بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,013

نگاهي به آمار و عوامل خشونت بر عليه زنان در ايران(درس جامعه شناسي حقوق)-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1391/10/14
قسمت قبلي


پر خشونت ترين دوره هاي زندگي :


پر خشونت ترين دوره هاي زندگي براي زنان ايراني به اين صورت تقسيم بندي  شده است:
يك سال اول ازدواج ، دوران تنگناهاي شديد مالي ، دوران بارداري ، پس از تولد فرزندان و دوران ميانسالي.
 
نتايج حاصل از مطالعه پيمايشي نشان مي دهد:

-  بين طبقه اجتماعي و خشونت گرايي رابطه معني دار و معكوس وجود دارد و ميزان خشونت در مردان متعلق به طبقه پايين بيشتر از طبقات بالا و متوسط جامعه است و در طبقه متوسط بيشتر از طبقه بالاست.

-  بين سطح تحصيلات و خشونت گرايي رابطه معني دار وجود دارد . بدين معني كه ميزان خشونت بر عليه زناني كه سطح سوادشان پائينتر از راهنمايي است بيشتر  مي باشد. در مردان بي سواد و ابتدايي و راهنمايي بيشتر از مردان با سطح تحصيلات دبيرستان و فوق ديپلم و بالاتر است .

-  بين فاصله سني بين زن و شوهر و خشونت همبستگي معني داري وجود ندارد. يعني وجود فاصله سني بين زن و شوهر تاثيري در ميزان اعمال خشونت ندارد.

-   بين دو متغير ناكامي و خشونت همبستگي معني داري وجود دارد و اين همبستگي در حد متوسط خوب است.

-  بين وضعيت اقتصادي (فقر) و خشونت رابطه معني داري وجود دارد و ميزان اعمال خشونت در خانواده ها با ميزان فقر متفاوت داراي تفاوت معني داري مي باشد. بدين معني كه ميزان خشونت در خانواده هاي فقير بيشتر از خانواده هاي كه در حد متوسط و خوب مي باشد.

-  بين ميزان حاكميت ويژگيهاي نظام پدرسالاري بر افكار و نگرش مردان و ميزان خشونت همبستگي مستقيم در حد متوسط خوب وجود دارد.

-  بين اضطراب مردان و اعمال خشونت رابطه معني داري وجود دارد . يعني ميزان اعمال خشونت بر عليه زنان با توجه به ميزان اضطراب شوهران آنها تفاوت معناداري دارد.

-  بين جرات طلبي زن و خشونت مرد رابطه معني داري وجود ندارد اما بين شوهران از نظر ميزان خشونت با توجه به ميزان جرات طلبي تفاوت معني داري وجود دارد.

-  رابطه معني داري بين افسردگي شوهر و خشونت وجود دارد. بدين معني كه هرچه ميزان افسردگي شوهر بيشتر باشد  ميزان اعمال خشونت وي بر عليه همسرش نيز بيشتر است.

-  رابطه معني داري بين برون گرايي زن و خشونت بر عليه او وجود ندارد. اما بين برون گرايي مرد و خشونت رابطه معني داري وجود دارد و هرچه مرد برونگرا باشد ميزان اعمال خشونت از طرف او نيز بيشتر است.

-  بين كسب پاداش و ميزان خشونت رابطه معني داري وجود دارد يعني هر چه كسب پاداش از اعمال خشونت بيشتر باشد ميزان آن بالا مي رود.

-   بين مدت ازدواج و ميزان خشونت رابطه معني داري مشاهده نشده است .

-  بين خودنمائي مرد و ميزان اعمال خشونت توسط وي بر عليه همسر  رابطه معني داري وجود دارد.

راهكارهاي مبارزه با خشونت عليه زنان :


سازمان دفاع از قربانيان خشونت ضمن اعلام انزجار خود از پديده همسر آزاري راهكارهاي ذيل را با آرزوي محو خشونت عليه زنان ارائه مي‌دهد.

1) آموزش: 

افزايش آگاهي زنان سهم بسياري در كاهش خشونت‌هاي خانگي دارد. از آنجايي كه غالباً زنان به علت عدم شناخت كافي از حقوق خود عدم تسلط به مهارت‌هاي ارتباطي، مهارت‌هاي حل مسئله و مهارت‌هاي زندگي خشونت‌پذير مي‌شوند لذا آموزش زنان در اين ابعاد بسيار مهم تلقي مي‌گردد.  حقوقدانان معتقدند عمده‌ترين علت خشونت عليه زنان عدم آگاهي از حقوق زنان مي‌باشد. در عين حال روانشناسان معتقدند مهمترين علت، عدم آموزش قبل از ازدواج و يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي مي‌باشد. لذا روانشناسان ضمن اهميت دادن به آموزش، معتقدند مردان آزارگر و زنان آزارديده هر دو به درمان نياز دارند.

2) تغيير الگوهاي قانوني.

3) بسترسازي فرهنگي: 

براي دفاع از زن لازم نيست با مرد برخورد قانوني شود بلكه بايد زمينه فرهنگي را تغيير دهيم.

4) تأسيس ارگان‌هاي مشورتي و حمايتي براي حمايت از زنان و كودكان به شكل يك نهاد با ساختار مشخص.

5) مداخلات قضايي و انتظامي در موارد همسرآزاري.

6) آگاهي زنان از وجود مراكز حمايت كننده.

 آمار و ارقام:


بر طبق آمارها ?? درصد از زنان تحت خشونت هستند ، براي حدود يک چهارم زنان آغاز خشونت از همان شب اول ازدواج و يک چهارم ديگر در همان هفته اول ازدواج است. در هر ?? ثانيه يک زن مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد. از هر سه زن در طول عمرشان يک زن به وسيله شريک جنسي خود مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد. در ?? درصد از خانواده ها خشونت اعمال شده از سوي مردان است.

?? درصد کودکاني که در خانواده­هايي زندگي مي کنند که در آنها ضرب و شتم وجود دارد، به کتک خوردن مادرشان آگاهي دارند.

?? درصد بزه­کاران در حيطه سرشار از خشونت بزرگ شده­اند. پسراني که در شرايط خشونت بار خانوادگي بزرگ مي شوند، ?? درصد بيشتر از بقيه ظرفيت و گرايش کتک زدن به زناني که با آنان زندگي مي کنند را دارا هستند.

کودکاني که در شرايط خشونت بار زندگي مي کنند ??? درصد بيشتر از افراد معمولي الکلي يا معتاد مي شوند.

همچنين بر اساس نتايجي كه از خشونت در ايران بدست آمده :

-  34% زنان كتك خورده ( شاكي ) بيسواد و 6/23% مردان ( متشاكي ) طبق پرونده ها بيسواد بوده اند.

-  83% زنان خانه دار و 17% شاغل بوده اند /. بيشتر مردان داراي شغل آزاد ( 39% ) ، كارگر  24% و كارمند 13% بوده است .

-  ميانگين سن زنان 29 سال و مردان 35 سال بوده است .

-  ميانگين تفاوت سني بين زن و شوهر 6 سال و ميانگين تعداد فرزندان 3/2 نفر مي باشد در بيش از 30% موارد فاصله سني زن و شوهر بيشتر از 8 سال بوده است.

-  5/87% خشونت هاي اعمال شده بر زنان را خشونت فيزيكي و 5/32% را خشونت رواني شامل مي گردد.

-   55% خشونت ها موجب ضرب و جرح بدني شده و 8/28% كبودي بوده است .

-  89% پرونده ها مربوط به مناطق شهري و 11% مربوط به مناطق روستايي بوده است .

-  92% خشونت ها بر عليه زنان در منطل شخصي، 3/5% در خيابان و 7/2% در منزل اقوام بوده است .

-  10% مردان ( متشاكي ) مواد مخدر مصرف مي كرده اند.

-  در 1/77% موارد ازدواج بين زنان و شوهران مورد مطالعه اختياري و در 6/8% تحميلي بوده است .

-  علت دعواي بين زن و شوهر از نظر زنان به ترتيب كتك كاري ( 3/66% ) ، آزار و اذيت جسمي ( 8/58%) ، ضرب و شتم ( 3/31%)، ترك نفقه ( 8/23%) ، اهانت و توهين ( 8/18%) و بيرون كردن از خانه ( 8/18%) بوده است

 اما نتايج در يك نظرسنجي ديگر در كشورمان با عنوان همسرآزاري، حاكي از آن است كه 46درصد از پاسخگويان ادعا كرده‌اند كه توسط شوهران‌شان مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند، 24درصد آزار روحي، 15درصد آزار روحي و جسمي، 5 درصد آزار جسمي و 20درصد از زنان پاسخگو اظهار داشتند كه به ياد ندارند چند بار مورد آزار قرار گرفته‌اند! 9درصد بيش از 10بار، 3درصد بين 9 تا 10بار، 3درصد بين 5 تا 6بار، 3درصد بين 3 تا 5 بار، 2درصد بين 1 تا 2بار را گزارش كرده‌اند.

9 درصد با ضربات دست، 9درصد با نيش زبان، كنايه و آزارهاي روحي، 3درصد با كمربند، 1درصد با ناسزا، 70 درصد هم به وسيله‌اي كه با آن مورد اذيت و آزار قرار مي‌گيرند اشاره نكردند. 64درصد زنان پاسخگو در ميان نزديكان‌شان زناني را مي‌شناسند كه مورد آزار و اذيت شوهران‌شان قرار مي‌گيرند.

 39 درصد پاسخگويان عقيده دارند حمايت قانوني از زنان و برخورد جدي با متخلفان براي جلوگيري از اين اعمال موثر است. 30درصد آنها به آگاهي و شناخت نسبت به حقوق مردان و همسران‌شان اشاره كردند. 27درصد به داشتن ايمان و اعتقادات مذهبي و 4درصد به ساير موارد اشاره كردند.

 32 درصد از پاسخگويان معتقدند كه ايجاد طرز تفكر حقوق برابر زن و مرد و آموزش آنان توسط رسانه‌هاي گروهي، بهترين راه ايجاد آگاهي در مردان نسبت به حقوق خود و همسران‌شان مي‌باشد. 27درصد به تربيت صحيح خانوادگي، 20درصد به داشتن پشتوانه و حمايت قانوني، 5 درصد به آموزش در دوران تحصيل و مدرسه و 6 درصد به بالابودن اعتقادات ديني اشاره كرده‌اند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان