بسم الله
 
EN

بازدیدها: 875

آيين نامه ساماندهي فعاليت و نظارت برفروشگاههاي مجازي

  1391/10/16

گسترش روز افزون فروشگاههاي مجازي ( سايتهاي تجاري در اينترنت ) ، ورود آنها به جريان داد و ستد در بازار داخلي و ارايه کالاها و خدمات گوناگون از طريق اينترنت ، ضرورت ساماندهي و قانونمند نمودن فعاليت و نظارت برآنها را ايجاب نموده است .

دستورالعمل حاضر به همين منظور باهمکاري مشترک معاونت توسعه بازرگاني داخلي و معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي براساس وظايف ذاتي وزارت بازرگاني و به استناد بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ملحوظ داشتن مقررات مربوطه در قانون تجارت الکترونيکي به شرح زير تهيه و تدوين گرديده است .

ماده 1- تعاريف :

1-1- فروشگاه مجازي : عبارت از هر واحد اقتصادي است که فعاليت آن درمحيطي مجازي و ازطريق شبکه هاي رايانه اي از جمله اينترنت بوده و توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با کسب مجوز فعاليت از مرکز امور اصناف وبازرگانان وزارت بازرگاني داير شده و به فعاليت مشغول باشد.

1-2- شخص : مطابق تعريف ارايه شده در قانون تجارت الکترونيکي ، شخص اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم هاي رايانه اي تحت کنترل آنها مي باشد.

1-3- تامين کننده : مطابق تعريف ارايه شده در قانون تجارت الکترونيکي تامين کننده عبارت از شخصي است که بنا به اهليت تجاري ، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي کند.

1-4- مصرف کننده : هر شخصي است که به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي کند.

ماده 2- شرايط و مدارک مورد نياز براي دريافت مجوز:

2-1- اشخاص حقيقي :

2-1-1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران و در مورد اشخاص غير ايراني داشتن پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذي صلاح قانوني .

2-1-2- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه مبني بر نداشتن سابقه موثر کيفري .

2-1-3- گواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دايم براي آقايان .

2-1-4- فتوکپي مصدق سند مالکيت يا قرارداد رسمي اجاره محل تجاري و يا اداري و يا واگذاري حق بهره برداري تجاري از محل مورد قرارداد تامين کننده و شخص ( موضوع تعريف بندهاي 1-2 و 1-3).

2-1-5- ارايه نشاني وب سايت تجاري که به نام متقاضي دريکي از مراکز خدمات ميزباني ثبت گرديده است .

2-1-6- گواهي SSL وزارت بازرگاني .

2-1-7- ارايه 12 قطعه عکس جديد و تصوير مصدق شناسنامه ، کارت ملي و يا فتوکپي گذرنامه و شماره اختصاصي اتباع خارجي ( در مورد اتباع خارجي ).

تبصره : در مورد واحدهاي صنفي و فروشگاههاي بزرگ يا زنجيره اي ارائه فتوکپي مصدق پروانه کسب معتبر و يا مجوز فعاليت جايگزين موارد مندرج در بندهاي 2-1-1 الي 2-1-5 فوق مي گردد.

2-1-8- ارايه بيمه نامه معتبر به منظور جبران خسارات وارده به مشتريان و خريداران کالا از فروشگاه مجازي (وب سايت تجاري) موضوع مواد 2 تا 8 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و نصب بيمه نامه ولوگوي مربوطه در صفحه اصلي وب سايت

2-2- اشخاص حقوقي :

ماده 4- صدور مجوز فعاليت فروشگاه مجازي براي اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي که محل فعاليت و تاسيس آن ها در خارج از کشور باشد مشروط به ثبت و تاسيس نمايندگي و يا شعبه در داخل کشور با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي هاي خارجي خواهد بود .

دارابودن شرايط مندرج در بندهاي 2-1-1 الي 2-1-7 در مورد مديرعامل و صاحبان حق امضاء ، فتوکپي برابر اصل اساسنامه ، روزنامه رسمي ثبت شرکت با آخرين تغييرات و معرفي صاحبان امضاء ممهور به مهر شرکت .

تبصره : موضوع فعاليت شرکت بايد مرتبط با امور بازرگاني و تجارت الکترونيکي باشد.

ماده 3- صدور بيش از يک مجوز براي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است .

ماده 5- ارايه مجوز سازمان سرمايه گذاري خارجي ( براي اتباع خارجي ) .

ماده 6- وب سايت تجاري بايد مشتمل بر موارد زير باشد :

6-1- اطلاعات قابل پيگيري شامل : نشاني پستي ، تلفن ، نمابر، نشاني پست الکترونيکي و نام مسئول واحد اقتصادي عرضه کننده کالا ( در مورد اشخاص حقيقي ) و نام و نام خانوادگي مديرعامل و دارندگان حق امضاء (در مورد اشخاص حقوقي).

6-2- هويت تامين کننده و نام تجاري ( برند) که تحت آن نام به فعاليت مشغول است .

6-3- تعيين دقيق هزينه هايي که در خريدکالابرعهده مشتري خواهد بود مانند ؛ قيمت کالا و خدمات ، ميزان ماليات ، هزينه حمل و نقل و هزينه تماس .

6-4- تعريف موضوع فعاليت واحد اقتصادي و فهرست و مشخصات فني و ويژگيهاي کاربردي کالاها و يا خدمات ارائه شده واحد مذکور در وب سايت .

6-5- مشخصات کالا به گونه اي که مشتري پس از تحويل بتواند مشخصات را باکالاي دريافتي تطبيق دهد .

6-6- مدت زمان اعتبار پيشنهاد ارائه شده براي فروش کالا وخدمات .

6-7- نحوه پرداخت مشتريان بابت محصولات يا خدمات خريداري شده .

6-8- شرايط و فرآيند تحويل کالا ، اجرا ، فسخ قرارداد و ارجاع خدمات پس از فروش .

6-9- معرفي مکانيسم و قيد ضمانت حفظ اطلاعات محرمانه و شخصي مراجعه کنندگان به وب سايت .

6-10- ارائه اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش .

6-11- عدم ارايه محصولات يا ساير اطلاعات خلاف قانون و شرع جمهوري اسلامي ايران در وب سايت .

6-12- اعلام التزام به رعايت قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان بويژه مواد 2 تا 8 آن .

6-13- اعلام التزام به رعايت قواعد مربوط به حقوق رقابت ( اسرار و علايم تجاري ) ، تبليغ و بازاريابي و مالکيتهاي معنوي مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونيکي .

ماده 7- درصورت احراز هريک از موارد زير ، بنا به تشخيص مرکز امور اصناف و بازرگانان و يا به درخواست و تاييد مرکز توسعه تجارت الکترونيک و ساير مراجع ذيصلاح قانوني مجوز فروشگاه مجازي لغو مي گردد:

7-1- اثبات عدم برخورداري از هريک از مدارک و ضوابط لازم الرعايه براي صدور مجوز فروشگاه مجازي .

7-2- دريافت بيش از يک مجوز فعاليت بطور همزمان از طريق ارايه نشاني وب سايت هاي ثبت شده با نام هاي ( برند) تجاري مختلف .

7-3- تخطي از قواعد قانون تجارت الکترونيکي و آيين نامه هاي اجرايي آن .

7-4- افشاي غير مجاز اطلاعات خصوصي مشتريان ارايه شده به وب سايت .

7-5- دريافت حداقل 5 فقره شکايت از جانب مشتريان دربازه زماني 3 ماهه در صورتي که تقصير فروشگاه مجازي احراز گردد.

تبصره : کليه مسئوليتهاي مدني ، حقوقي و جزايي ناشي از عدم توجه به شرايط فوق الذکر برعهده شخصي خواهد بود که مجوز فعاليت فروشگاه مجازي به نام وي صادر شده است .

ماده 8- مراحل صدور مجوز فعاليت فروشگاه مجازي به شرح زير مي باشد :

8-1- اشخاص متقاضي دريافت مجوز فعاليت فروشگاههاي مجازي مي بايست فرم مخصوص درخواست مجوز را تکميل و به همراه مدارک مندرج در ماده 2 اين آيين نامه به مرکز امور اصناف و بازرگانان تسليم نمايند.

8-2- مرکز امور اصناف و بازرگانان ، در صورت تکميل بودن پرونده ، ، حداکثر ظرف يک هفته متقاضي را جهت اخذ تاييديه درخصوص رعايت الزامات مقرر در ماده 6 اين آيين نامه و نيز دريافت گواهي SSL وزارت بازرگاني ، به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني معرفي مي نمايد.

8-3- مرکز توسعه تجارت الکترونيکي مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انجام موارد مذکور در بند (8-2-) اقدام و در صورت تاييد ، مراتب را به مرکز امور اصناف و بازرگانان جهت صدور مجوز نهايي فعاليت فروشگاه مجازي اعلام نمايد.

8-4- مرکز امور اصناف وبازرگانان پس از دريافت تاييديه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و اثبات احراز ساير شرايط و ضوابط توسط متقاضي حداکثر ظر 15 روز نسبت به صدور مجوز فعاليت وي اقدام مي نمايد.

تبصره 1 - درصورت رد تقاضا ، متقاضي مي تواند با تکميل مدارک و رفع علل آن ، مجدداً مبادرت به ارايه تقاضاي مجوز به همراه مدارک تکميلي نمايد.

تبصره 2- چنانچه در مرحله دوم نيز درخواست متقاضي از جانب مرکز امور اصناف و بازرگانان پذيرفته نشود ، متقاضي مي تواند اعتراض خود را با ذکر دلايل و مدارک کافي کتباً به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني منعکس نمايد. در اين مرحله نظر معاونت مذکور قطعي ولازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 3 - مدت اعتبار مجوز براي اتباع جمهوري اسلامي ايران 5 سال و براي اتباع خارجي يکسال مي باشد که درصورت درخواست دارنده مجوز و رعايت شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين نامه قابل تمديد خواهد بود

ماده 9- پس از تصويب و ابلاغ اين آيين نامه ، مصرف کنندگان مي بايست ، در مورد اينکه تامين کننده داراي وب سايت تجاري طرف معامله ايشان مجوز فعاليت فروشگاه مجازي ، SSL وزارت بازرگاني و بيمه نامه جبران خسارات ناشي از تخلفات موضوع مواد 2 تا 8 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان دريافت کرده باشد ، اطمينان حاصل نمايند ، همچنين فروشگاههاي مجازي نيز موظفند نسبت به اعلام و درج مجوز فعاليت دريافتي از وزارت بازرگاني در وب سايت خود اقدام نمايند.

ماده 10- کانون فروشگاههاي مجازي :

به منظور حفظ حقوق صنفي فروشگاه هاي مجازي و دفاع از منافع مشروع و قانون آنها ، ايجاد هماهنگي لازم و تسهيل نظارت بر فعاليت آنها ، کانون فروشگاههاي مجازي بصورت کشوري تشکيل مي گردد.

تبصره 1 : کانون فروشگاههاي مجازي نهادي غير سياسي و صرفا ً صنفي مي باشد .

تبصره 2 : نحوه تشکيل کانون فروشگاههاي مجازي و ضوابط و شرايط برگزاري انتخابات هيات مديره آن براساس دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد .

ماده 11- اين آيين نامه در 11 ماده و 8 تبصره تهيه و در تاريخ 88/9/21 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان