بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,086

سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 3 (کليات )-قسمت سوم

  1391/5/12
خلاصه: سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 3 (کليات )

منابع  حقوق جزاي عمومي ايران


1. کدام گزينه از منابع اصلي حقوق جزاي عمومي نيست؟
الف ـ قوانين مربوط به مجازات
ب ـ آراء ديوان عالي کشور در مقام وحدت رويه ي قضايي
ج ـ عقايد عالمان علم حقوق
د ـ مصوبات کمسيونهاي قوه قانون گذاري

2 . کدام گزينه صحيح نيست؟
الف ـ قانون اساسي به عنوان مهمترين منبع حقوق جزا به تدوين اصول کلي حاکم بر کشور مي پردازد.
ب ـ قانون مجازات به مسايل اختصاصي حقوق جزا مي پردازد.
ج ـ قانون مجازات اسلامي مصوب مجمع تشخيص مصلحت در سال 1370 مي باشد.
د ـ در قانون اساسي به آراء وحدت رويه اشاره نشده است.

3.قانون اساسي به عنوان يکي از منابع حقوقي
الف ـ عالي ترين قانون حاکم بر کشور است.
ب ـ هيچ قانوني قادر به نقض آن نمي باشد.
کليه قوانين عادي کشور بايد هم سنگ و هم سو با قانون اساسي باشد.
د ـ هر سه مورد

4. کدام يک از قوانين زير جزء منابع اصلي حقوق کيفري ايران مي باشد.
الف ـ قانون اساسي و قانون مجازاتهاي اسلامي
ب ـ قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مصوبات کمسيونهاي مجلس
ج ـ قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
د ـ هر سه مورد ياد شده

5. مهمترين منبع حقوق جزا کدام است؟
الف ـ اخلاق
ب ـ عرف
ج ـ قانون
د ـ متون فقهي

6 ـ اولين قانون مدوني که در زمينه ي جرم و مجازات در ايران به تصويب رسيد ، عبارت است از :
الف ـ قانون تشکيلات عدليه مصوب 1325 قمري
قانون مجازات عمومي مصوب 1304
قانون مجازات عمومي مصوب 1652 شمسي
د ـ قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 شمسي

7. مصوبات کمسيون  هاي مجلس و مصوبات دولت با اجازه ي مجلس  جزء  کدام منابع  حقوق کيفري است؟
الف ـ هر دو جزء منابع اصلي و الزامي
ب ـ هر دو جزء منابع فرعي و ارشادي
ج ـ اولي جزء منابع اصلي و دومي جزء منابع فرعي
د ـ اولي جزء منابع فرعي و دومي جزء منابع اصلي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان