بسم الله
 
EN

بازدیدها: 701

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت بيستم

  1391/4/18
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت بيستم

فصل دهم

‌غارت و تخريب و منازعه

‌ماده 385 - هر گاه عده‌اي از نظاميان به طور اجماع اعم از اينكه مسلح باشند يا غير مسلح مرتكب غارت يا تخريب آذوقه يا امتعه يا اشياء ديگر‌متعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامي و حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم مي‌شوند.
‌تبصره - در صورتي كه غارت و تخريب توأم با اعمال جبر و اكراه و شكستن حرز باشد مرتكبين به خلع درجات و علائم نظامي و حبس با كار از‌سه تا پانزده سال محكوم مي‌شوند.
‌ماده 386 - هر نظامي كه عامداً به نحوي از انحاء ابنيه و ساختمانها و استحكامات نظامي و مغازه‌ها و انبارها و كشتي‌ها و قايقها و راه‌ها و وسايل‌ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است آتش بزند و يا به وسيله تركانيدن مواد محترقه آنها را خراب كند محكوم به اعدام است.
‌ماده 387 - هر نظامي كه عامداً به وسائل ديگري غير از حريق و تركانيدن مواد محترقه ابنيه و ساختمان و استحكامات نظامي و مغازه‌ها و انبارها و‌كشتي‌ها و راه‌ها و وسايل ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است خراب يا تلف كند به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم مي‌گردد.
‌ماده 388 - هر نظامي كه با سوء نيت در مقابل دشمن وسائل دفاعيه و تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و‌اشيايي را كه براي اردو زدن يا بسيج لازم است خراب كند يا وادار به خرابي نمايد و يا دامهاي مورد استفاده ارتش را تلف يا ناقص كند محكوم به اعدام‌است.
‌اگر بزه در مقابل دشمن به عمل نيامده باشد كيفر مرتكب حبس با كار از سه تا پانزده سال است.
‌ماده 389 - هر نظامي كه عمداً اسلحه يا لوازم اردو و سربازخانه يا ساز و برگ يا ملبوسي كه متعلق به دولت است خراب كند همچنين هر نظامي كه‌عمداً يك يا چند دام را كه مورد استفاده ارتش است بكشد يا ناقص نمايد خواه اشياء يا دامهاي مذكور براي خدمت به او سپرده شده باشد
يا مورد‌استعمال نظاميان ديگر باشد محكوم به دو الي پنج سال حبس مجرد است.
‌ماده 390 - هر نظامي كه عامداً و با سوء نيت دفاتر ثبت و بايگاني و پيش‌نويس يا اصل برگها و اسناد نظامي را تلف كند يا بسوزاند و يا به نحو ديگر‌معدوم نمايد به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 391 - هر گاه در منطقه عمليات ارتش در اثناء منازعه كه چند نفر نظامي در آن مشاركت داشته‌اند قتل يا جرح يا ضربي واقع شود و مرتكب‌شخصاً معلوم نباشد هر يك از آن اشخاص به طريق پايين محكوم مي‌شوند:
1 - در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با كار.
2 - در صورت جرح از يك تا سه سال حبس عادي.
3 - در صورت ضرب از يك ماه تا شش ماه حبس عادي.

‌فصل يازدهم

‌سوء استفاده و جعل و تزوير در امور اداري و مالي ارتش

‌ماده 392 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالماً ميزان عده افراد يا دامها يا ايام حضور آنها و ساير وسايط نقليه و متعلقات آن و همچنين‌ساير ملزومات و احتياجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و ساير اسناد مربوطه و گزارشات به منظور سوء استفاده علاوه بر آنچه حقيقتاً موجود‌بوده است قلمداد نمايد يا ميزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعي قلم دهد به حبس مجرد از دو تا پنج سال به علاوه رد عين يا بهاي آنچه از اين راه سوء‌استفاده نموده است به خزانه ارتش محكوم مي‌شود - چنانچه ارتكاب اين عمل به وسيله مخدوش نمودن يا تراشيدن يا حك كردن يا محو كردن و يا‌الحاق در اسناد دولتي صورت گرفته باشد كيفر مرتكب علاوه بر رد آنچه از اين راه استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است.
‌تبصره - در مورد قسمت اول اين ماده مقررات مواد 53 و 54 اين قانون رعايت خواهد شد.
‌ماده 393 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالماً و به منظور سوء استفاده در مشاغل محوله خود اوزان يا پيمانه‌هاي ساختگي استعمال‌كند به حبس عادي از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 394 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه مهرها و تمبرها و ساير علامات نظامي را كه در روي اسناد و نوشتجات رسمي مربوطه به‌امور نظامي يا روي هر قبيل اشياء متعلق به ارتش به كار مي‌رود تقليد نموده و يا با علم به ساختگي بودن آنها را استعمال كند به حبس با كار از سه تا‌پانزده سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 395 - هر نظامي يا هر متصدي محاسبات نظامي كه اصل مهر و علامات رسمي دولتي را به دست آورده و از راه تقلب براي تضييع حقوق‌دولت يا افراد نظام استعمال كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 396 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا كارپرداز نظامي كه عهده‌دار خريد يا فروش يا ساختن چيزي براي ارتش بوده است به واسطه تدليس و‌تقلب در خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا ديگري تحصيل نموده باشد كه موجب ضرر ارتش گردد با رعايت‌مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغي كه از اين راه
استفاده نموده است محكوم مي‌شود.
‌ماده 397 - چنانچه بزه‌هاي مذكور در مواد بالا را بازرسهاي مالي ارتش مرتكب شده يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا كشف كرده و مخفي دارند‌به طريق پايين محكوم خواهند شد.
‌هر گاه كيفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادي باشد به حبس مجرد و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس با كار و هر گاه حبس با كار باشد به حبس دائم‌تبديل مي‌شود.

‌فصل دوازدهم

‌ارتشاء و اختلاس در امور اداري و مالي ارتش

‌ماده 398 - هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه‌بگيرد اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي محسوب و با رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا‌پنج سال و به علاوه به رد آنچه گرفته است محكوم خواهد شد و همين كيفر مقرر است براي هر نظامي يا همرديف نظامي كه به نظامي يا همرديف‌نظامي ديگر براي اقدام به امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است رشوه بدهد ولي هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق مشروعه‌خود ناچار از دادن رشوه بوده است از كيفر معاف خواهد شد.
‌ماده 399 - هر نظامي يا همرديف نظامي براي انجام مقاصد مذكور در ماده قبل به هر خدمتگزار ديگر دولت به نحوي از انحاء منفعت نامشروعي‌برساند يا از نظامي يا همرديف نظامي ديگر به نحوي از انحاء به طور نامشروع انتفاعي ببرد از قبيل اينكه مالي بلاعوض يا فاحشاً ارزانتر بهاي معمولي يا‌صورتاً به بهاي معمولي و حقيقتاً به بهايي به طور فاحش كمتر مستقيماً يا به طور غير مستقيم به خدمتگزار ديگر دولت منتقل كند و يا براي انجام همان‌مقاصد مالي فاحشاً گران‌تر از بهاي معمولي و يا صورتاً به بهاي معمولي و حقيقتاً به بهايي فاحشاً گران‌تر بخرد طرفين راشي و مرتشي محسوب و اگر هر‌دو خدمتگزار ارتش باشند به ترتيب مقرره در ماده قبل محكوم مي‌گردند و چنانچه يك طرف نظامي يا همرديف نظامي نباشد در دادگاه صلاحيتدار‌تعقيب خواهد شد.
‌ماده 400 - هر مدير يا محاسب و صندوقدار يا تحويلدار كه از نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد مطالبات كه به منزله نقدينه است يا برگها يا‌حوالجات يا اسناد يا ساير اجناس و اشياء منقوله كه بر حسب وظيفه سپرده به او است اختلاس يا تصرفات غير مجاز نمايد با رعايت مقررات مواد 53 و54 اين قانون علاوه بر رد عين يا بهاي آن به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم مي‌شود و چنانچه وجوه يا اشياء مذكور از حيث مبلغ يا بهاء از‌پنج هزار ريال تجاوز ننمايد كيفر مرتكب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادي از شش ماه تا سه سال است.
‌در صورتي كه بزه‌هاي مذكور در اين ماده در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي ارتكاب شده باشد مرتكب به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم‌خواهد شد ولي هر گاه در نتيجه وقوع بزه لطمه غير قابل جبراني به عمليات ارتش وارد آيد يا مرتكب نقدينه يا اسناد يا حوالجات مذكور را بر عليه‌مصالح دولت به مصرف برساند محكوم به اعدام است.
‌ماده 401 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه حقوق و جيره و ساير وجوه مربوطه يا لباس و ساير احتياجات افراد ابوابجمعي خود را كه‌براي پرداخت يا مصرف و تحويل به آنها دريافت داشته است به افراد مربوطه نپرداخته يا به آنها تحويل نداده يا به مصرف آنها نرساند و كلاً يا بعضاً به‌نفع خود برداشت نمايد با رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدين نحو مورد سوء‌استفاده واقع شده است محكوم خواهد شد.
‌ماده 402 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق به دولت يا نظاميان را براي مصالح شخصي‌خود به كار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 403 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي كه در مواد غذايي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرار‌داده شده است مستقيماً يا به طور غير مستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذايي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به وسيله ديگري تقسيم‌نمايد به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد و نيز هر نظامي يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي كه با سوء نيت گوشت‌حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسريه يا مواد غذايي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيماً يا به طور غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس با‌كار از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
‌چنانچه در نتيجه اعمال آنها بزه‌هاي ديگري كه مستلزم كيفر شديدتر است واقع شود مرتكبين به كيفر اشد محكوم مي‌شوند.

‌فصل سيزدهم

‌استعمال غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي

‌ماده 404 - هر نظامي كه علناً نشانها و مدالها و علامات و البسه رسمي دولتي را بدون حق استعمال كند به حبس عادي از دو ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 405 - هر نظامي كه نشان و علامات و مدالهاي خارجه را بدون اجازه مقامات رسمي دولت مربوطه استعمال نمايد به كيفر مقرر در ماده قبل‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 406 - در مورد دو ماده قبل چنانچه استعمال غير قانوني البسه و نشان و غيره توأم به ارتكاب بزه ديگري كه كيفر شديدتر از كيفر مقرره در مواد‌قبل است باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم مي‌گردد.
‌ماده 407 - در موقع جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخه 6 ژوئيه 1906 را امضاء كرده يا بعد قبول نموده هر كس در منطقه عمليات جنگي بيرق يا‌بازوبند يا ساير علامات شير و خورشيد سرخ يا بيرق يا بازوبند ساير علامات همرديف شير و خورشيد سرخ را بدون حق علناً استعمال كند به كيفر مقرر‌در ماده 404 محكوم خواهد شد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان