بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,548

آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مرکز ملي فضاي مجازي کشور

  1391/10/14
خلاصه: منتشره در روزنامه رسمي شماره 19727 مورخ 01/09/1391 شماره91203/01/ش ـ 17/8/1391 مرکز ملي فضاي مجازي کشور شوراي‌عالي فضاي مجازي، در نهمين جلسه مورخ 22/7/1391، براساس ماده 8 اساسنامه مرکز ملي، آيين‌نامه اداري ـ استخدامي مرکز ملي فضاي مجازي کشور را به شرح پيوست تصويب نمود. اين مصوبه که طي نامه شماره 91182/01/ش مورخ 3/8/1391 به استحضار مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. دبير شوراي‌عالي فضاي مجازي ـ مهدي اخوان بهابادي

فصل اول: تعاريف و اختصارات

ماده1ـ تعاريف و اختصارات به‌کار رفته در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن عبارتند از:
1ـ1ـ مرکز: منظور از مركز در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن، مركز ملي فضاي مجازي و کليه واحدها و نهادهاي تابعه آن مي‌باشد.
1ـ2ـ شوراي عالي: منظور از شوراي عالي، همان شوراي عالي فضاي مجازي است كه با صدور حكم مورخ 17/12/1390 مقام معظم رهبري تأسيس گرديده و به عنوان بالاترين رکن مركز، مرجع سياستگذاري، تصميم‌گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي مركز مي‌باشد.
1ـ3ـ مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در اين آيين‌نامه معاون اداري مالي (يا عناوين مشابه) مي‌باشد كه در صورت صلاحديد، رئيس مركز بخشي از اختيارات خود را به وي تفويض مي‌نمايد. تفويض اختيار، قائم به شخص بوده و مقام مجاز نمي‌تواند اختيارات تفويض شده از سوي رئيس مركز را به غير تفويض نمايد.
1ـ4ـ هيأت رئيسه: هيأت رئيسه دومين رکن اجرايي مركز پس از رئيس مركز مي‌باشد كه شامل رئيس مركز و 4 نفر منتخب وي از ميان معاونان و مشاوران اجرايي
تبصره ـ حداقل 2 نفراز اعضاي هيأت رئيسه بايد از ميان معاونان مركز انتخاب شوند.
1ـ5ـ هيأت اجرايي منابع انساني: مرجعي است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي شوراي عالي بر اساس دستورالعمل پيوست شماره يک،متکفل اعمال وظايف، اختيارات و تنظيم راهکارهاي اجرايي بخش اداري، تشکيلاتي و امور نيروي انساني و ساير امور محول مركز مي‌باشد که در اين آيين‌نامه به اختصار هيأت اجرايي ناميده مي‌شود.
1ـ6ـ دستگاه اجرايي: عبارت است از کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز کليه دستگاه‌هايي که از سوي شوراي عالي تعيين شده‌باشد.
1ـ7ـ جذب: عبارت است از فرآيند شناسايي، انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در مركز، به هر يک از انحاء از قبيل قراردادي، مأموريت و ... در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ8ـ استخدام: عبارت است از فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت درمركز در يکي از پست‌هاي سازماني بلاتصدي مصوب، به يکي از وضعيت‌هاي پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ9ـ عضو: منظور از عضو در اين آيين‌نامه و پيوست‌هاي آن، كاركنان شاغل درمركز در سه وضعيت رسمي، پيماني و قراردادي مي‌باشد.
1ـ10ـ عضو رسمي: فردي است که به موجب حکم رسمي براي تصدي يکي از پست‌هاي سازماني مركز در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه استخدام شده‌باشد.
1ـ11ـ عضو پيماني: فردي است که به موجب قرارداد پيماني براي تصدي يکي از پست‌هاي سازماني مركز براي مدت معين، در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه استخدام شده‌باشد.
1ـ12ـ عضو قراردادي: فردي است که به موجب قرارداد منعقده با مركز به منظور انجام وظايف مشخص براي مدت معين، در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به‌کارگرفته شده‌باشد.
1ـ13ـ حکم: عبارت است از ابلاغ کتبي دستور مقام صلاحيتدار مركز به هر يك از اعضاء، در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ14ـ قرارداد: عبارت است از توافقنامه کتبي که به امضاي مقام صلاحيتدارمركز و نيز شخص واجدشرايط طرف قرارداد مي‌رسد و وي به موجب آن در ازاي دريافت حقوق و مزايا براي مدت مندرج در قرارداد وظايف محول را انجام مي‌دهد.
1ـ15ـ پست سازماني: جايگاهي در تشکيلات سازماني مركز است که به طور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف يک شغل براي تصدي يک عضو رسمي يا پيماني در نظر گرفته‌مي‌شود.
1ـ16ـ مشاغل تخصصي و اصلي: مشاغل تخصصي به آن گروه از مشاغل اطلاق مي‌گردد که وجود آنها براي تحقق اهداف و انجام مأموريت‌هاي اساسي مركز الزامي مي‌باشد و مشاغل اصلي به آن گروه از مشاغل اطلاق مي‌گردد که براي پشتيباني و حمايت از مشاغل تخصصي ايجاد مي‌شود و عناوين و مشخصات آن توسط هيأت اجرايي تعييين مي‌گردد.
1ـ17ـ شغل: عبارت است از مجموعه وظايف و مسؤوليت‌هاي مرتبط و مشخصي که از سوي مركز به عنوان کار واحد شناخته مي‌شود.
1ـ18ـ رشته شغلي:عبارت است از يك يا چند پست سازماني كه از لحاظ نوع کار، يکسان و مشابه محسوب مي‌شوند، اما از نظر ارزش و اهميت و صعوبت انجام کار،داراي سطوح و مراتب مختلف مي‌باشند.
1ـ19ـ رسته شغلي: مجموعه‌اي از رشته‌هاي شغلي است که از لحاظ فعاليت و نوع کار و حرفه، وابستگي نزديک دارند، مانند رسته آموزشي، فرهنگي و پژوهشي.
1ـ20ـ خدمت: عبارت است از اشتغال به کار يا مجموعه اقداماتي که عضو به
موجب حکم يا قرارداد مکلف به انجام آن مي‌گردد.
1ـ21ـ شرح شغل: عبارت است از شرح مکتوب و مدوني که حاوي مشخصات اصلي و اساسي شغل از جمله: تعريف، نمونه وظايف و مسؤوليت‌ها و شرايط احراز شغل درچارچوب تشکيلات تفصيلي مركز مي‌باشد.
1ـ22ـ پايه: عبارت است از نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو بر اساس امتياز کسب شده در قالب فرم ارزيابي سالانه در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ23ـ ترفيع پايه: عبارت است از افزايش عددي پايه عضو واجد شرايط در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ24ـ ارتقاي رتبه: عبارت است از کسب رتبه بالاتر عضو واجد شرايط، در
چارچوب ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي ارتقا‍[ي] رتبه عضو.
1ـ25ـ انتصاب: عبارت است از گماردن عضو مركز به يکي از پست‌هاي سازماني بر اساس شرايط احراز شغل.
1ـ26ـ حقوق يا دستمزد: عبارت است از مبلغي که در ازاي انجام کار درچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به عضو ذي‌حق تعلق مي‌گيرد.
1ـ27ـ مزايا و فوق‌العاده‌ها: عبارت است از وجوهي که در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به طور مستمر و غير مستمر علاوه بر حقوق رتبه و پايه به عضو ذي‌حق پرداخت مي‌گردد.
1ـ28ـ انتقال: عبارت است از تغيير محل خدمت عضو رسمي يا پيماني به طوردائم از مركز به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه.
1ـ29ـ مأموريت: عبارت است از:
الف ـ محول نمودن شغل يا وظيفه‌اي موقت به عضو با حفظ پست سازماني وي براي مدت معين که ممکن است خارج از محل خدمت عضو باشد.
ب ـ اعزام عضو به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي مدت معين به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي.
ج ـ اعزام عضو براي گذراندن دوره آموزشي يا مطالعاتي يا کارآموزي در داخل يا خارج از کشور.
1ـ30ـ استعفا: عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو با مركز که بنا به درخواست وي، پس از موافقت رئيس مركز يا مقام مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه صورت مي‌پذيرد.
1ـ31ـ بازنشستگي: عبارت است از قطع رابطه خدمتي عضو با مركز که درچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه و با توجه به مقررات صندوق‌هاي بازنشستگي ذي‌ربط به موجب حکم رسمي صورت مي‌پذيرد.
1ـ32ـ بازخريدي خدمت: عبارت است از پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت قابل قبول در ازاي قطع رابطه استخدامي عضو با مركز در چارچوب ضوابط ومقررات اين آيين‌نامه.
1ـ33ـ از کار افتادگي: عبارت است از وضعيت عضوي که به موجب قوانين و مقررات مربوط، توانمندي جسماني و يا رواني لازم را براي انجام خدمت دارا نبوده و ضمن قطع رابطه خدمتي تا رسيدن به زمان بازنشستگي، از حقوق وظيفه استفاده مي‌نمايد.
1ـ34ـ آماده به خدمت: وضعيتي است که عضو رسمي مركز بنا به يکي از دلايل ذيل، با حکم رئيس مركز يا مقام مجاز در انتظار تعيين تکليف براي انجام خدمت قرار مي‌گيرد:
الف ـ انحلال مركز
ب ـ حذف پست سازماني عضو در چارچوب اصلاح ساختار تشکيلاتي مركز بر اساس تشريفات قانوني و تصويب در شوراي عالي
ج ـ موجود نبودن پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق،متناسب با شرايط احراز عضو.
د ـ در مواردي که بر اساس تصميم مراجع مذکور در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي، عضو از خدمت معلق شده‌باشد.
1ـ35ـ انفصال: عبارت است از برکناري عضو به طور موقت يا دائم از خدمت به موجب آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع قانوني
1ـ36ـ اخراج: عبارت است از قطع رابطه استخدامي عضو به موجب آراي قطعي مراجع قانوني ذي‌ربط

فصل دوم: ورود به خدمت

ماده 2ـ سهميه استخدامي مطابق با پست‌هاي سازماني مركز، به پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي عالي تعيين مي‌گردد.
ماده 3ـ به‌کارگيري و جذب اعضاء به صورت قراردادي و همچنين استخدام اعضاء به صورت پيماني و رسمي(با رعايت سقف سهميه استخدامي موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه)در مركز در قالب تشکيلات سازماني مصوب، بر اساس نياز سازماني و موافقت رئيس‌ مركز منحصراً پس از احراز صلاحيت‌هاي لازم توسط مراجع ذي‌صلاح، از طريق آزمون يا مصاحبه و يا هر دو و با توجه به اصل شايستگي و انتخاب اصلح انجام مي‌پذيرد.
تبصره ـ مركز مي‌تواند با رعايت مفاد اين ماده، تا سقف 20 درصد از پست‌هاي سازماني مصوب مندرج در تشكيلات تفصيلي را براي استخدام و به‌كارگيري افراد داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد كه با تأييد رئيس مركز و بر اساس دستورالعملي كه به تأييد رئيس شوراي عالي مي‌رسد به عنوان نخبه شناخته مي‌شوند درصورت احراز ساير شرايط مندرج در ماده 4 اين آيين‌نامه اختصاص دهد. در موارد استثناء، به‌كارگيري دارندگان مدرك كارشناسي، به پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي عالي به عنوان نخبه امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده 4ـ متقاضيان جذب و استخدام در مركز مي‌بايست از شرايط عمومي ذيل برخوردار باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران و عدم تغيير يا کسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ب ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه.
ج ـ اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام يا يکي از اديان پذيرفته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه‌هاي سياسي معارض با نظام اسلامي ايران.
هـ ـ عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخلاقي و اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شؤون شغلي.
و ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر.
ز ـ عدم محکوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح.
ح ـ عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي و نظاير آن.
ط ـ دارا بودن مدرک پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني (براي آقايان).
ي ـ برخورداري از سلامت و توانايي رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
ک ـ برخورداري از سلامت و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر.
ل ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارداني يا سطح يک حوزوي.
م ـ دارا بودن حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 35 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي کارداني، کارشناسي و سطوح يک و دو حوزوي، حداکثر 40 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتري حرفه‌اي و سطح سه حوزوي و حداکثر 45 سال تمام براي متخصصين با مدرک تحصيلي دکتري تخصصي يا سطح
چهار حوزوي.
تبصره 1ـ دارندگان مدارک تحصيلي همتراز با مقاطع تحصيلي دانشگاهي، چنانچه همترازي آنان بر اساس ضوابط و مقررات مربوط داراي ارزش استخدامي مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد، در شمول اين ماده قرار مي‌گيرند.
تبصره 2ـ جذب عضو قراردادي با مدرك حداقل كارشناسي به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنا مي‌باشد.
تبصره 3ـ استخدام و جذب عضو براي تصدي مشاغل انتظامات و راننده مقامات به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «ل» و «م» مستثنا مي‌باشد.
تبصره 4ـ استخدام و جذب افراد مأمور يا درخواست‌كننده انتقال به مركز به تشخيص رئيس مركز يا مقام مجاز، از شمول بند «م» مستثنا مي‌باشد.
تبصره 5 ـ مركز بدون الزام به رعايت مفاد بندهاي «ل» و «م» اين ماده، مجاز به استفاده از خدمات فني، مشاوره‌اي، پژوهشي، علمي و... ، شاغلين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و دستگاه‌هاي اجرايي و خبرگان غيرشاغل دولتي،در قالب قرارداد مي‌باشد. اين نوع فعاليت‌ها به عنوان شغل محسوب نگرديده و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كشور نخواهدبود. ميزان حق‌الزحمه اين افراد به پيشنهاد واحد متقاضي و تأييد هيأت اجرايي، متناسب با ساعات كار هفتگي، تا سقف يك و نيم (5/1) برابر حقوق و مزاياي اعضاي شاغل مشابه، تعيين و پرداخت مي‌گردد. در موارد استثنا با تأييد رئيس مركز، افزايش اين سقف تا سه برابر حقوق و مزاياي اعضاي
شاغل مشابه امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده 5 ـ جذب و استخدام اشخاص ذيل با احراز شرايط اختصاصي و شرايط عمومي ورود به خدمت، به استثناي بندهاي « ک» و «م» و حسب مورد ويژگي‌هايي که توسط هيأت اجرايي تعيين مي‌گردد تابع قوانين و مقررات مربوط به خود خواهدبود:
5 ـ1ـ جانبازان، ايثارگران و خانواده آنان
5 ـ2ـ نخبگان
5 ـ3ـ معلولين
5 ـ4ـ اتباع خارجي
ماده 6 ـ مرجع استعلام و تشخيص شرايط عمومي موضوع ماده «4» اين آيين‌نامه حسب مورد، مبادي قانوني ذي‌صلاح از جمله هسته گزينش کارکنان و هيأت اجرايي مركز مي‌باشد.
ماده 7 ـ متقاضيان جذب و استخدام در مركز مي‌بايست از شرايط اختصاصي لازم،از جمله شرايط احراز شغل به تشخيص هيأت اجرايي مركز برخوردار باشند.

فصل سوم: جذب، استخدام و تبديل وضعيت

ماده 8 ـ جذب و استخدام در مركز پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي به سه صورت انجام مي‌پذيرد:
الف ـ به‌کارگيري عضو قراردادي براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي محول بر اساس قرارداد منعقده براي مدت معين.
ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پست‌هاي سازماني به موجب قرارداد سالانه که تمديد آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتياز ارزيابي عملکرد ساليانه و همچنين موافقت رئيس مركز و يا مقام مجاز مي‌باشد.
ج ـ استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پست‌هاي سازماني به موجب حکم.
د ـ استخدام رسمي قطعي براي تصدي پست‌هاي سازماني به موجب حکم.
تبصره ـ کليه افرادي که بر اساس اين آيين‌نامه به صورت قراردادي به‌کار گرفته مي‌شوند به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوي آنان در هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسيدگي نمي‌باشد.
ماده 9ـ مركز مي‌تواند با رعايت سهميه استخدامي موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه،وضعيت به‌کارگيري اعضاي قراردادي مشمول اين آيين‌نامه را پس از احراز شرايط ذيل توسط هيأت اجرايي، تأييد هسته گزينش، موافقت رئيس مركز با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه و حدنصاب سني لازم جهت بهره‌مندي از مزاياي صندوق‌هاي بازنشستگي، مشروط به وجود پست سازماني بلاتصدي به استخدام پيماني تبديل نمايد.
الف ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني يا سطح يک حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادي با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري‌ يا دستگاه‌هاي اجرايي.
ب ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي يا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادي با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري‌ يا دستگاه‌هاي اجرايي.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر يا سطح‌هاي سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادي با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي.
تبصره 1ـ چنانچه اعضاء با رعايت تبصره «2» ماده «51» اين آيين‌نامه در حين خدمت مدرک تحصيلي بالاتر ارائه نمايند يک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي و پايين‌تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر براي تبديل وضعيت به پيماني قابل محاسبه است.
تبصره 2ـ مدارک تحصيلي بالاتر و غير مرتبط ارائه شده توسط اعضاء قابل احتساب نخواهدبود.
تبصره 3ـ سنواتي که بابت آن به عضو حق سنوات پرداخت شده يا نشده‌باشد،به عنوان سابقه لحاظ خواهدشد.
ماده 10ـ مركز مي‌تواند وضعيت استخدام اعضاي پيماني مشمول اين آيين‌نامه را پس از احراز شرايط ذيل، با تصويب هيأت اجرايي تأييد هسته گزينش و موافقت رئيس مركز به رسمي آزمايشي تبديل نمايد.
الف ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني يا سطح يک حوزه و حداقل 7 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي.
ب ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي يا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر يا سطح سه و سطح چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه پيماني با مدرک مزبور در مركز يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي.
تبصره 1ـ عضوي که قبل از تصويب اين آيين‌نامه با مدرک تحصيلي پايين‌تر از کارداني در يكي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري يا دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام پيماني درآمده‌است، در صورت انتقال به مركز، با داشتن حداقل 10سال سابقه خدمت پيماني و احراز ساير شرايط لازم به تشخيص هيأت اجرايي و تأييد رئيس مركز يا مقام مجاز، به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي‌شود.
تبصره 2ـ چنانچه اعضاء با رعايت تبصره «2» ماده «51» اين آيين‌نامه در حين خدمت، مدرک تحصيلي بالاتر ارائه نمايند. يک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي و پايين‌تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصيلي قبلي در ازاي ارائه مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي قابل محاسبه است.
تبصره 3ـ مدارک تحصيلي بالاتر غيرمرتبط ارائه شده توسط اعضاء قابل احتساب نخواهدبود.
تبصره 4ـ در موارد ضروري جهت انتصاب عضو پيماني براي پست‌هاي مديريتي يا حساس، به تشخيص رئيس مركز، حداقل زمان لازم جهت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي،6 ماه خواهدبود.
ماده 11ـ اعضايي که از پيماني به رسمي تبديل وضعيت مي‌يابند الزاماً يک‌دوره آزمايشي حداقل 6 ماهه را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلي و توجيهي علاوه بر دوره پيماني طي خواهندکرد. مركز در طول دوره رسمي آزمايشي رفتار و عملکرد عضو را از نظر لياقت علمي،اخلاقي، خلاقيت و مسؤوليت پذيري کارداني، روحيه خدمت و نظم و انضباط اداري مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم به رسمي قطعي تبديل وضع مي‌نمايد.
ماده 12ـ در صورتي که عضو حداكثر پس از 2 سال دوره آزمايشي به تشخيص هيأت اجرايي شرايط ادامه خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را کسب ننمايد، به يکي از روش‌هاي ذيل با وي رفتار خواهدشد:
الف ـ اعطاي مهلت دو ساله ديگر براي احراز شرايط
ب ـ تبديل وضعيت به استخدام پيماني
ج ـ بازخريدي خدمت يا بازنشستگي حسب مورد و در صورت احراز شرايط لازم.
ماده 13ـ اعاده به خدمت عضو مستعفي رسمي در صورت نياز مركز مشروط به آنکه سن وي در زمان ارائه درخواست اعاده به کار بيش از «50» سال نباشد با اخذ مجوز کبر سن از هيأت اجرايي براي موضوع بند«م» ماده «4» اين آيين‌نامه و موافقت رئيس مركز فقط براي يکبار با احتساب سابقه خدمت در مركز و رعايت ساير شرايط مقرر در ماده مذکور بلامانع است.
تبصره ـ سوابق خدمت عضو مستعفي که کسور بازنشستگي سنوات خدمت و پاداش پايان خدمت خود را قبلاً دريافت نموده‌باشد در هنگام اعاده به خدمت مشروط به بازگرداندن وجوه دريافتي ياد شده و موافقت صندوق بازنشستگي مربوط قابل احتساب مي‌باشد.
ماده 14ـ مركز مي‌تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي رسمي يا پيماني، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي با موافقت عضو و دستگاه مربوط از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت مقررات به عنوان مأمور استفاده نمايد و يا بالعکس حسب درخواست دستگاه‌هاي مزبور و موافقت عضو، اعضاي رسمي يا پيماني خود را به اين قبيل دستگاه‌ها مأمور نمايد. حقوق و مزاياي کارکنان و اعضاي مأمور حسب توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط از محل اعتبارات دستگاه مبدأ يا مقصد پرداخت مي‌گردد.
تبصره ـ مدت مأموريت مشمولان اين ماده حداقل شش ماه و حداکثر يک سال خواهدبود و در صورت ضرورت با تشخيص هيأت اجرايي اين مدت حداكثر تا مدت 4سال و به صورت ساليانه قابل تمديد است.
ماده 15ـ کارکنان رسمي يا پيماني، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي حسب نياز مركز و موافقت دستگاه مربوط مي‌توانند با حفظ پيشينه خدمتي به مركز منتقل شوند. حقوق و مزاياي اين قبيل افراد بر اساس پست سازماني تخصيص داده‌شده و سوابق خدمتي، طبق مقررات اين آيين‌نامه تعيين مي‌گردد. انتقال اعضاي رسمي يا پيماني مركز نيز به دستگاه‌هاي مزبور حسب درخواست آنان با موافقت مركز بلامانع است. در اين صورت از تاريخ اجراي احکام انتقال رابطه استخدامي عضو منتقل‌ شده با مركز قطع مي‌گردد.

فصل چهارم: طبقه‌بندي مشاغل

ماده 16ـ مشاغل مركز بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل در بخش‌هاي عمومي دولت تعريف مي‌شود. تعريف رسته و يا رشته خاص، به پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي‌عالي امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده 17ـ شرايط احراز مشاغل مربوط به هريک از رسته‌هاي شغلي موضوع ماده«16»و نيز شرايط تصدي مشاغل به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل،بر اساس اهميت وظايف و مسؤوليت‌ها از لحاظ تحصيلات، تخصص، تجربه، مهارت،سهولت و صعوبت کار و همچنين دوره‌هاي آموزشي مورد نياز، حداکثر تا يک سال پس از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب هيأت اجرايي مركز خواهد رسيد.

فصل پنجم: نظام پرداخت حقوق و مزايا

ماده 18ـ نظام پرداخت حقوق و مزاياي اعضاء بر اساس ارزيابي عوامل شغل و شاغل و ديگر ويژگي‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه خواهدبود. اعضاء بر اساس امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذکور براي هر کدام از مشاغل و متناسب با ويژگي‌ها حداکثر در پنج رتبه مقدماتي، مهارتي، رتبه 3، رتبه 2، و رتبه 1 طبقه‌بندي مي‌گردند.
تبصره 1 ـ اعضاء در بدو ورود به خدمت در رتبه مقدماتي پايه يک متناسب با مدارک تحصيلي مربوط قرار مي‌گيرند.
تبصره 2 ـ اعضاي موضوع تبصره ماده «3» اين آيين‌نامه، در بدو ورود به خدمت در رتبه 3 متناسب با مدرك تحصيلي مربوطه قرار مي‌گيرند. در ضمن به اين افراد، سه پايه علاوه بر پايه‌هاي احتساب شده استحقاقي تعلق خواهدگرفت. در هرحال حداقل پايه براي اين افراد كمتر از«4» نخواهدبود.
ماده 19ـ حقوق رتبه و پايه عضو براساس فرمول زير تعيين مي‌گردد.

[(ضريب مدرک تحصيلي × پايه) + عدد مبنا] × ضريب حقوقي = حقوق رتبه و پايه

تبصره 1ـ ضريب مدرک تحصيلي براي مقاطع تحصيلي (کارداني ياسطح يک حوزوي)، (کارشناسي يا سطح دو حوزوي)، (کارشناس ارشد يا سطح سه حوزوي) و (دکتري ياسطح چهار حوزوي) به ترتيب 50، 60، 75، 80 تعيين مي‌گردد.
تبصره 2ـ پايه، نمايش عددي خدمات قابل قبول عضو مي‌باشد که براساس بند«22» ماده «1»اين آيين‌نامه تعريف مي‌گردد.
تبصره 3ـ عدد مبنا براي رتبه‌ها متناسب با مدرک تحصيلي و براساس جدول ذيل تعيين مي‌گردد.
تبصره 4ـ عدد مبنا براي مشمولين تبصره ماده «23» اين آيين‌نامه «4600» تعيين مي‌گردد.
تبصره 5ـ ضريب حقوقي ساليانه مشروط به آنکه کمتر از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران نباشد، به پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي‌عالي تعيين مي‌گردد.
تبصره 6ـ حقوق رتبه و پايه دارندگان مدارک تحصيلي ديپلم و پايين‌تر كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در مركز مشغول به‌كار مي‌باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند به شرح مندرج در جدول ذيل تعيين مي‌گردد. اعضاي مذکور حداکثر مي‌توانند تا رتبه مهارتي ارتقا يابند.

جدول نحوه محاسبه حقوق رتبه و پايه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم

رديف مدرك تحصيلي سابقه خدمت حقوق رتبه و پايه
1 ديپلم تا 12 سال 90درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان مدرک تحصيلي کارداني)
2 ديپلم 13 سال سابقه و بيشتر 90 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي (دارندگان مدرک تحصيلي کارداني)
3 زير ديپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي(دارندگان مدرک تحصيلي کارداني)
4 زير ديپلم 13 سال سابقه و بيشتر 80 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي (دارندگان مدرک تحصيلي کارداني)

ماده 20 ـ به عضو علاوه بر حقوق رتبه و پايه، فوق‌العاده‌هايي تحت عنوان: فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ويژه پرداخت مي‌گردد. فوق‌العاده‌هاي مذکور براساس فرمول و ضرايب آن بر‌اساس جدول مندرج در زير تعيين مي‌گردد:

حقوق رتبه و پايه× ضريب فوق‌العاده= فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب و ويژه

جدول ضرايب فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب و ويژه اعضاء

فوق‌العاده‌ها
رتبه فوق‌العاده شغل فوق‌العاده جذب فوق‌العاده ويژه جمع
مقدماتي 325/0 550/0 825/0 7/1
مهارتي 350/0 600/0 850/0 8/1
رتبه3 375/0 650/ 875/0 9/1
رتبه2 425/0 725/0 100/1 25/2
رتبه1 450/0 750/0 150/1 35/2

تبصره 1ـ فوق‌العاده‌هاي مندرج در اين ماده براي دارندگان مدارک تحصيلي ديپلم و پايين‌تر كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در مركز مشغول به‌كار مي‌باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند به شرح مندرج در جدول ذيل تعيين مي‌گردد.

جدول نحوه محاسبه فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب و ويژه دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و زير ديپلم

رديف مدرك تحصيلي سابقه خدمت فوق‌العاده‌ها
1 ديپلم تا 12 سال 90 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان
مدرک تحصيلي کارداني)
2 ديپلم 13 سال سابقه و بيشتر 90 درصد حقوق رتبه و پايه مهارتي(دارندگان مدرک تحصيلي کارداني)
3 زير ديپلم تا 12 سال 80 درصد حقوق رتبه و پايه مقدماتي (دارندگان
مدرک تحصيلي کارداني)
4 زير ديپلم 13 سال سابقه و بيشتر 80 در صد حقوق رتبه و پايه مهارتي (دارندگان مدرک
تحصيلي کارداني)

تبصره 2ـ مركز مي‌تواند متناسب با شرايط اقتصادي خود، ميزان ضريب فوق‌العاده ويژه را هر دو سال يک‌بار، به پيشنهاد رئيس مركز با تأييد رئيس شوراي‌عالي مورد بازنگري قرار دهد.
تبصره 3ـ ضرايب فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب و ويژه موضوع اين ماده براي نخبگان مندرج در تبصره ماده «3»اين آيين‌نامه با تأييد رئيس مركز به ميزان 2 و در موارد خاص به ميزان 3 برابر افزايش مي‌يابد.
تبصره 4ـ ضرايب فوق‌العاده‌هاي شغل و جذب متصديان مشاغل مديريتي، علاوه بر ضرايب تعيين شده در اين ماده به ميزان ارقام مندرج در جدول ذيل افزايش مي‌يابد.

جدول ميزان افزايش فوق‌العاده‌هاي شغل و جذب متصديان مشاغل مديريتي

رديف نوع سرپرستي ميزان افزايش ضريب فوق‌العاده شغل
ميزان افزايش ضريب فوق‌العاده جذب

1 رئيس مركز 1 9/0
2 معاون مركز يا عناوين مشابه 8/0 7/0
3 مديركل يا عناوين مشابه 5/0 4/0
4 معاون مديركل يا عناوين مشابه 3/0 2/0
5 رئيس اداره/ رئيس گروه يا عناوين مشابه 2/0 1/0
6 معاون اداره/کارشناس مسؤول يا عناوين مشابه 1/0 1/0

ماده 21 ـ به عضو در صورت احراز شرايط زير يک پايه ترفيع استحقاقي اعطا مي‌گردد:
21 ـ 1 ـ انجام حداقل يک سال خدمت تمام‌وقت قابل قبول در پايه خدمتي
21 ـ 2 ـ کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتياز ارزيابي سالانه
تبصره 1ـ بابت خدمت سربازي عضو منوط به اينکه طول دوره کمتر از يک سال نباشد، يک پايه ترفيع تعلق مي‌گيرد.
تبصره 2ـ به ايام تعليق، مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت پايه استحقاقي تعلق نمي‌گيرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق دريافت پايه به تعويق مي‌افتد.
تبصره 3ـ عضوي که از سوي مراجع ذي‌صلاح واجد دريافت مزاياي ايثارگري شناخته مي‌شود، علاوه بر پايه‌هاي استحقاقي مندرج در اين ماده، از پايه‌هاي ايثارگري براساس جدول ذيل برخوردار مي‌گردد.

جدول پايه‌هاي ايثارگري قابل اعطا به اعضاي ايثارگر
رديف نوع اثارگري پايه ايثارگري
قابل اعطاء
«براي هر ستون»
مدت اسارت (آزادگي)
«ستون 1» درصد جانبازي
«ستون 2» مدت خدمت در جبهه
«ستون 3» 
1 تا 3 سال تا 34 درصد 6 ماه تا سه سال 1 پايه
2 3 تا 6 سال 35 تا 69 درصد 3 تا 6 سال 2 پايه
3 6 سال و بالاتر 70 درصد و بيشتر 6 سال و بالاتر 3 پايه

تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان مشمول جدول تبصره «3» اين ماده و فرزندان شهدا از حقوق و مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي‌گردند. اينگونه افراد چنانچه داراي مدرک تحصيلي دکتري يا سطح «4» حوزه باشند از حقوق و مزاياي يک رتبه بالاتر برخوردار مي‌گردند.
تبصره 5 ـ درصورتي که خدمت سربازي و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده‌باشد عضو مي‌تواند از مجموع ترفيعات مربوط برخوردار گردد.
تبصره 6 ـ عضو مي‌تواند از مجموع ترفيعات حداکثر دو ستون از ستون‌هاي جدول تبصره «3» اين ماده برخوردار گردد.
تبصره 7 ـ اعضايي که به درجه رفيع شهادت نايل شده يا مي‌شوند، ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر، از تاريخ شهادت در حالت اشتغال به سر مي‌برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت داشته و از مزاياي زمان استخدام برخوردار خواهندبود. اعضايي که با مدرک تحصيلي دکتري يا سطح «4» حوزه به شهادت رسيده‌اند از حقوق و مزاياي يک رتبه بالاتر بهره‌مند مي‌گردند.
تبصره 8 ـ تطبيق وضعيت اعضايي كه پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به‌صورت رسمي، پيماني يا قراردادي در مركز مشغول به‌كار مي‌باشند يا بعد از اين در وضعيت پيماني و رسمي به اين مركز مأمور يا منتقل شوند،براساس سنوات خدمت قابل قبول مندرج در آخرين حكم كارگزيني انجام مي‌پذيرد و علاوه بر پايه استحقاقي در بدو ورود به خدمت، براي هر سال خدمت قابل قبول، يك پايه منظور خواهد گرديد.
ماده 22 ـ به عضو درصورتي که يکي از شرايط زير را احراز نموده يا مي‌نمايد، پايه تشويقي اعطا مي‌گردد:
22 ـ 1 ـ کسب بالاترين امتياز ارزيابي سالانه در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب با تصويب هيأت اجرايي (حداکثر سه پايه)
22 ـ 2 ـ عضويت فعال گردان‌هاي عاشورا و الزهرا (س) در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر يک پايه)
22 ـ 3 ـ دارندگان نشان‌هاي دولتي (دو پايه)
22 ـ 4 ـ احراز عنوان کارمند نمونه کشوري (دو پايه)
22 ـ 5 ـ احراز عنوان کارمند نمونه در مركز (يک پايه)
22 ـ 6 ـ دارندگان عناوين اول تا سوم مسابقات ورزشي جهاني و بين‌المللي (يک پايه)
22 ـ 7 ـ برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر ملي مرتبط با حوزه کاري عضو (يک‌پايه)
22 ـ 8 ـ متصديان مشاغل مديريتي با حداقل دو سال سابقه مديريتي و در سطح حداقل معاون مدير و يا عناوين هم‌تراز مشروط به کسب «90» درصد امتياز ارزيابي سالانه، به پيشنهاد مقام مافوق و تأييد مديريت منابع انساني و توسعه و يا عناوين مشابه و تصويب هيأت اجرايي (حداکثر دو پايه)
تبصره 1 ـ پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده صرفاً به 20 درصد اعضاي واجد شرايط هر واحد سازماني مركز به‌طور سالانه اعطا مي‌گردد. اين نصاب براي واحدهاي سازماني كمتر از پنج عضو، هر دو سال يك‌بار اعمال مي‌گردد.
تبصره 2 ـ فاصله زماني اعطاي پايه تشويقي موضوع بند يك اين ماده به هر عضو حداقل 5 سال مي‌باشد.
تبصره 3 ـ سقف پايه‌هاي تشويقي قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت حداکثر «7» پايه مي‌باشد.
تبصره 4 ـ اعضايي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، مطابق ضوابط و مقررات مربوط گروه تشويقي دريافت نموده‌اند در ازاي هر گروه تشويقي دريافتي از يك پايه تشويقي بهره‌مند مي‌گردند.
ماده 23 ـ عضو در صورت احراز شرايط مندرج در جدول ذيل و دستورالعمل پيوست شماره دو، به رتبه بالاتر ارتقا مي‌يابد.
جدول حداقل مدت توقف لازم براي ارتقا به رتبه بالاتر
رديف رتبه مدرك تحصيلي حداقل مدت توقف در رتبه قبل (سال)
1 مقدماتي کارداني يا سطح يك حوزه 0
کارشناسي يا سطح دو حوزه 0
کارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 0
دکتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 0
2 مهارتي کارداني يا سطح يك حوزه 8
کارشناسي يا سطح دو حوزه 6
کارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 5
دکتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 4
3 رتبه 3 کارداني يا سطح يك حوزه 10
کارشناسي يا سطح دو حوزه 6
کارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 0 5
دکتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 0 4
4 رتبه 2 کارشناسي يا سطح دو حوزه 6
کارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 6
دکتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 6
5 رتبه1 کارشناسي ارشد يا سطح سه حوزه 6
دکتري تخصصي يا سطح چهار حوزه 6

تبصره ـ در موارد خاص دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي که در رتبه«2» قرار دارند با حداقل «8» سال توقف در رتبه «2» و کسب حداقل «دو سوم» از حداکثر امتيازات تعيين شده در بندهاي «2» و «4» ماده «3» دستورالعمل اجرايي ارتقاي رتبه، مي‌توانند با تصويب هيأت اجرايي به رتبه يک ارتقا يابند.
ماده 24 ـ به اعضايي که به يکي از سمت‌هاي مديريتي مندرج در تشکيلات تفصيلي مركز منصوب مي‌گردند، با تأييد هيأت رئيسه «فوق‌العاده مديريت» متناسب با درصدي از فوق‌العاده مديريت رئيس مركز مطابق جدول ذيل پرداخت مي‌گردد.

جدول حداقل و حداکثر ضرايب فوق‌العاده مديريت پست‌هاي مديريتي
رديف پست مديريتي مصوب حداقل و حداکثر ضريب فوق‌العاده مديريت
1 معاونان مركز و رئيس پژوهشگاه يا عناوين مشابه 71 تا 90 درصد
2 مديران كل و مديريت‌هاي بلافصل رئيس مركز يا عناوين مشابه 56 تا 70 درصد
3 معاون مديركل يا عناوين مشابه 41 تا 55 درصد
4 رؤساي ادارات مركز يا عناوين مشابه 31 تا 40 درصد
5 معاون اداره/ کارشناس مسؤول يا عناوين مشابه 10 تا 30 درصد

تبصره 1 ـ چنانچه در موارد استثنا عضو، واجد شرايط انتصاب به سمت‌هاي مديريتي مندرج در تشکيلات تفصيلي مركز نباشد به تشخيص رئيس مركز تا زمان احراز شرايط به سمت سرپرست منصوب مي‌گردد.
تبصره 2 ـ ميزان فوق‌العاده مديريت سرپرستان موضوع «تبصره 1» اين ماده، حداكثر به ميزان 80 درصد فوق‌العاده مديريت موضوع جدول اين ماده، به تشخيص رئيس مركز مي‌باشد.
تبصره 3 ـ ميزان فوق‌العاده مديريت رئيس مركز به ميزان 135 درصد فوق‌العاده مديريت رئيس دانشگاه تهران مي‌باشد.
ماده 25 ـ چنانچه عضو از سازمان ديگري به مركز منتقل شود و حقوق و مزاياي قبلي وي بيشتر باشد، حقوق و مزاياي وي مطابق ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه پرداخت و مابه‌التفاوت مربوط تحت عنوان «تفاوت تطبيق»به وي پرداخت مي‌شود. اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلک مي‌گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهدبود.
ماده 26 ـ حقوق و مزاياي اعضاء در دوره قراردادي، پيماني و رسمي آزمايشي همانند دوره رسمي قطعي، مطابق با ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه تعيين و پرداخت مي‌شود و اين مدت از هر لحاظ با رعايت ساير شرايط جزء سابقه خدمت عضو محسوب مي‌گردد.
ماده 27 ـ مقامات تعيين شده از سوي قانون که حداقل دو سال در پست مديريت‌هاي سياسي و يا همتراز آن انجام وظيفه نموده يا بنمايند درصورتي که پس از پايان دوران تصدي به سمت پايين‌تري منصوب شوند و حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر آنان در مسؤوليت جديد از «80» درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر يادشده در پست قبلي کمتر باشد تا ميزان «80» درصد مابه‌التفاوت، تا مادامي که به پست مديريت سياسي جديد و يا همتراز آن منصوب نشوند، مبلغي تحت عنوان «تفاوت تطبيق» دربافت خواهندنمود. اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلک مي‌گردد و در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهدبود.
تبصره ـ در صورت محکوميت عضو توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني، به انفصال دائم از تصدي پست‌هاي مديريت سياسي به‌واسطه انجام تخلف در زمان تصدي سمت‌هاي مذکور،مزاياي مندرج در اين ماده به وي تعلق نمي‌گيرد.
ماده 28 ـ اعضايي که حداقل دو سال در پست‌هاي مديريتي مركز منصوب شده يا مي‌شوند پس از اتمام دوره تصدي مادامي که به‌عنوان سمت مديريتي جديد منصوب نشوند، از «80» درصد فوق‌العاده‌هاي شغل و جذب مديريتي در پست قبل، تحت عنوان «تفاوت تطبيق» برخوردار خواهندشد. اين تفاوت تطبيق با افزايش حقوق و مزاياي عضو مستهلک شده و در محاسبه حقوق بازنشستگي و يا وظيفه وي نيز منظور مي‌گردد.
فصل ششم: حقوق و تکاليف
ماده 29 ـ ساعت کار اعضاء «40» ساعت و حداقل «5» روز در هفته مي‌باشد.
تبصره 1 ـ ساعت شروع و خاتمه کار اعضاء و واحدهاي مركز با رعايت سقف ساعات کار حسب مورد از سوي هيأت رئيسه در چارچوب ضوابط مصوب شوراي‌عاليتعيين مي‌گردد.
تبصره 2 ـ مركز مي‌تواند در موارد خاص با موافقت هيأت رئيسه و با توجه به شرايط فصلي و ماه مبارک رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد.
تبصره 3 ـ دوركاري اعضاء با توجه به مأموريت مركز ممنوع مي‌باشد. در موارد خاص استفاده از دوركاري براي مشاغل خاص، صرفاً با تأييد هيأت اجرايي و موافقت رئيس مركز امكان‌پذير مي‌باشد و گزارش اين امر به‌صورت ساليانه به رئيس شوراي‌عالي ارائه مي‌گردد.
ماده 30 ـ به عضوي که براساس جزء «الف» بند «29» ماده «1» اين آيين‌نامه براي مدت معين جهت انجام وظايف محول به خارج از مركز اعزام مي‌گردد، از تاريخ حرکت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بيش از 60 کيلومتر باشد فوق‌العاده مأموريت روزانه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 ـ فوق‌العاده مأموريت روزانه به مأخذ يک پانزدهم (15/1) مجموع حقوق رتبه و پايه و فوق‌العاده‌هاي شغل و جذب عضو، قابل پرداخت است. هزينه اسکان و تغذيه براساس مقررات عمومي و هزينه اياب و ذهاب بين شهري و درون شهري براساس مصوبات هيأت رئيسه مركز پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 ـ مدت اينگونه مأموريت‌ها در مورد هر عضو از چهار ماه متوالي و يا متناوب در يک سال تقويمي بيشتر نخواهدبود.
تبصره 3 ـ درصورتي که عضو يک روز تمام به خارج از محل خدمت خود که فاصله آن تا مبدأ حداقل 60 کيلومتر بوده، اعزام شود و در محل مأموريت توقف شبانه نداشته‌باشد به مأخذ 50 درصد فوق‌العاده مأموريت روزانه مندرج در اين ماده به وي پرداخت مي‌شود.
ماده 31 ـ به عضوي که به‌موجب حکم صادره از سوي مراجع قانوني، محل ثابت جغرافيايي خدمت وي تغيير مي‌کند به ازاي هر کيلومتر فاصله بين دو شهر مبدأ و مقصد مبلغ بيست هزار ريال هزينه سفر و نقل مکان پرداخت مي‌گردد. تغييرات بعدي اين نصاب براساس نرخ تورم ساليانه با تصويب هيأت رئيسه تعيين خواهدگرديد.
ماده 32 ـ عضوي که با تأييد مقام ذي‌صلاح مركز به‌صورت مأموريت به خارج از کشور اعزام مي‌شود ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي ريالي فوق‌العاده مأموريت روزانه خارج از کشور براساس مقررات عمومي نيز دريافت خواهدکرد.
ماده 33 ـ اعضاء مکلفند در ساعات کار تعيين شده در محل خدمت خود حضور يابند و وظايف محول را انجام دهند و درصورتي که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمت آنان نياز باشد براساس اعلام نياز مركز مکلف به حضور در محل کار و انجام وظايف محول در قبال حق‌الزحمه يا اضافه کاري برابر مقررات اين آيين‌نامه خواهندبود.
ماده 34 ـ به عضوي که بر حسب ضرورت و براساس موافقت مركز، به‌منظور کار اضافي خارج از وقت اداري انجام وظيفه مي‌نمايد، براساس فرمول ذيل، «فوق‌العاده اضافه کار» حداکثر تا سقف 175 ساعت پرداخت مي‌گردد
حقوق رتبه و پايه + فوق‌العاده شغل + فوق‌العاده جذب + فوق‌العاده ويژه) 
=مبلغ هر ساعت اضافه کار
176 

ماده 35 ـ مركز مکلف است به اعضاي شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير در پايان هر سال براساس مبلغ اعلام شده از سوي هيأت وزيران «عيدي» پرداخت نمايد
ماده 36 ـ کمک هزينه عائله‌مندي عضو مرد شاغل و بازنشسته متأهل مشمول اين آيين‌نامه به ميزان 810 برابر ضريب حقوقي (موضوع تبصره «5» ماده «19» اين آيين‌نامه) که از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران کمتر نمي‌باشد پرداخت مي‌گردد.
تبصره ـ بانوان وظيفه‌بگير و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفا معلول و يا از کار افتاده کلي بوده و به‌موجب حکم مراجع قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند از کمک هزينه عائله‌مندي برخوردار مي‌شوند.
ماده 37 ـ کمک هزينه اولاد عضو مرد شاغل و بازنشسته مشمول اين آيين‌نامه به ازاي هر فرزند به ميزان 210 برابر ضريب حقوقي (موضوع تبصره «5» ماده «19» اين آيين‌نامه) که از ميزان ابلاغ شده از سوي هيأت وزيران کمتر نمي‌باشد پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 ـ حداکثر سن براي اولاد ذکور که از مزاياي اين ماده استفاده مي‌کنند 20 سال و در صورت ادامه تحصيل و غير شاغل بودن وي تا 25 سال تمام و براي اولاد اوناث نداشتن شغل و همسر خواهدبود.
تبصره 2 ـ فرزندان معلول و از کار افتاده کلي به تشخيص مراجع پزشکي ذي‌صلاح (سازمان بهزيستي کل کشور) مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي‌باشند.
تبصره 3 ـ بانوان وظيفه‌بگير و همچنين اعضاي زن شاغل و يا بازنشسته سرپرست خانوار كه همسرشان متوفي، معلول و يا از کار افتاده کلي بوده و به‌موجب حکم مراجع قانوني سرپرستي خانوار را به عهده دارند در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزينه اولاد برخوردار مي‌شوند.
ماده 38 ـ مركز مکلف است به عضو واجد شرايط شاغل در مركز علاوه بر حقوق و موضوع مواد «19» و «20» اين آيين‌نامه فوق‌العاده‌هاي ذيل را مطابق با دستورالعمل‌هايي كه به پيشنهاد رئيس مركز و تأييد رئيس شوراي‌عالي رسيده‌است، پرداخت نمايد.
38 ـ 1 ـ فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار
38 ـ 2 ـ فوق‌العاده مديريت (براساس مفاد ماده «24» اين آيين‌نامه)
38 ـ 3 ـ فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگي
38 ـ 4 ـ فوق‌العاده کشيک، فني و نوبت کاري

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان