بسم الله
 
EN

بازدیدها: 791

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت سي ام

  1391/7/13
خلاصه: اصل نود و يكم : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها, شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود: ‏1‏_ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. ‏2‏_ شش نفرحقوقدان, در رشته هاي مختلف حقوقي, از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.

اصل نود و يكم :


به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها, شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:

‏1‏_ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.

انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

‏2‏_ شش نفرحقوقدان, در رشته هاي مختلف حقوقي, از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.تفسير 
شماره‌ 5968/80/1 تاريخ‌7/4/1380

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ "دامت‌ بركاتهم"

سلام‌ عليكم‌

با آرزوي‌ موفقيت‌ و عزت‌ روز افزون‌ براي‌ آن‌ عزيزان‌، فقهاي‌ عظام‌ وحقوقدانان‌ارجمند كه‌ به‌ حق‌ نگهبانان‌ راستين‌ قانون‌ اساسي‌ و پايگاه‌ سلامت‌ و اسلاميت‌ قوانين‌ كشور هستيد استدعا دارم‌ نظر تفسيري‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در رابطه‌ با ذيل‌ بند دوم‌ اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ فرمائيد.

در اين‌ اصل‌ تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ مجلس‌ موظف‌ است‌ در هر دوره‌ از ميان‌ حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ از سوي‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ عدد لازم‌ را براي‌ عضويت‌ در شوراي‌ نگهبان‌انتخاب‌ كند. ظاهر اين‌ تعبير دلالت‌ دارد كه‌ عدد معرفي‌ شده‌ به‌ مجلس‌ مي‌بايست‌ بيش‌ از عدد لازم‌ براي‌ عضويت‌ در شورا باشد. حال‌ استفسار از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ آيا مجلس‌ مي‌تواند همه‌ افراد معرفي‌ شده‌ را رد كرده‌ و قوه‌ قضائيه‌ موظف‌ باشد مكرراً افراد ديگري‌ را معرفي‌نمايديا مفاد اين‌ اصل‌ آن‌ است‌ كه‌ مجلس‌ موظف‌ است‌ به‌ هر حال‌ از ميان‌ حقوقدانان‌ معرفي‌ شده‌ عدد لازم‌ را انتخاب‌ نمايد.

سيد محمود هاشمي‌ شاهرودي _ رئيس‌ قوه‌ قضائيهشماره‌ 1682/21/80 تاريخ 10/4/1380

رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضائيه

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 5968/80/1 مورخ‌ 7/4/1380 ؛

موضوع‌ نامه‌ مذكور در جلسه‌ مورخ‌ 10/4/1380 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظريّه‌ تفسيري‌ شورا به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مطابق‌ بند 2 اصل‌ 91 قانون‌ اساسي‌ اختيار معرفي‌ حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ تعداد بيش‌ از افراد مورد نياز به‌ عهدة‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ مي‌باشد و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ فقط‌ از ميان‌ افراد معرفي‌ شده‌، تعداد لازم‌ را انتخاب‌ نمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان