بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,000

نمونه سوال حقوق سازمانهاي بين‌المللي تيرماه 89

  1391/5/26
خلاصه: نمونه سوال حقوق سازمانهاي بين‌المللي تيرماه 89

قسمت اول: سوالات تستي

1. اعضاي اتحاديه اقتصادي بنلوکس (Benelux) چه کشورهايي هستند؟
الف: هلند، بلژيک، لوکزامبورگ    ب: هلند، بلژيک، فنلاند    ج: بلژيک، فنلاند، لوکزامبورگ    د: بلژيک، هلند، دانمارک

2. علت اينکه پذيرش کشورهاي مديترانه اي مثل يونان، اسپانيا و پرتغال به عضويت اتحاديه اروپا، مشکلاتي را براي اتحاديه بوجود آورد چه بود؟
الف: اختلاط قومي و نژادي کشورهاي مزبور
ب: عدم وجود احزاب فعال سياسي در کشورهاي مزبور
ج: سطح پايين توسعه اقتصادي و اقتصاد مبتني بر کشاورزي در اين کشورها
د: عدم اطمينان اتحاديه از ايفاي تعهدات ناشي از عضويت

3. دوازدهمين عضو منطقه «يورو» در اتحاديه اروپا کدام کشور بود؟
الف: انگلستان    ب: فنلاند        ج: سوئد        د: يونان

4. بازوي قضايي اتحاديه اروپا کدام رکن است؟
الف: دادگاه اروپايي حقوق بشر
ب: ديوان بين المللي حقوق درياها مستقر در هامبورگ آلمان
ج: ديوان دادگستري اروپايي
د: ديوان بين المللي دادگستري مستقر در لاهه هلند

5. اعضاي ديوان محاسبات اتحاديه اروپا چند عضو است؟
الف: 11 عضو    ب: 15 عضو    ج: 24 عضو    د: 25 عضو

6. در سيستم اتحاديه اروپا، کداميک از کميته هاي زير بعنوان مجمع نمايندگان منطقه اي و حکومتهاي محلي در سال 1994 تاسيس شد؟
الف: کميته مناطق        ب: کميته اقتصادي اجتماعي         ج: کميته داخلي        د: کميته رشد و توسعه

7. کداميک از ارگانهاي اتحاديه اروپاست که اعضاي آن مستقيما توسط شهروندان اروپايي انتخاب مي شوند؟
الف: شوراي اروپا        ب: کميته اقتصادي و اجتماعي    ج: پارلمان اروپايي        د: ديوان دادگستري اروپايي

8. بانک سرمايه گذاري اروپا  براساس کداميک از معاهدات موسس اتحاديه اروپا شکل گرفت؟
الف: معاهده ماستريخت        ب: معاهده رم    ج: معاهده نيس        د: معاهده آمستردام

9. براساس ماده 5 منشور ملل متحد، برقراري مجدد حقوق و مزاياي کشوري که از مزاياي عضويت تعليق شده است، توسط کدام رکن سازمان ملل متحد صورت مي گيرد؟
الف: مجمع عمومي        ب: شوراي امنيت        ج: ديوان بين المللي دادگستري    د: مجمع عمومي و شوراي امنيت

10. طبق ماده 19 منشور، ضمانت اجراي عدم پرداخت سهميه مالي اعضاي سازمان ملل متحد به سازمان، چيست؟
الف: اخراج از سازمان    ب: تعليق حق راي در مجمع        ج: تعليق عضويت در سازمان        د: محکوميت نزد ديوان

11. تصميمات شوراي امنيت در مسايل مربوط به آيين کار و ساير مسائل با چه اکثريتي اتخاذ مي شود؟
الف: 9 عضو- 9 عضو        ب: 9 عضو- 11 عضو        ج: 11 عضو- 9 عضو    د: 9 عضو- 14 عضو

12. دستور اقدامات موقتي صادره از شوراي امنيت به دولتها به چه منظور مي باشد؟
الف: الزام آنها به ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري
ب: جلوگيري از نقض حقوق بيگانگان در سرزمين کشورهاي عضو
ج: جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع
د: جلوگيري از توسل کشورها به تسليحات اتمي

13. کدام ماده منشور ملل متحد بيانگر «اقدامات قهري غيرنظامي» تحت صلاحيت شوراي امنيت مي باشد؟
الف: ماده 39        ب: ماده 40    ج: ماده 41    د: ماده 42

14. کدام گزينه در خصوص «دفاع مشروع» موضوع ماده 51 منشور ملل متحد نادرست است؟
الف: دفاع مشروع يک حق ذاتي براي دولتهاست
ب: دفاع مشروع ميتواند فردي يا جمعي باشد.
ج: دولت استفاده کننده از دفاع مشروع، ملزم به گزارش اقدامات اتخاذي به شوراي امنيت است.
د: شوراي امنيت نمي تواند تا زمانيکه نتيجه دفاع کشور مورد حمله مسلحانه مشخص نشده است، اقدام به مداخله نمايد.

15. کداميک از ارکان سازمان ملل صراحتا اجازه تاسيس ارکان فرعي يافته اند؟
الف: مجمع عمومي، شوراي امنيت، شوراي اقتصادي و اجتماعي        ب: مجمع عمومي، شوراي امنيت
ج: شوراي امنيت                            د: شوراي اقتصادي و اجتماعي

16. ضمانت اجراي آراي صادره از ديوان بين المللي دادگستري چيست؟
الف: اخراج از سازمان ملل متحد            ب: حق شکايت از متخلف نزد شوراي امنيت
ج: تعليق حق راي عضو متخلف در مجمع عمومي    د: اجبار به پرداخت دو برابر سهيمه مالي خود به سازمان

17. کدام گزينه در خصوص صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري نادرست است؟
الف: مجمع عمومي مي تواند در خصوص هر مساله حقوقي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي کند.
ب: شوراي امنيت مي تواند در خصوص هر مساله حقوقي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي کند.
ج: ساير ارکان ملل متحد با اجازه شوراي امنيت مي توانند در خصوص هر مساله حقوقي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي کنند.
د: موسسات تخصصي ملل متحد نيز مي توانند با اجازه مجمع عمومي از ديوان تقاضاي نظر مشورتي کنند.

18. طبق ماده 101 منشور، کارمندان سازمان ملل متحد چگونه انتخاب مي شوند؟
الف: توسط دبير کل برطبق مقرراتي که از سوي شوراي امنيت وضع شده باشد.
ب: توسط دبيرکل برطبق مقررات وضع شده از سوي مجمع عمومي.
ج: توسط اکثريت دو سوم اعضاي مجمع عمومي و تاييد آنها در شوراي امنيت.
د: بنا به توصيه شوراي امنيت و تصويب اکثر اعضاي مجمع عمومي.

19. در استخدام کارمندان سازمان ملل متحد، منظوري که بيش از هر چيز ملحوظ قرار مي گيرد، کدام گزينه است؟
الف: تقسيم جغرافيايي    ب: توزيع منصفانه زن و مرد بودن    ج: تسلط به زبان کاري سازمان    د: عاليترين درجه کارآيي

20. کدام دسته از عهدنامه ها و موافقتنامه ها بايد نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برسند؟
الف: هر عهدنامه يا موافقت نامه اي که پس از لازم الاجرا شدن منشور توسط اعضاي سازمان ملل منعقد شده باشد.
ب: کليه عهدنامه ها يا موافقتنامه ها اعم از اينکه توسط اعضاي سازمان انعقاد يافته باشد يا غير اعضا.
ج: تمام عهدنامه هاي چند جانبه اي که توسط اعضاي سازمان انعقاد يافته باشد، البته پس از لازم الاجرا شدن منشور.
د: فقط عهدنامه ها  و موافقتنامه هايي که ممکن است بر روند صلح و امنيت بين المللي تاثير بگذارند.

21. تغييرات منشور توسط چه نهاد يا رکني پيشنهاد و توصيه مي شود؟
الف: مجمع عمومي سازمان ملل    ب: کنفرانس عمومي اعضاي ملل    ج: شوراي امنيت        د: دبيرکل سازمان

22. رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد کدام است؟
الف: شوراي امنيت        ب: دبيرخانه ملل متحد    ج: ديوان بين المللي دادگستري    د: کميسيون حقوق بين الملل

23. کدام گزينه در خصوص دبيرکل و دبيرخانه سازمان ملل متحد نادرست است؟
الف: دبيرکل عاليترين مقام اداري سازمان است.
ب: دبيرخانه سازمان مرکب است از يک دبيرکل و کارمندان مورد احتياج سازمان است
ج: دبيرکل بنا به توصيه شوراي امنيت و توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود.
د: دبير کل در انجام وظايف خود فقط از دولت متبوع خود و فرامين مجمع عمومي دستور ميگيرد.

24. حداکثر نمايندگان هر عضو ملل متحد در مجمع عمومي چند نماينده است؟
الف: 5 نماينده    ب: 7 نماينده    ج: 9 نماينده    د: 11 نماينده

قسمت دوم: سوالات تشريحي

توجه: از 5 سوال زير فقط به 4 سوال پاسخ دهيد. کساني که به هر 5 سوال پاسخ دهند، سوال پنجم تصحيح نخواهد شد.
1. سازمانهاي بين المللي بين الدولي را مختصرا معرفي کنيد مشخصات آنها مثل اعضا، انواع، حق راي، و... را بنويسيد.

2. طبقه بندي سازمانهاي بين المللي را براساس نوع فعاليت آنها نام برده، تعريف کرده و براي هر يک مثالي بزنيد.

3. زيربناي شخصيت حقوقي بين المللي سازماهاي بين المللي را توضيح دهيد (ذکر نکات مهم ضروري است).

4. آيا امکان خروج اختياري از يک سازمان بين المللي وجود دارد؟ (شقوق مختلف به همراه نکات مهم و ضروري را بنويسيد).

5. دو مورد از تکاليف کارمندان بين المللي و سه مورد از حقوق کارمندان بين المللي را نام ببريد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان