بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,494

طلاق و فسخ نکاح ـــ تشابه و تفاوت

  1391/5/28
خلاصه: طلاق و فسخ نکاح ـــ تشابه و تفاوت
ــ طلاق و فسخ در داشتن عده باهم تشابه دارند .

ــ طلاق به دست مرد است ( مگر در مورد مذکور در ماده ي 1129 و 1130 قانون مدني ) ولي فسخ هم از جانب زوج ممکن است هم از جانب زوجه .

ـــ طلاق به صيغه ي طلاق و با رعايت تشريفات و بيان خاص محقق مي گردد.در فسخ تشريفاتي نيست .

ـــ درطلاق شاهد بودن دو مرد عادل لازم است.در فسخ شهود نيازي نيست .

ـــ در مواد1121 /1122/ 1123/1124/ 11251128 /قانون مدني موجبات فسخ نکاح مندرج است که عبارتند از :جنون و عيوب جنسي و بدني در زن ومرد است ويا فقد وصف مقصود .ولي طلاق يا ناشي از عدم تفاهم وامکان سازش است ويا عسر و حرج زن ويا عدم پرداخت نفقه و تقاضاي زن از دادگاه براي الزام زوج به طلاق .بدين ترتيب موجبات طلاق و فسخ نکاح با هم متفاوتند .

ـــ در طلاق رجعي ،در ايام عده براي مرد حق رجوع است .ولي در فسخ نکاح حق رجوعي نيست .

ـــ اگر طلاق قبل از نزديکي صورت گيرد ،زوجه مستحق نصف مهريه است .ودر فسخ نکاح قبل از نزديکي ،زوجه استحقاق مهريه را ندارد ،مگر درفسخ به علت عيب عنن در مردکه به موجب ماده ي 1101 قانون مدني زوجه مستحق نصف مهريه است .

ـــ به موجب ماده ي 1140 قانون مدني طلاق زن در مدت عادت ماهيانه يا در حال نفاس صحيح نيست .ولي فسخ در حال عادت زنانه و نفاس هم صورت مي گيرد.

ـــ در طلاق رجعي ،نفقه ي زن در مدت عده به عهده ي مرد است .(در طلاق بائن و طلاق ناشزه در مدت عده به زن نفقه تعلق نمي گيرد .زن در فسخ نکاح مستحق نفقه در زمان عده نيست (اگر زن از شوهرش حامله باشد و نکاح فسخ شود تازمان وضع حمل مستحق نفقه است .).

ـــ فسخ نکاح موجب حرمت ابدي نمي شود ولي در موارد زير(که جدايي به طلاق بوده ) زن و مرد بر هم حرام مؤبد مي شوند : 

ـــ ازدواج با زني که در عده ي طلاق است (در صورت آگاهي ) موجب حرمت ابدي مي شود 

ـــ جدايي از زن به واسطه ي لعان موجب حرمت ابدي مي گردد .

ـــ زنا با زني که در عده ي رجعي است موجب حرمت ابدي مي شود .

ـــ اگر مردي زنش را 9 بار طلاق دهد که 6 بارش رجعي باشد ،زن بر او حرام مؤبد مي گردد.

ـــ فسخ نکاح در صورت تحقق شرايط فوري است .ولي در طلاق فوريتي نيست .

ـــ براي طلاق به داوري ارجاع مي شود .ولي داوري در فسخ نيست .

ـــ طلاق مختص نکاح دايم است .ولي فسخ هم مربوط به نکاح دايم و هم موقت .

ـــ اگر طلاق رجعي باشد وزن يا مرد در مدت عده فوت کنند از يگديگر ارث مي برند .ولي فوت در عده ي فسخ موجب ارث بري نمي گردد.

ـــ ثبت واقعه ي طلاق الزامي است و مستنکف به مجازات حبس محکوم مي شود .ولي عدم ثبت واقعه ي فسخ مجازاتي ندارد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان