بسم الله
 
EN

بازدیدها: 925

بررسي ارتباط زمان تجربه و ترس از خشونت خانگي با وقوع افسردگي در زنان-قسمت دوم

  1391/10/11
قسمت قبلي

يافته‌ها


نتايج نشان داد محدوده‌ي سني زنان شرکت کننده 85-71 سال‌ با ميانگين و انحراف معيار 6/7؟؟92/5،محدوده‌ي سن زمان ازدواج‌ آنها 04-31 سال با ميانگين و انحراف معيار 3/6؟؟02/3 و مدت زمان‌ گذشته از ازدواج 14-1 سال با ميانگين و انحراف معيار 6/9؟؟9/2 بود؛ ميانگين و انحراف معيار سن همسران و سن همسران در زمان ازدواج‌ به ترتيب 7/4؟؟43/7 و 4/2؟؟52/5 بود.85/9%از زنان و 74/3% از همسران تحصيلات متوسطه داشتند،51/7%از زنان و 91/2%از همسران از تحصيلات دانشگاهي برخوردار بودند.19/5%از زنان خانه‌ دار و تنها 1%از همسران بيکار بودند.68/1%از خانواده‌ها به صورت‌ مستقل زندگي مي‌کردند،85/2%از زنان وضعيت اقتصادي خانواده‌ خود را تا حدي مطلوب،63/5%مطلوب و تنها 5/3%وضعيت اقتصادي‌ خانواده را نامطلوب گزارش کردند.

در ارتباط با تعداد فرزندان،اکثريت واحدهاي مورد پژوهش‌ (94/6%)داراي يک فرزند بودند،9/4%از واحدهاي مورد پژوهش‌ باردار بودند که 15/3%در سه ماه دوم بارداري به سر مي‌بردند و 41/1%از نمونه‌ها شش ماه يا کمتر از آخرين زايمانشان مي‌گذشت. بنا به اظهارنظر واحدهاي مورد پژوهش 81/6%از زنان و 51/9%از همسران بيماري جسمي(شامل طيف وسيعي از بيماري‌ها شامل‌ بيماري‌هاي قلبي،کليوي،گوارشي،عصبي و غيره)31/1%از زنان و 4/7%از همسران بيماري رواني(اضطراب،افسردگي،وسواس و انواع‌ نامشخص)داشتند و 55/4%از زنان و92/5%از همسران به نوعي دارو مصرف مي‌کردند(داروهايي که به مقاصد درماني مصرف مي‌شدند، داروهاي تأثيرگذار بر روان،داروهاي مسکن و انواع نامشخص).11/1% از زنان و 3/8%از همسران تحت درمان روانپزشکي و 8/1%از زنان‌ و 2/5%از زنان مورد بررسي سيگار،0/7%الکل و هيچ کدام مواد مخدر استعمال نمي‌کردند همچنين 72/1%از همسران واحدهاي مورد پژوهش سيگار،3/3%الکل و 1/8%مواد مخدر استعمال مي‌کردند. براساس يافته‌ها 88/3%(617 نفر)از واحدهاي مورد پژوهش‌ خشونت را در طي سال گذشته تجربه کرده بودند و 11/7%(59 نفر) هيچ نوع خشونتي را تجربه نکرده بودند،شيوع خشونت جسمي در طي‌ سال گذشته 52/4%،خشونت عاطفي در طي سال گذشته 78/3%و خشونت جنسي در طي سال گذشته 93/1%بود،شايع‌ترين و نادرترين‌ موارد خشونت عاطفي اعمال شده به ترتيب شامل جروبحث(66/1%)، فرياد زدن(55/7%)،عيب‌جويي(25/2%)و ازدواج مجدد بعد از زن‌ (0/4%)،بيرون ريختن وسايل شخصي يا کار از منزل(1/5%)،برقراري‌ ارتباط نزديک با زن ديگر(1/7%)بود.سيلي زدن(21/7%)،هل دادن‌ (11/3%)،ضربه زدن(8/9%)و استفاده از سلاح گرم(0/1%)،قيچي‌ کردن مو(0/1%)،سوزاندن(0/2%)از شايع‌ترين و نادرترين موارد خشونت جسمي بود.ارتباط جنسي بدون رضايت(72/5%)،عدم‌ اهميت به لذت بردن زن از رابطه جنسي(11/7%)،ارتباط جنسي‌ با زور(01/1%)و انجام اجباري رابطه غير معمول جنسي(9/4%)از شايع‌ترين موارد خشونت جنسي اعمال شده بر عليه واحدهاي مورد پژوهش بود که به صورت«به ندرت»تا«هميشه»اعمال شده بود.

براساس يافته‌ها 67/3%(495 نفر)از واحدهاي مورد پژوهش‌ خشونت را در قبل از سال گذشته تجربه کرده بودند و 32/7%(481 نفر)اين نوع خشونت را تجربه نکرده بودند شيوع خشونت جسمي در قبل از سال گذشته 13/6%،خشونت عاطفي 07/1%و خشونت جنسي‌ 72/9%بود.ترس از خشونت توسط 55/7%(254 نفر)از زنان شرکت‌ کننده گزارش شد ترس از خشونت عاطفي 94/7%،ترس از خشونت‌ جسمي 52%و ترس از خشونت جنسي 41/5%بود.نمودار(1)ميزان‌ انواع خشونت خانگي در سال گذشته و قبل از سال گذشته همچنين‌ ترس از انواع خشونت خانگي را نشان مي‌دهد.

براساس آزمون بک 73/1%(103 نفر)از واحدهاي مورد پژوهش‌ افسرده و 26/9%(015 نفر)افسرده نبودند؛ميزان افسردگي خفيف‌ 82/7%،افسردگي متوسط 8/2%و افسردگي شديد 0/2%بود.جهت‌ بررسي رابطه‌ي افسردگي با خشونت در سال گذشته و قبل از سال‌ گذشته،در هرکدام از انواع خشونت افراد به دو گروه خشونت ديده و خشونت نديده تقسيم شده و ارتباط آن با وضعيت افسردگي-افسرده‌ (کسب نمره بک 36-61)و غير افسرده(کسب نمره بک 51-0)- بوسيله آزمون آماري کاي دو بررسي شد،جهت بررسي رابطه‌ي‌ افسردگي با ترس از خشونت در هرکدام از انواع خشونت افراد به دو گروه،افرادي که ترس از خشونت را گزارش کرده بودند و افرادي که‌ ترس از خشونت را گزارش نکرده بودند تقسيم شده و ارتباط آن با وضعيت افسردگي(افسرده و غير افسرده)بوسيله آزمون آماري کاي‌ دو بررسي شد(جداول 3-1).

يافت‌هاي حاصل از جداول حاکي از آن است که تجربه‌ي خشونت‌ در سال گذشته بيشترين ارتباط را با افسردگي داشت و ترس از خشونت و تجربه‌ي خشونت در قبل از سال گذشته در رده‌هاي بعدي‌ قرار داشتند.در بين انواع خشونت،ترس از خشونت جسمي بيشترين‌ جدول 1-ارتباط بين افسردگي و انواع خشونت طي سال‌ گذشته در زنان مراجعه کننده به واحد بهداشت‌ خانواده مراکز بهداشتي درماني شهر تهران در سال‌ 6831

(به تصوير صفحه مراجعه شود) *ميزان هرکدام از انواع خشونت صرفنظر از تجربه‌ي ساير انواع خشونت بررسي‌ شده است،بنابراين حاصل جمع سه نوع خشونت بيشتر از تعداد واحدهاي مورد پژوهش مي‌باشد.

جدول 2-ارتباط بين افسردگي و انواع خشونت در قبل از سال گذشته در زنان مراجعه‌کننده به واحد بهداشت‌ خانواده مرکز بهداشتي درماني شهر تهران در سال‌ 6831

(به تصوير صفحه مراجعه شود) *از آنجا که 33 نفر از واحدهاي مورد پژوهش تنها يک سال از طول زندگي‌ مشترکشان مي‌گذشت خشونت در قبل از سال گذشته براي 877 نفر از واحدهاي‌ مورد پژوهش بررسي شد.

جدول 3-ارتباط بين افسردگي و ترس از انواع خشونت در زنان مراجعه کننده به واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتي درماني شهر تهران در سال 6831

(به تصوير صفحه مراجعه شود) ارتباط را با افسردگي نشان داد به‌طوري که حتي از تجربه اين نوع‌ خشونت در سال گذشته و قبل از سال گذشته نيز ارتباط قوي‌تري‌ با افسردگي داشت.نتايج نشان داد در مقايسه با افرادي که ترس از خشونت خانگي نداشتند،افرادي که ترس از خشونت خانگي را گزارش‌ کرده بودند 4/989(8/222-3/720)بيشتر احتمال داشت که خشونت‌ را در سال گذشته تجربه کنند.همچنين احتمال گزارش خشونت در سال گذشته و ترس از خشونت در افرادي که خشونت را قبل از سال‌ گذشته تجربه کرده بودند به ترتيب 42/418(44/158-31/927)و 3/437(5/913-2/126)بود.

جهت بررسي دقيق‌تر ارتباط ترس از خشونت و افسردگي سابقه‌ خشونت در سال گذشته در نظر گرفته و کنترل شد؛بدين صورت که‌ ارتباط افسردگي و ترس از خشونت باتوجه به تجربه‌ي خشونت در سال‌ گذشته،بررسي شد.نتايج نشان داد:ارتباط ترس از خشونت و افسردگي‌ در کليه‌ي مواردي که فرد داراي سابقه‌ي مثبت خشونت در طي سال‌ گذشته بود،وجود داشت(0/50> p )اما اين ارتباط در مواردي که‌ فرد در سال گذشته خشونت نديده بود،فقط در مورد ترس از خشونت‌ جسمي وجود داشت(0/810- p )(53/945-1/851)6/714).

باتوجه به چند فاکتوري بودن افسردگي،ساير فاکتورهاي مؤثر بر افسردگي در غالب سؤالات پرسشنامه بررسي شدند که نتايج آن‌ در جدول شماره(4)آمده است سپس کليه‌ي متغيرهاي اندازه‌گييري‌ شده با سطح معني داري کمتر از 0/50 وارد مدل رگرسيون لجستيک‌ شدند که از بين آنها داشتن بيماري رواني،وضعيت اقتصادي نامطلوب، تجربه‌ي خشونت جسمي و جنسي در سال گذشته و ترس از خشونت‌ جسمي و جنسي با افسردگي ارتباط معني‌دار نشان دادند(جدول 5).


نويسندگان: طاهر خاني،سکينه - مير محمد علي،ماندانا - کاظم نژاد،انوشيروان - اربابي،محمد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان