بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,257

بحثي در خصوص دعاوي غير مالي

  1391/6/8
خلاصه: بحثي در خصوص دعاوي غير مالي

انواع دعاوي غير مالي:

الف)ذاتي:
1-دعواي الزام به استرداد سند (مگر اينكه موضوع سند جنبه مالي نداشته باشد نامه خصوصي و عكس خانوادگي)
2-دعواي زوجيت
3-دعواي حجر
ب)اعتباري:
1-خلع يد(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)
2-درخواست افراز(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)
3-تقسيم فروش مال مشاع(در صورتيكه مالكيت مورد نزاع نباشد)
4-دعاوي راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوي اجور معوقه
5-ميزان حق الوكاله وكيل
6-دعواي مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول(موضوع مواد 158 الي 160 ق.آ.د.م)

انواع دعاوي غير مالي در امور خانواده :


1- استردادشيربها
2-استردادجهيزيه
3-مطالبه مهريه
4-مطالبه نفقه معوقه ،ايام عده،افزايش و تعيين نفقه آينده
5-ازدواج مجدد
6-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع
7-گواهي عدم سازش
8-تمكين
9-درخواست حضانت و كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك
10-انكارزوجيت
11-دعواي نسب
12- دعواي وصايت و فرزندخو اندگي

دعاوي غيرمالي در امور حسبي:


1-نصب قيم ،عزل قيم،نصب امين ،ضم امين (1184 و 1186 )
2-صدور حكم موت فرضي
3-مهر و موم وتحريرو در خواست تحرير تركه
4-بطلان تركه
5- صدور حكم حجر،تعيين تاريخ حجر
6-اخراج ثلث از ماترك
7-الزام به فروش تركه
8-گواهي رشد
9- تنفيذ وصيت نامه
10-گواهي حصر وراثت

(( فهرست عناوين دعاوي مالي و غير مالي ))


الف )انواع دعاوي مالي
1-مطالبه خسارت به طور كلي (ماده 515 ق.آ.د.م)
2-مطالبه وجه اسناد تجاري بهادار مانند چك ،سفته ،برات و...و اسناد عادي.
3-الزام به تنظيم سند رسمي ملك غيرمنقول .
4-الزام به تنظيم سند اتومبيل( نظريه شماره 4871/7-29/6/1377 اداره حقوقي دادگستري )،
،تلفن وكشتي،
5-ابطال سند مالكيت
6-ابطال سهام شركت
7-ابطال قراردادعادي انتقال ملك مانند قولنامه و ...
8-الزام به انتقال سهم يا شركت
9-استردا د اموال منقول
10-دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم (موضوع بند1ماده 9 ق.آ.د.ك)
11-اختلاف ناشي از پيمان ها
12—ابطال عمليات اجرايي،اسناد لازم الاجراي مالي مانند چك و سفته
13-مطالبه سهم الشركه
14-مطالبه بهاي زمين تمليكي توسط دولت
15-الزام به ايفاي تعهد مالي
16-اعتراض ثالث به دعاوي فوق
17-ورود ثالث به دعاوي فوق
18-تقابل به دعاوي فوق
19-دعاوي راجع به حقوق مالي مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بي اعتباري سند
20-اعتراض به ثبت
21-مطالبه ثمن
22-اثبات اقاله يا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
23-استردادمبيع و ثمن
24- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
25-مطالبه وفاي به شرط مشروط بر اينكه مورد معامله قابل ارزيابي باشد .
26-الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت
27-انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 ق.ث
28- بطلان شركت به لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد
29-خلع يد(بند ج شق 12 ماده 4 ق.و.د.د)
30-الزام به تغيير چاه توالت و دستشوييو باغچه كه موجب خسارت به ساختمان شده است.
31-مطالبه خسارت ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاظلاب
32-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالكيت
33-مطا لبه هزينه دادرسي و حق الوكاله (موضوع ماده 515 ق.ا.د.م)
34-ابطال راي داور در صورتي كه موضوع مال باشد.
35-دعاوي مربوط به حق تاليف ،تصنيف و حق اختراع
36-دعواي مالكيت راي وحدت رويه شماره 579-28/7/1371
37-اعتراض به تحديد حدود(نظريه شماره 5114/7-24/11/1360 اداره حقوقي دادگستري)
دعواي افراز،تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت
38-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالكيت
39-دعواي بطلان تقسيم مال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت
40-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالكيت(ماده 4 قانون افرازو ماده 9 ايين نامه آن )
41-استرداد لاشه چك ،سفته و برات
42-درخواست صلح وسازش در امور مالي
43-دعواي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد
44-دعواي برائت از پرداخت وجه الكفاله
45-دعواب ابطال اجاره نامه ملك مزروعي
46-اعتراض به عمليات اجرايي راجع به توقيف ملك معبن
47-دعواي ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
48-دعواي تخليه يد از عين مستاجره يا مرهونه

ب )انواع دعاوي غيرمالي

1-الزام به تعهد غيرمالي
2-دعواي ثبت علايم تجاري و اختراع
3-دعواي تخليه
4-تامين خواسته( موضوع ماده 108 ق.آ.د.م )
5-دستور موقت (موضوع ماده 310 الي 325 ق.آ.د.م)
6-ابطال عمليات اجرايي اسناد غيرمالي مانند تخليه
7-تعيين داور و تقاضاي اجرائيه براي راي داور
8-حكم فروش مال غير منقول
9-تصرف عدواني،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد 158 ،159،و 160 ق.آ.د.م)
10-عزل وكيل(678 ق.م )
11-عزل وكيل(بند 1 ماده 678ق.م)
تهيه و تنظيم :محمد رضا محمدي
برگرفته از آ.د.م علوي
12-تفكيك ملك و فك رهن
13-افراز در صورتي كه مالكيت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده 1 قانون افراز)
14-اعتراض به راي هيئت تشخيص( ماده 22 ق.ك)و صدور اجرائيه براي راي هيئت تشخيص قانون كار.
15-دعواي ورشكستگي و انحلال شركت و تعيين مدير تصفيه .
16-اعتراض به نطريه كمسيون ماده 12 قانون زمين شهري
17-تصحيح نام در مدرك تحصيلي
18-دعواي رفع رطوبت
19-تنفيذ صلح نامه عادي
20-دعواي ابطال راي داور در صورتيكه راي داوري مربوط به حقوق مالي نباشد.
21-درخواست سازش بين طرفين تا هر مقداري كه خواسته باشد.
22-اعتراض به راي قاضي هيئت حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها.
23-در وقف و توليت
24- اعتراض به راي هيدت عالي نظام پزشكي
25-دعواي تغيير جنسيت
26-دعواي ابطال پروانه حفر چاه(نظريه شماره 420/7-24/1/1362 اداره حقوقي دادگستري.
27-تاييد قولنامه (وحدت رويه شماره 69/59-10/1/71
28-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالكيت
29-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالكيت
30- دعواي تزوير و حعل در اسناد
31-بطلان تعهدات در صورتيكه موضوع تعهد مالي نباشد.
32-دعواي اعتبار ورشكسته (موضوع ماده 561 ق.ث)
33-استرداد عين چك و اوراق بهادار
34-دعواي اعسار
35-تشخيص صحت تاريخ معامله (وحدت رويه 545-30/11/1369 )
36-دعواي راجع به حقوق ارتفاقي(مواد 40 و 93 ق.م )

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان