بسم الله
 
EN

بازدیدها: 952

قانون الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان-قسمت ششم

  1391/10/5
قسمت قبلي


ماده 8 - نيابت قضايي

‌اعضاء نسبت به امکان احاله امر تعقيب کيفري جرايم موضوع بند 1 ماده 2 به صلاحيتهاي قضايي يکديگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر اين که‌اعطاي چنين نيابتي متضمن اجراي دقيق عدالت تلقي شود

‌ماده 9 - طرق ديگر همکاري و آموزش

1 - به منظور تقويت اثر اقدامات قانوني در جهت ريشه‌کن نمودن ارتکاب بزه هاي موضوع بند 1 ماده 1، اعضاء در چارچوب سيستم‌هاي حقوقي و‌اداري داخلي خود با يکديگر همکاري نزديک داشته و بر مبناي قراردادها و ترتيبات دوجانبه و يا چندجانبه به ويژه نسبت به موارد زير اقدام خواهند‌نمود:
(‌الف) برقراري و حفظ مجاري ارتباطي بين سازمانها و نهادهاي صالحه براي تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات مربوط به کليه جنبه‌هاي جرايم‌موضوع بند 1 ماده 3 و از جمله روابط با ساير فعاليتهاي بزهکارانه عندالاقتضاء (ب) همکاري با يکديگر در انجام تحقيقات در رابطه با جرائم موضوع بند 1 ماده 3 که از ماهيت بين‌المللي برخوردارند در رابطه با
(1) هويت، نشاني تقريبي و فعاليتهاي افراد مظنون به دخالت در ارتکاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3.
(2) انتقال عوايد و يا اموال حاصله از ارتکاب جرايم مزبور.
(3) جابجايي مواد مخدر، داروهاي روانگردان، اقلام مذکور در جدول 1 و 2 اين کنوانسيون و اسباب و لوازمي که در ارتکاب اين جرايم مورد استعمال‌قرار گرفته و يا قصد استفاده از آنها بوده است.
(ج) در موارد مقتضي و چنانچه با قوانين داخلي مغاير نباشد، تشکيل گروههاي مشترک به منظور اجراي مفاد اين بند با توجه به ضرورت حفاظت از‌افراد و عمليات. مأموريني که
از جانب هر يک از اعضاء در گروههاي مزبور شرکت مي‌نمايند، به عنوان افراد مجاز از طرف مراجع صالحه عضوي که‌قرار است عمليات در سرزمين آن واقع شود، شناخته خواهند شد. در کليه چنين مواردي، اعضاي ذيربط مراقبت خواهند نمود که حاکميت عضوي که‌قرار است عمليات در سرزمين آن انجام گردد، کاملاً محترم شناخته شود.
(‌د) تأمين مقادير لازمي از مواد مکشوفه براي تجزيه و تحقيق.
(ه) تسهيل همکاري مؤثر بين سازمانها و نهادهاي صالحه آنها و توسعه تبادل مأمورين و ساير کارشناسان از جمله گماردن افسران رابط.
2 - هر يک از اعضاء براي مأمورين اجرا و ساير پرسنل خود، از جمله کارمندان گمرک که مسئوليت جلوگيري از وقوع جرايم موضوع بند 1 ماده 3 را به‌عهده دارند، دوره‌هاي آموزشي ويژه‌اي را در حد لازم افتتاح، تکميل و يا تقويت خواهد نمود. در دوره‌هاي مزبور عمدتاً موضوعات زير مورد مطالعه‌قرار خواهند گرفت:
(‌الف) روش‌هاي مورد استفاده در کشف و جلوگيري از جرايم موضوع بند 1 ماده 3.
(ب) طرق و تکنيک‌هاي مورد استفاده اشخاص مظنون به شرکت در جرايم موضوع بند 1 ماده 3 به ويژه در کشورهاي ترانزيت و تدابير متقابل شايسته.
(ج) نظارت بر واردات و صادرات مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذکور در جدول 1 و 2.
(‌د) کشف و کنترل جابجايي عوايد و اموال حاصله از فروش مواد مخدر و داروهاي روانگردان و اقلام مذکور در جدول 1 و 2 و اسباب و لوازم استفاده شده و يا مورد نظر براي استفاده در ارتکاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3.
(ه) روشهاي مورد استفاده براي انتقال، اخفاء و يا تبديل عوايد، اموال، اسباب و لوازم مزبور.
(‌و) گردآوري ادله.
(‌ز) کنترل روش‌هاي مورد استفاده در مناطق تجارت آزاد و بنادر آزاد.
(ح) روشهاي جديد اجراي قانون.
3 - اعضاء در رابطه با برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي تحقيقاتي و آموزشي که به منظور مبادله تخصص در رشته‌هاي مذکور در بند 2 اين ماده تشکيل‌مي‌گردند، با يکديگر همياري نموده و براي نيل به اين هدف در موارد مقتضي از کنفرانس‌ها و سمينارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي بسط همکاري و‌رايزني نسبت به مسائل واجد اهميت مشترک، از جمله مشکلات و نيازهاي کشورهاي ترانزيت، بهره خواهند گرفت.

‌ماده 10 - تعاون و همکاري بين‌المللي براي کشورهاي ترانزيت.

1 - اعضاء براي همکاري و حمايت از کشورهاي ترانزيت و به ويژه کشورهاي در حال پيشرفت که نيازمند چنين همکاري و حمايتي مي‌باشند، مستقيماً‌و يا توسط سازمانهاي منطقه‌اي و يا بين‌المللي ذيصلاح از طريق برنامه‌هاي همکاري فني در مورد بستن مرز و ساير فعاليتهاي مربوطه ديگر، اقدام‌خواهند نمود.
2 - اعضاء مي‌توانند تأمين کمک مالي به اين کشورهاي ترانزيت را به منظور افزايش و تقويت زيرساخت مورد نياز جهت کنترل و جلوگيري مؤثر از‌قاچاق مواد مخدر، مستقيماً و يا توسط سازمانهاي منطقه‌اي و يا بين‌المللي ذيصلاح تضمين نمايند.
3 - به منظور تقويت کارآيي همکاري بين‌المللي اعضاء مي‌توانند قراردادها و يا ترتيبات دوجانبه و يا چندجانبه‌اي را تحت اين ماده منعقد نموده و‌ترتيبات مالي لازم را در اين زمينه مورد توجه قرار دهند.
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان