بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

شرحي بر مواد 147و148اصلاحي قانون ثبت مصوب70/6/21-قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1391/10/17
قسمت قبلي


4- نحوه پرداخت هزينه ها

وجوهي كه به شرح فوق از متقاضي يا متقاضيان اخذ مي شود و به جز آن قسمت كه به حساب خزانه واريز مي گردد. به شرح زير به مصرف مي رسدك
4-1-حق حضور به ازاي هر پرونده تشكيلي به نحو زير است؛:
4-1-1- حق حضور و حق الزحمه هر يك از اعضاي هيأت 3000 ريال
4-1-2- حق الزحمه دبير هيأت 1000 ريال
4-1-3-حق الز حمه ساير كاركنان و مستخدمين كه تا صدور سند مالكيت وظايفي را به عهده دارند 7500 ريال
وجوه فوق بر مبناي هر پرونده تشكيلي محاسبه و پرداخت مي گردد.
4-2-هزينه كارشناس يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به شرح زير پرداخت مي گردد:
4-2-1-كارشناس ساختمانها و تأسيسات مربوطه:
1-ا 500 متر مربع مقطوعاً 30000 ريال
2-تا 1000 متر مربع مقطوعاً 50000 ريال
3-از 1000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد به ازاي هر متر مربع 20 ريال علاوه پرداخت مي شود.
4-2-2- اراي كشاورزي و نسقهاي زراعي 0 اعم از شهري و غير شهري و باغات
1-تا يك هكتار مقطوعاً 30000ريال
2-تا 5 هكتار مقطوعاً 40000ريال
3-تا 10 هكتار مقطوعاً 50000ريال
4-از 10 هكتار به بالا به ازاي هر هكتار مبلغ 10000 ريال اضافه پرداخت مي شود( ماده 40 آيين نامه)
4-3- هزينه تأمين و تدارك تجهيزات وو سايل مورد نياز حسب ماده 41 اصلاحي آيين نامه از محل مازاد وجوه دريافتي از متقاضيان كه سرانجام به حساب مخصوصي در يكي از بانكهاي تهران واريز خواهد شد. به منظور تأمين تجهيزات و تهيه وسايل و لوازم «ساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مرتبط با وظايف اجرايي اين قانون و آيين نامه آن استفاده خواهدشد.

-------------------
منابع:
پاورقي
.مراد قانون اصلاح مواد 1.2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/70 مجلس شوراي اسلامي است.
70.اعيان يا اعياني در مقابل عرصه استعمال مي شود و عرصه به زمين مملوك ( زميني كه متعلق به مالكي است گفته مي شود و اعياني اموال غير منقول موجود در آن زمين را گويند مانند خانه چاه قنات درختان استخر شنا و غيره.دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ترمينو لوژي حقوق شماره 496
71.اگر چه منظور قانونگذار از تصويب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و اصلاحات بعدي مصوت تير ماه 1365 گشودن گره كار مردم و تسهيل صدور سند مالكيت مفروز براي متصرفين املاك است مع ذلك اگر مانع قانوني براي صدور سند مالكيت متصرف زمين صاحب اعياني نسبت به عرصه وجود داشته باشد مجوزي براي دخالت هيات كه خود امري استثنايي است وجود نخواهد داشت مقصود از موانع قانوني مقرراتي است از قبيل قوانين مربوط به اجازه صدور سند كه خارج از اراده طرقين است و الزام ممتنع از طريق دادگاه غير مقدور است . بنابراين مواردي كه انجام معامله دردفتر اسناد رسمي مانع قانوني ندارد لكن يكي از طرفين ممتنع است طرف ديگر براي الزام به دادگاه مراجهخ كند نه هيأت نظريه اداره حقوقي قوه قضايه ضمينه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي شماره 577 ص 22 الحاقي
72.اراضي شهري داخل در محدوده شهرها و حريم آن از شمول اين قانون خارج است.
73.به نظر مي رسد معاملات و عقود ديگر از قبيل صلح وهبه ..و نيز مشمول مقررات اين قانون باشند چه بيع خصوصيتي ندارد تا منحصراً مورد نظر قانونگذار باشد
74.ماه 34 آيين نامه رجوع شود به بندهاي 4 و6 ماده 147 و ماده 148 و تبصره 2 ا\"
75.به جاي دفتر املاك متمم در تبصره 6 ماده 148 دفتر املاك جاري ذكر شده است.
76.مراجعه شود به مواد 3 و 6و 8 قانون و 36 به بعد آيين نامه.
77. به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر وساير امور مربوط به اجراي قانون واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي نمايدكه پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبير خانه هيأت را نيز عهده دار گردد
78. ضمناً براي انجام ساير امور اجرايي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي گردد. كركنان موظف به همكاري مي باشند
79.بهاي سند مالكيت برحسب تعداد اوراق ‎آن زا 750تا 1500 ريال است.
80 مراجعه شود به ماده 62 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366
81.ارزيابي به وسيله نقشه بردار ثبت انجام مي شود.
82.تتمه مخارج و هزينه هاي ثبتي كه بايد متقاضي ثبت بپردازد ( از حق الثبت و هزينه هاي مقدماتي ) شماره 877 ترمينولوژي حقوق
83.تبصره 2 ماده 37 آيين نامه
84. رك . به ماده 38 اصلاحي آيين نامه
85.در مورد نحوه توزيع مبلغ مقرر در اين بند رجوع شود به ماده 39 اصلاحي آيين نامه و تبصره آن و دستورالعمل شماره 20687/10 -26/8/72 سازمان ثبتنويسندگان:دکتر علي اصغر حاتمي - محمد جواد بهشتي - حبيب الله کرمي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان