بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,028

نمونه سوال حقوق بين الملل خصوصي- 1 خرداد 88

  1391/6/10
خلاصه: نمونه سوال حقوق بين الملل خصوصي- 1 خرداد 88
1. كدام حقوقدان بين‌المللي در تعريف حقوق بين‌الملل خصوصي، معتقد است كه «حقوق بين‌الملل خصوصي شعبه‌اي است از حقوق موضوعه كه روابط افراد را در زندگي خصوصي به موجب پديده‌ي مرز تنظيم مي‌نمايد؟
الف: ني‌بوايه    ب: پيرماير    ج: بارتن        د: منچيني
2. ... عبارتست از «يك عادت متداول بين مردم، كه در نتيجه‌ي استمرار الزامي شده است».
الف: رويه‌ي قضايي        ب: دكترين    ج: عرف        د: قانون
3. براساس ماده‌ي 9 قانون مدني، مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد» چه وضعيتي دارد؟
الف: تبديل به قانون مي‌شود        ب: در حكم قانون است    ج: بر قانون داخلي برتري دارد    د: قدرت اجرايي ندارد
4. كدام گزينه، جزو «اصول كلي بين‌المللي» نمي‌باشد؟
الف: وفاي به عهد                ب: احترام به حقوق مكتسبه
ج: رعايت حقوق بيگانگان            د: اموال غير منقول تابع قانون محل وقوع مي‌باشند.
5. كدام گزينه در خصوص «تابعيت» صحيح است؟
الف: تابعيت يك رابطه‌ي قراردادي و متقابل بين فرد و دولت است.        ب: تابعيت از اراده‌ي مطلق دولت‌ها ناشي مي‌شود.
ج: تابعيت يك رابطه‌ي مادي بين فرد و دولت است.            د: تابعيت را «ملت» به شخص مي‌دهد نه «دولت».
6. براساس اصل 41 قانون اساسي، در چه صورت مي‌توان تابعيت يك ايراني را سلب كرد؟
الف: به درخواست خود فرد يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآمده باشد.
ب: به درخواست خود فرد يا در صورتيكه مرتكب جرم عليه امنيت ملي شده باشد.
ج: فقط در صورت ارتكاب جرايم شديد و يا پناهندگي به كشورهاي بيگانه.
د: به درخواست خود فرد يا در صورتيكه داراي اموال غير منقولي باشد كه باعث تسلط بيگانه بر ايران شود.
7. به موجب كدام قرارداد مقرر گرديد« اشخاص بدون تابعيت اشخاصي هستند كه هيچ يك از دولت‌ها طبق قوانين خود آنها را تبعه‌ي خود نمي‌دانند و لذا با اين افراد مانند آوارگان رفتار خواهد شد»؟
الف: طبق مفاد گذرنامه‌ي نانسن        ب: طبق مفاد كنگره‌ي تدوين قوانين لاهه 1930
ج: طبق معاهده‌ي نيويورك 1954        د: طبق قرارداد ژنو 1951
8. دو طريق ارايه شده براي جلوگيري از ايجاد تابعيت مضاعف كدام است؟
الف: دادن اختيار به اشخاص براي انتخاب يكي از تابعيت‌ها؛ و ساده كردن شرايط ترك تابعيت
ب: ترك تابعيت قبلي به عنوان شرط كسب تابعيت جديد؛ و دادن اختيار به اشخاص براي انتخاب يكي از تابعيت‌ها
ج: ساده كردن شرايط ترك تابعيت؛ و ترك تابعيت قبلي به عنوان شرط كسب تابعيت جديد
د: شناسايي تابعيت موثر؛ و دادن اختيار به اشخاص براي انتخاب يكي از تابعيت‌ها
9. كداميك از طرق رفع مشكل تابعيت مضاعف نيست؟
الف: حق انتخاب يكي از دو تابعيت    ب: ساده كردن شرايط ترك تابعيت    ج: استفاده از روش خاك    د: استفاده از تابعيت فعال و موثر
10. بطور كل از دو روش «خاك» و «خون» كداميك بر ديگري ارجحيت و برتري دارد؟
الف: مطلقا روش خاك برتري دارد                    ب: مطلقا روش خون برتري دارد
ج: هيچكدام بر ديگري برتري ندارد بلكه يكي مكمل ديگري است        د: در اكثر موارد روش خاك مقدم بر روش خون است
11. قانون مدني ايران با بيان كدام عبارت، روش خون يا نسب را پذيرفته است؟
الف: كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند، تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند.
ب: كساني كه در ايران از پدر و مادر نامعلوم بوجود آيند ايراني محسوب مي‌شوند.
ج: كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها متولد ايران باشد، متولد شوند ايراني محسوب مي‌شوند.
د: كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي متولد شده و پس از رسيدن به 18 سال حداقل يك سال ديگر در ايران اقامت داشته باشند ايراني محسوب مي‌شوند.
12. تابعيت پدر از چه زماني بايد براي تعيين تابعيت طفل مورد توجه قرار گيرد؟
الف: در همه حال از زمان انعقاد نطفه                ب: در همه حال از زمان تولد طفل
ج: از زمان انعقاد نطفه در صورتيكه جنين مرده متولد شود.    د: از زمان تولد طفل مگر اينكه پدر قبل از تولد طفل، فوت كرده باشد.
13. طفلي از پدر و مادر نامعلوم در مرز سوريه و اردن متولد شده و سپس در ايران يافت مي‌شود، در اين صورت بموجب قانون مدني ايران، طفل چه تابعيتي دارد؟        الف: ايراني است        ب: اردني است    ج: ايراني نيست        د: سوري است
14. طفلي از پدر آلماني (متولد آلمان) و مادر ايراني (متولد عربستان) درآلمان متولد مي‌شود، براساس قانون مدني، آيا اين طفل ايراني است؟
الف: خير                            ب: بله چون بواسطه‌ي اعمال روش خون تابعيت مادر به طفل سرايت مي‌كند.
ج: بله در صورتيكه پدر آلماني صدور سند تابعيت ايراني را براي فرزند اجازه كند.
د: خير مگر اينكه بين والدين طلاق واقع شده باشد و مادر محل اقامت خود را در ايران قرار داده باشد
15. در حال حاضر براساس رويه‌ي قضايي صادره از ديوان كشور در سال 1376 وضعيت اطفال نامشروع چگونه است؟
الف: مي‌توانند نسبت خود را به پدر احتمالي اثبات كنند و از نفقه برخوردار شوند ولي پس از فوت هيچكدام از يكديگر ارث نمي‌برند.
ب: هيچگونه حقي نداشته و نمي‌تواند نسبت خود را به پدر احتمالي اثبات كرده و لذا مستحق نفقه نيز نمي‌باشد.
ج: از تمامي حقوق برخوردار است از جمله، اثبات نسب، نفقه و حتي ارث پس از فوت پدر.
د: فقط مي‌تواند نسب خود را اثبات كند ولي نه از حق نفقه برخوردار است و نه از ارث.
16. به تابعيتي كه از بدو تولد به طفل تحميل مي‌شود تابعيت.... و به تابعيتي كه پس از تولد به طريقي شخص بدست مي‌آورد تابعيت.... مي‌گويند.    الف: اصلي، مبدا        ب: مبدا، اكتسابي        ج: اكتسابي، اصلي        د: اكتسابي، مبدا
17. از نظر قوانين ايران، زن خارجي كه با مرد ايراني ازدواج كند، پس از طلاق، چه وضعيتي خواهد داشت؟
الف: همچنان ايراني باقي مي‌ماند و حق بازگشت به تابعيت قبلي خود ندارد.        ب: بايد به تابعيت قبلي خود بازگردد.
ج: مي‌تواند به تابعيت قبلي خود بازگردد مشروط بر اينكه فرزند زير 18 سال نداشته باشد
د: همچنان ايراني است ولي مي‌تواند به تابعيت قبلي خود بازگردد.
18. زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند و تابعيت كشور متبوع شوهر به وي تحميل نشود، در اين صورت زن چگونه مي‌تواند به تابعيت كشور شوهر خود درآيد؟
الف: بايد شرايط خروج از تابعيت ايران را همانند هر ايراني ديگر داشته باشد.
ب: به هيچ عنوان امكان خروج از تابعيت ايران براي چنين زني وجود ندارد.
ج: با تقاضاي كتبي و ذكر دلايل موجه به وزارت امور خارجه ايران و در صورت موافقت با تقاضاي او.
د: در صورت نداشتن اموال غير منقول مي‌تواند به صرف اطلاع به وزارت خارجه، تابعيت كشور شوهر را اتخاذ نمايد.
19. براساس مقررات قانون اساسي، آيا مي‌توان از تبعه‌ي خارجه كه موفق به كسب تابعيت ايران شده است، سلب تابعيت كرد؟
الف: خير به هيچ عنوان امكان سلب تابعيت آنها وجود ندارد حتي با درخواست خودشان.
ب: بله در صورتيكه مرتكب جرم سياسي شده باشند.            ج: بله در صورتي كه مرتكب جرم عليه امنيت ملي ايران گردند.
د: فقط در صورتي مي‌توان از آنها سلب تابعيت كرد كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد و يا خود آنها درخواست كنند.
20. شخص خارجي كه داراي زن ايراني بوده و از وي صاحب فرزند نيز باشد، آيا مي‌تواند بدون رعايت شرايط تحصيل تابعيت ايران، به تابعيت كشور ايران درآيد؟
الف: بله رعايت هيچ يك از شرايط مقرر براي كسب تابعيت ايران، براي چنين شخصي الزامي نيست.
ب: فقط از شرط سكونت 5 سال در ايران، معاف مي‌شود؛ اما رعايت ساير شرايط كماكان به قوت خود باقي است.
ج: هم از شرط سكونت 5 سال معاف مي‌شود و هم از شرط تصويب هيات دولت.
د: خير بايد تمام شرايط مقرر براي تحصيل تابعيت ايران را داشته باشد.
21. اثر تحصيل تابعيت ايران بر اولاد شخص چگونه است؟
الف: تمام فرزندان چنين شخصي خود بخود به تابعيت ايران در مي‌آيند.
ب: در صورتي فرزندان وي به تابعيت ايران در مي‌آيند كه پدر توام با تقاضاي خود، براي فرزندان خود نيز تقاضاي تحصيل تابعيت نمايد.
ج: هيچيك از فرزندان چنين شخصي به تابعيت ايران در نمي‌آيند مگر اينكه تقاضاي تحصيل تابعيت پدر شامل فرزندان هم بشود.
د: تنها فرزندان زير 18 سال به تابعيت ايران در مي‌آيند ولي فرزندان بالاي 18 سال بايد شرايط تحصيل تابعيت ايران را داشته باشند.
22. اگرانحلال نكاح در اثر فوت شوهر باشد، موضوع خروج از تابعيت ايراني زني كه در اثر ازدواج با مرد ايراني، به تابعيت ايران درآمده است موكول به........................؟
الف: نداشتن اموال غيرمنقول در ايران خواهد بود.        ب: نداشتن فرزند كمتر از 18 سال خواهد بود.
ج: دارا بودن شرايط ترك تابعيت ايران خواهد بود.        د: نداشتن سوء سابقه كيفري در محاكم ايران خواهد بود.
23. شرط سني ترك تابعيت ايران و تحصيل تابعيت ايران به ترتيب كدام است؟ (از سمت راست)
الف: 25، 18    ب: 18، 25    ج: 25، 25        د: 18، 18
24. ايرانياني كه ترك تابعيت ايران مي‌نمايند تا چه حد اجازه‌ي داشتن اموال غير منقول دارند؟
الف: به همان ميزاني كه خارجيان اجازه دارند.            ب: مي‌توانند تمام اموال غير منقول خود را همچنان حفظ كنند.
ج: حق داشتن هيچگونه اموال غير منقول ندارند حتي آن مقدار كه براي خارجيان مجاز مي‌باشد.
د: فقط آن دسته از اموال غير منقول را مي‌توانند براي خود حفظ كنند كه باعث سلطه‌ي اقتصادي بيگانه نگردد.
25. قانون مدني ايران از يك طرف در هنگام تحصيل تابعيت ايران اصل ................ را مورد قبول قرار داده، و از طرف ديگر در هنگام ترك تابعيت ايران، اصل............ را پذيرفته است.
الف: وحدت تابعيت، استقلال تابعيت            ب: استقلال تابعيت، وحدت تابعيت
ج: وحدت تابعيت، تغيير پذيري تابعيت            د: تغييرپذيري تابعيت، استقلال تابعيت
26. زن كساني كه طبق قانون ايران تحصيل تابعيت ايران مي‌كنند، تبعه‌ي ايران شناخته مي‌شود؛ ولي زن ظرف............ از تاريخ .......... مي‌تواند اظهاريه كتبي به وزارت خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر را قبول كند.؟
الف: 6 ماه - صدور سند تابعيت شوهر                ب: 3 ماه - صدور سند تابعيت شوهر
ج: يكسال - تقاضاي تحصيل تابعيت ايران از سوي شوهر        د: يكسال- صدور سند تابعيت شوهر
27. موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي چگونه داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند؟
الف: با تصويب مجلس شوراي اسلامي            ب: به محض ايجاد توسط دولت و بدون احتياج به ثبت
ج: پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها            د: به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي
28. «اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه» چه نام دارد؟
الف: شركت تجاري    شخص        ب: انجمن        ج: شركت مدني        د: شركت تجاري سرمايه
29. اشكال وارد بر ضابطه‌ي «اراده‌ي موسسين شركت» در تعيين تابعيت اشخاص حقوقي چيست؟
الف: امكان دارد افراد تشكيل دهنده‌ي شركت از مليت‌هاي مختلف باشند.
ب: مراحل تشكيل شركت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
ج: تابعيت يك مساله‌ي سياسي است و نمي‌توان اراده‌ي افراد را در آن دخيل كرد.
د: ممكن است شركت مراكز متعدد فعاليت داشته باشد.
30. براساس قانون مدني اقامتگاه شخص حقوقي كجاست؟
الف: مركز عمليات آن    ب: محل اداره‌ي شخص حقوقي        ج: محل ثبت شركت        د: محلي كه هيات مديره تعيين كند
31. اقامتگاه بين‌المللي رابطه‌اي است .... و ... كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد.
الف: حقوقي- سياسي        ب: حقوقي - مادي        ج: حقوقي - معنوي        د: سياسي _ مادي
32. كداميك جزو اصول و مباني اقامتگاه نيست؟
الف: اصل وحدت اقامتگاه        ب: اصل لزوم اقامتگاه    ج: اصل تغييرپذيري اقامتگاه        د: اصل اختياري بودن اقامتگاه
33. اقامتگاه مالياتي و اقامتگاه انتخاباتي در چارچوب كداميك از آثار و فوايد اقامتگاه مورد بحث قرار مي‌گيرند؟
الف: در مبحث تمتع از حقوق و انجام تعهدات        ب: در مبحث تعيين صلاحيت قانوني
ج: در مبحث تعيين صلاحيت قضايي            د: اولي در مبحث تعيين صلاحيت قضايي و دومي در مبحث تعيين صلاحيت قانوني
34. در چه صورت زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند؟
الف: در صورتي كه شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد.        ب: فقط با اجازه محكمه
ج: با رضايت شوهر يا اجازه محكمه                د: فقط با اجازه‌ي شوهر
35. در صورت انحلال نكاح، در اقامتگاه زن چه تغييري پيدا مي‌شود؟
الف: همان اقامتگاه شوهر سابق، اقامتگاه او خواهد بود                ب: اقامتگاه وي همان اقامتگاه والدين او خواهد بود
ج: در صورتي كه فرزند زير 18 سال داشته باشد، محكمه اقامتگاه وي را تعيين خواهد كرد    د: داراي اقامتگاه اختياري مي‌شود
36. خانم «الف» سردفتر اسناد رسمي واقع در تربت حيدريه مي‌باشد. همسر ايشان آقاي «ب» از پرسنل نيروي انتظامي شهرستان چناران است. محل سكونت زوجين شهر مشهد است. تعيين كنيد اگر خانم «الف» محجور شود در اين صورت اقامتگاه وي كدام شهر خواهد بود؟
الف: چناران        ب: تربت حيدريه        ج: مشهد        د: محل اقامت قيم
37. كداميك از شرايط اقامتگاه خدمه نمي‌باشد؟
الف: شخص بايد كبير باشد                ب: شخص نبايد داراي اقامتگاه قراردادي باشد
ج: شخص بايد معمولا نزد ديگري كار يا خدمت نمايد    د: شخص بايددر منزل كارفرما يا مخدوم سكونت داشته باشد
38. اقامتگاه قراردادي در صورت فوت يا حجر طرفين يا يكي از آنها چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟
الف: از بين مي‌رود        ب: به ورثه يا قائم مقام منتقل مي‌شود
ج: در صورت فوت از بين مي‌رود ولي در صورت حجر به قائم مقام منتقل مي‌شود
د: در صورت حجر از بين مي‌رود ولي در صورت فوت به ورثه منتقل مي‌شود
39. كدام گزينه جزو «عنصر معنوي» (كه اين عنصر، يكي از شرايط مورد لحاظ در اعطاي تابعيت به خارجيان است) نمي‌باشد؟
الف: شرايط اخلاقي        ب: شرايط مذهبي        ج: دانستن زبان اهالي كشور        د: مفيد بودن به حال مملكت و امور توليدي
40. واژه‌ي «stateless» و «apatride» به چه معناست؟
الف: اولي بدون تابعيت دومي بدون اقامتگاه        ب: اولي بدون اقامتگاه دومي بدون تابعيت
ج: هر دو به معناي بدون تابعيت            د: اولي بدون تابعيت و دومي به معناي شخصي كه داراي اقامتگاه نامعلوم باشد

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان