بسم الله
 
EN

بازدیدها: 826

كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت اول

  1391/5/26
خلاصه: بحث بلوغ مقارن با تكليف است و تبيين مرز آن از ضرورى‏ترين بحثها مى‏باشددر موضوع مذكور سعى در استيفاى مطالب به نحو اتم شده ‏است. اما به علت ضرورت اختصار، چكيده مباحث ارائه مى‏گردد.
از آنجايى كه بحث بلوغ مقارن با تكليف است و آغاز ورود در حريم تكليف الهى اثبات بلوغ است تعيين حدود و امارات و نشانه‏هاى بلوغ و تبيين مرز آن از ضرورى‏ترين بحثها مى‏باشد.مدتى است كه به عناوين مختلف، تبصره ماده 1210 و طرح سن 9 سال براى بلوغ دختر و الزام او به تكاليف اجتماعى در اين سن، به طور عام و حداقل سن ازدواج در 9 سالگى، به طور خاص، مورد سؤال قرار گرفته است. ماده 1041 ق.م مى‏گويد: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است" و مقصود از بلوغ در تبصره 1 ماده 1210 ق.م چنين بيان شده است: "سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

با مراجعه به منابع و تحقيقات انجام شده در موضوع مذكور سعى در استيفاى مطالب به نحو اتم شده‏است. كه نگاهى گذرا بر فهرست منابع، روشنگر وسعت كار خواهد بود. اما به علت ضرورت اختصار، چكيده مباحث ارائه مى‏گردد.

اميد آنكه، اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشنگر برخى ابهامات در موضوع مورد بحث باشد.

فهرست آيــــات و روايــــات

مجموع آيات و رواياتى كه در ارتباط با بحث بلوغ مطرح گرديده عبارتند از:

آيات 58 و 59 سوره نور، 6 نساء، 153 انعام، 34 اسراء، 22 يوسف، 82 كهف، 5 حج، 13 قصص، 67 غافر، 15 احقاف؛

روايات 9 سال (حداقل 21 روايت)؛

وسائل ج 1 ص 43، ج 18 ص 411، ج 20 ص 101، 102، 103، 104، 274، 278، 493، 494، ج 19 ص 365، ج 21 ص 85، 36، ج 22 ص 179، 183، ج 28 ص 197، ج 29 ص 282؛

روايت 7 سال (يك روايت)؛

وسائل ج 19 ص 212؛

روايات 10 سال (3 روايت)؛

وسائل 1 ص 44، ج 20 ص 103؛

روايت 13 سال (يك روايت)؛

وسائل ج 1 ص 45؛

روايات زمان وقوع حيض (ده روايت)؛

وسائل ج 2 ص 558، ج 4 ص 405، 408، 409، 411، ج 11 ص 45، ج 20 ص 237، 228، ج 28 ص 295؛

رواياتى كه اشاره به بلوغ جنسى دختر دارد (6 روايت)؛

وسائل ج 4 ص 406، ج 20 ص 277، 278، 282، 319؛

هفت روايت اشاره به بلوغ جنسى در دختر و پسر دارد؛

سه روايت بيان مى‏كند كه توان جسمانى شرط در وجوب روزه است؛

چهار روايت بيان مى‏كند رشد شرط در معاملات است؛

يازده روايت دلالت بر اين دارد كه همه تكاليف فردى و اجتماعى در زمان واحد واجب مى‏گردد؛

وسائل ج 1 مقدمة‏العبادات ح 7 ص 43، 45، ج 3 ص 10، ج 17 ص 361، ج 19 ص 363، 365، 367، ج 20 ص 278، ج 21 ص 36، ج 28 ص 197 مستدرك ج 1 ص 87.

مستفاد از آيات و روايات:

آنچه در آيات درباره تكاليف به آن اشاره شده، زمان جواز تصرف در اموال از هنگام بلوغ نكاح و زمان ثبوت رشد فرد مى‏باشد؛ هر چند در روايات بحثهايى پيرامون سند و دلالت آنها وجود دارد ولى با فرض امكان استناد به آنها، مى‏توان مطالب مذكور را در روايات بدين‏گونه دسته‏بندى نمود:

روايات 9 سال

حداقل 21 روايت وجود دارد كه سند حدود ده عدد از آن روايت‏ها صحيح مى‏باشد؛ در صورتى كه منظور از روايات 7 سال و 10 سال نيز همان اتمام 9 سال باشد(1)، تعداد اين روايات به 24 عددمى‏رسد. البته اگر برخى رواياتى را كه داراى مضامين بسيار شبيه به هم ولى با سندهاى متفاوت مى‏باشند، رواياتى مجزا به حساب آورند، در اين صورت، تعداد روايات بيشتر از اين خواهد بود.

21 روايت 9 سال به اين مطالب اشاره مى‏نمايد: (با توجه به اين مسئله كه گاه در يك روايت چند موضوع بيان شده است)

الف) ده روايت بيان مى‏كند كه با دختر از 9 سالگى مى‏توان ارتباط زناشويى برقرار نمود و اگر مردى با زن خود قبل از 9 سالگى رابطه زناشويى داشته باشد و زن معيوب گردد، مرد ضامن مى‏باشد و احكامى عليه مرد اجرا مى‏گردد.

ب) 5 روايت بيان مى‏كند كه حدود به نفع دختر 9 ساله و عليه او اجرا مى‏گردد.

ج) 4 روايت بيان مى‏كند كه دختر 9 ساله ديگر كودك محسوب نمى‏شود و 9 سالگى، حد بلوغ دختر است.

البته يكى از اين روايات اشاره مى‏نمايد كه دختر 9 ساله تنها اگر ضعيف‏العقل باشد، كودك محسوب مى‏شود.

د) دو روايت بيان مى‏كند كه از 9 سالگى اعمال نيك و بد دختر ثبت مى‏شود و در مقابل گناهان خود مورد عقاب واقع مى‏شود.

ه) يك روايت نيز 9 سال را زمان وجوب فرايض بيان داشته است.

و) سه روايت بيان مى‏دارد كه دختر از 9 سالگى مى‏تواند در اموال خويش تصرف نمايد؛ البته به قرينه آيه و روايات ديگر، مشروط بر آنكه رشد فكرى جهت انجام معاملات را داشته باشد.

ز) دو روايت بيان مى‏دارد تا قبل از 9 سالگى، امكان حيض دختر وجود ندارد. يك روايت مى‏گويد امكان وقوع حيض از 9 سالگى مى‏باشد. دو روايت بيان مى‏كند كه حكم به حاملگى دختر قبل از 9 سال نمى‏توان كرد لذا عده و استبراء ندارد؛

ح) يك روايت مى‏گويد كه دختر 9 ساله در ازدواج خويش فريب خورده نمى‏باشد.

ط) يك روايت مى‏گويد كه دختر اگر قبل از 9 سال توسط ولى خود به عقد ازدواج كسى درآمده باشد، بعد از 9 سالگى مى‏تواند به اين ازدواج رضايت دهد يا آن را نپذيرد.

روايت 7 سال

اين روايت جواز تصرف در اموال را از اين سن به بعد بيان مى‏كند و وجوب فرايض و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مى‏داند.

روايات 10 سال

در اين بخش، سه روايت است كه يك روايت مى‏گويد از اين زمان به بعد دختر فريب خورده محسوب نمى‏شود و دو روايت بيان مى‏دارد كه با دختر كمتر از 10 سال، نبايد رابطه زناشويى برقرار نمود.نويسنده: زهرا آيت اللهي


برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان