بسم الله
 
EN

بازدیدها: 874

اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/6/17
خلاصه: اسناد مالکيتي معارض و دعاوي ابطال آنها-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

 كيفيت آرا هيأت نظارت

 بر طبق ماده 5 آيين‏نامه رسيدگي به اسناد مالكيت معارض رأي هيأت نظارت داراي مقدمه‏اي مشتمل بر خلاصه جريان كار و بيان اشكال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قيد و شرط و ابهام صادر شود و چنان‏چه به اتفاق آراء نباشد نظر اقليت به طور مشروح و مستدل در آن قيد خواهد شد و در آن صريحاً قيد شود كه قطعي است يا قابل تجديدنظر مي‏باشد چون بعضي از هيأت‏هاي نظارت رعايت مواد فوق را ننمودند سازمان ثبت طي بخشنامه 8328/3 مورخه 19/11/58 مراتب را به كليه هيأت‏هاي نظارت اعلام نمود و در بخشنامه مذكور قيد شده كه چنان‏چه موضوعي كه در هيأت مطرح مي‏شود و تكليفي براي ادارات ثبت يا طرفين اختلاف تعيين ننمايد آراء هيأت نظارت كه قابل تجديد نظر هستند بايد رونوشت آن را اداره ثبت تهيه و در تابلو اعلانات نصب و تاريخ الصاق در تابلو اعلانات با تمام حروف قيد شود و يادآوري شود كه تا 20 روز قابل تجديدنظر است و چنان‏چه ذي‏نفع اعتراض دارد بايد ظرف 20 روز اعتراض خود را به واحد ثبتي محل وقوع ملك تسليم نمايد تا پرونده جهت طرح در شوراي عالي ثبت حسب مورد به اداره كل امور اسناد يا اداره كل امور املاك ارسال گردد. برابر رأي شماره 13 مورخ 28/1/78 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تا زماني كه آراء قابل تجديدنظر هيأت‏هاي نظارت اجرا نشده‏اند در صورت وصول اعتراض قابليت تجديدنظر در شوراي‏عالي ثبت را دارند.

 شوراي عالي ثبت

 شوراي عالي ثبت فقط در تهران تشكيل مي‏شود در صورتي كه هيأت نظارت در هر اداره كل ثبت استان تشكيل مي‏گردد و شوراي‏عالي ثبت هفته‏اي يك بار در محل سازمان ثبت بايد تشكيل جلسه بدهد.

 مشخصات شوراي عالي ثبت

 شوراي عالي ثبت داراي دو شعبه است:
1 ـ شعبه مربوط به امور املاك
2ـ شعبه مربوط به امور اسناد

 اعضاء شوراي عالي ثبت

 هر شعبه شوراي عالي ثبت داراي سه عضو مي‏باشد. 2 نفر عضو قضايي و يك نفر عضو ثبتي؛ دو نفر عضو قضايي را رئيس قوه قضاييه انتخاب مي‏نمايد و بايد از قضات ديوان عالي كشور باشند و عضو ثبتي شعبه امور املاك مديركل اداره امور املاك مي‏باشد و عضو ثبتي شعبه امور اسناد مديركل اداره كل امور اسناد است.

 صلاحيت شوراي عالي ثبت

 برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحي ق - ث آراء هيأت‏هاي نظارت در مورد اختلاف در تصرف و تعارض در اسناد مالكيت و اشكال و يا اشتباه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن‏ها با قوانين قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت مي‏باشد ولي رئيس سازمان ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيأت‏هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي‏نمايد و در صورتي كه رأي هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجرا گذارده مي‏شود در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيأت‏هاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود قبلاً گفتيم هيأت‏هاي نظارت بايد در آراء خود قيد نمايند كه رأي صادره قطعي است يا قابل تجديدنظر چنان‏چه قطعي باشد اداره ثبت بايد نسبت به اجرا آن اقدام نمايد و اگر قابل تجديدنظر باشد رونوشت آن را در تابلو اعلانات الصاق و ذي‏نفع به مدت 20 روز حق اعتراض دارد و پس از وصول اعتراض سوابق امر به شوراي عالي ثبت ارسال مي‏گردد از هر يك از آراء هيأت نظارت بايد يك نسخه به اداره دبيرخانه سازمان ثبت فرستاده شود و همچنين برابر تبصره ماده 20 آيين‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت و تبصره ماده 8 آيين‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مرجع تجديدنظر نسبت به تصميمات و آراء هيأت‏هاي نظارت كه در مقام رسيدگي به اشتباه در آراء هيأت‏هاي حل اختلاف اتخاذ نموده‏اند، شوراي عالي ثبت مي‏باشد.

 تكليف رئيس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض

 وقتي كه رئيس سازمان ثبت اطلاع يافت كه در يك و يا چند هيأت نظارت در يك موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و يا اين كه رأي يا آراء خلاف قانون از هيأت نظارت صادر شده اعم از اين كه اين اطلاع از طريق واحدهاي ثبتي يا ادارات كل ثبت داده شود و رئيس سازمان هم رأي را مخالف قانون تشخيص دهد در اين موارد مكلف است جهت ايجاد وحدت رويه موضوع را به شوراي عالي ثبت ارجاع نمايد و رأي وحدت رويه بايد به كليه هيأت‏هاي نظارت ابلاغ گردد و براي همگي هيأت‏هاي نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رويه بايد در روزنامه رسمي منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستري درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود.


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان