي که بر اساس آن حق انتفاع ايجاد شده جايز است.

2 ) مستاجر اصولاً طبق قانون مدني مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد، اما صاحب حق انتفاع نمي‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به ديگري اجاره دهد. 

3 ) در اجاره، مستاجر اصولاً مي‌تواند عين مستاجره را به ديگري واگذار کند، اما در حق انتفاع، منتفع نمي‌تواند حق انتفاع را به ديگري منتقل نمايد.
4 ) انتقال عين مستاجره از طرف مالک موجب بطلان اجاره نمي‌شود، ولي در حق انتفاع انتقال عين از طرف مالک به غير موجب از بين رفتن حق انتفاع
مي‌شود، مگر اين که حق انتفاع مدت نداشته باشد.

10 – کدام عبارت صحيح است؟

1 ) مضطر مسووليت مدني دارد. 

2 ) بعد از اصلاح ماده 946 قانون مدني در سال 1387، زوج و زوجه از لحاظ شرايط ارث بردن برابر شده‌اند.
3 ) وصيت براي يکي از ورثه منوط به تنفيذ ساير وراث است.
4 ) در حقوق ايران در حقوق تجارت مسووليت اصولاً تضامني است، مگر اين که خلاف آن شرط شود، اما در حقوق مدني مسووليت تضامني وجود ندراد، مگر
اين که در ضمن قرارداد شرط شده باشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان