بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,135

آيين دادرسي مدني-قسمت چهارم

  1391/6/12
خلاصه: آيين دادرسي مدني-قسمت چهارم
قسمت قبلي

باب سوم - دادرسي نخستين 

فصل اول - دادخواست 

مبحث اول - تقديم دادخواست 

ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي که دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. 
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت کرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقديم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . 
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود . 
ماده 50 - هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يکي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . 

مبحث دوم - شرايط دادخواست 

ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نکات زير باشد : 
1 - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامکان شغل خواهان . 
تبصره - در صورتي که دادخواست توسط وکيل تقديم شود مشخصات وکيل نيز بايد درج گردد. 
2 - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده . 
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد . 
4 - تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري که مقصود واضح و روشن باشد . 
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 
6 - ذکر ادله و وسايلي که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين کند . 
7 - امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او . 
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد . 
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد . 
ماده 52 - در صورتي که هر يک از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود . 

مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست 

ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لکن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تکميل شود : 
1 - در صورتي که به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد . 
2 - وقتي که بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد . 
ماده 54 - در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور کتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري که مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي کند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شکايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است . 
ماده 55 - در هر مورد که هزينه انتشار آگهي ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي که خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم کرده باشد که در اين صورت مدت يکماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد . 
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري که مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي کند ، دادخواست رد مي شود . 

مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست 

ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است که دفتر دادگاهي که دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يکي از دادگاههاي ديگر يا يکي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي که هيچ يک از آنها نباشد بخشدار محل يا يکي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي کرده باشد در صورتي که رونوشت يا تصوير سند در خارج از کشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يکي از سفارت خانه ها و يا کنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد . 
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شرکت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي که مدرک ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود . 
ماده 58 - در صورتي که اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين کنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود . 
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وکيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد. 
ماده 60 - دادخواست و کليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يک نسخه تقديم دادگاه شود . 
فصل دوم - بهاي خواسته 
ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امکان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است که در دادخواست قيد شده است مگر اين که قانون ترتيب ديگري معين کرده باشد . 
ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود : 
1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود . 
2 - در دعواي چند خواهان که هر يک قسمتي از کل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي که مطالبه مي شود . 
3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي که بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي که خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند . 
در صورتي که حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را که ظرف ده سال بايد استيفا کند . 
4 - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نکرده مگر اين که قانون ترتيب ديگري معين کرده باشد . 
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر کارشناس ، بهاي خواسته را تنعيين خواهد کرد .


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان