بسم الله
 
EN

بازدیدها: 792

آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي صادرات-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1391/6/17
خلاصه: آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي صادرات-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

تحويل كالا درمرز  Delivered At Frontier ) DAF ) 

اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، ونه براي ورود ، روي وسيله نقليه آورنده كالا ، به صورت تخليه نشده ، درنقطه ومحل تعيين شده درمرز – اما قبل از مرزگمركي كشور مجاور- در اختيار قرار دهد . واژه مرز مي تواند براي هر مرزي ، از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود . بنابراين تعيين مرز موردنظر باذكر نام نقطه ومحل دراصطلاح فوق حائز اهميت مي باشد .

تحويل كالا روي عرشه كشتي دربندرمقصد  Delivered Ex Ship ) DES ) 

فروشنده زماني تحويل كالا را به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصدتعيين شده ،روي عرشه كشتي قبل ار ترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايدكليه هزينه ها و خطرهاي حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند .

تحويل كالا روي اسكله دربندرمقصد  Delivered Ex Quay ) DEQ ) 

تحويل كالا هنگامي به انجام مي رسد كه فروشنده آن رادر بندر مقصدتعيين شده روي اسكله ( بارانداز ) قبل ازترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايد مسئوليت هزينه ها و خطرهاي حمل كالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وكالا را روي اسكله ( بار انداز ) تخليه كند. اصطلاح DEQ ايجاب مي كند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص ومخارج كليه تشريفات و همينطور حقوق وعوارض ، مالياتها و ساير هزينه هاي متعلق به ورود را پرداخت كند .

تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered Duty Paid ( DDP) 

اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي ورود و به صورتيكه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصد ، به خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تا اين محل ، از جمله هرگونه حقوق و عوارض ( اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق و عوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند . 

تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered Duty Unpaid ) DDU ) 

دراين روش تحويل كالا ، فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود و به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصدبه خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تااين محل ، غير از حقوق و عوارض( اين واژه شامل مسئوليت وقبول خطرهاي انجام تشريفات گمــــركي وپرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق وعوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصدرادر صورت اقتضاء ، تقبل كند . اين حقوق وعوارض وهمچنين هر گونه هزينه و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وي خواهد بود.

پرداخت كرايه حمل كالا تامقصد  Carriage Paid to ) CPT ) 

بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد . بعبارتي خريدار مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي ديگر آن پس از تحويل راتقبل مي كند . CPT  ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد .

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تامقصد  Carriage And Insurance Paid to ) CIP ) 

در اين نوع قرارداد حمل ، فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد ، بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد . فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل كه مسئوليت آن به عهده خريدار است راتحت پوشش قرار دهد . در نتيجه فروشنده بايد قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت نمايد .

قيمت كالا و كرايه تا بند رمقصد  Cost And Freight ) CFR ) 

اين اصطلاح بيانگر آن است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري ، از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها وكرايه لازم جهت حمل كالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئوليت خطر ازميان رفتن يا اسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ار فروشنده به خريدار منتقل شود . اصطلاح  CFR  ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند و فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد .

قيمت كالا بيمه و كرايه تا بندر مقصد  Cost Insurance And Freight ) CIF ) 

اين اصطلاح بدين معني است كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بارگيري از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد ، امامسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ، از فروشنده به خريدار منتقل مي شود .
فروشنده بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا درجريان حمل و نقل ، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است ، راتحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد. بعبارتي فروشنده بيمه رامنعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند البته فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مي باشد .

اظهار كالا به گمرك 

صادر كننده كالا با در دست داشتن مدرك مثبته ( از قبيل كارت بازرگاني ، مجوزهاي صدور و ...) به گمرك مراجعه نموده و اظهار نامه صادراتي راتنظيم مي نمايد اظهارنامه مي تواندتوسط صاحب كالا و ياوكيل صاحب كالا تنظيم شود برخي از مندرجات اظهار نامه بدين شرح مي باشد .
- نام و نشاني صادر كنندگان 
- نام و نشاني حق العمل كار ( اظهار كننده )
- شماره اجازه صدور 
- نام كشور مبداء 
- نام كشور مقصدنهايي كالا ( كشور خريدار كالا ) 
پس ازتكميل اظهار نامه صادراتي ، اظهار نامه و مدارك ضميمه آن در دايره تطبيق اسناد گمرك به لحاظ كنترل صلاحيت صادركننده يا اظهار كننده و صحت اسناد و مدارك و مندرجات اظهار نامه مورد بررسي قرار مي گيرد .

ارسال كالا 

پس از بررسي و تطبيق مشخصات محموله با اظهار نامه و تطبيق محتويات بسته با اظهار نامه توسط ارزيابان گمرك و پرداخت هزينه هاي گمركي ( از قبيل انبار داري ، باربري ، هزينه بندري و.. ) كالا بر اساس نوع قرارداد حمل كه با خريدار عقدگرديده است قابل ارسال خواهد بود .

دريافت واريزنامه يا گواهي صدور

پس از بررسي ارسال كالا شركت حمل ، اظهارنامه ئ كالاي خروجي را ممهور به مهر خروج گمرك نموده و به صادركننده عودت ميدهد . 


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان