بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,657

تفاوت بين غصب و تصرف عدواني

  1391/4/14
خلاصه: تفاوت بين غصب و تصرف عدواني
در تفاوت بين دعواي غصب با دعواي تصرف عدواني مدني بايد گفت :

1.موضوع دعواي غصب اعم از اموال منقول و غير منقول است اما دعواي تصرف عدواني مدني و حتي دعواي مزاحمت و ممانعت از حق مقررات در قانون آئين دادرسي مدني ويژه ي اموال غير منقول است البته موضوع تصرف عدواني مقرر در ماده يک قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352اعم از اموال منقول و غير منقول است 

2. در دعواي تصرف عدواني مدني موضوع رسيدگي شناسايي مالک نيست هدف حمايت از متصرف است و اگر به استناد و دلايل مالکيت خواهان نيز توجه مي شود تنها به منظور احراز سبق تصرف اوست اما در دعواي غصب موضوع رسيدگي شناسايي مالک (عين يا منفعت )و يا دارنده ي حق است و در صورت اثبات مالکيت يا ذي حق بودن خواهان آثار غصب بر عمل خوانده بار ميشود .

3- دردعواي تصرف عدواني لازم است استيلاي خوانده بدون رضايت متصرف سابق ويا به وسيله نامشروع به دست آمده باشد ولي در غصب هيچ يک از اين دو ضرورت ندارد به همين جهت کسي که به بيع فاسد ملکي را به ديگري فروخته و تحويل اوداده مي تواند خلع يد او را به عنوان غاصب بخواهد .

4. از لحاظ فقهي غصب داراي دو حکم تکليفي است .1. حرمت عمل 2.وجوب رد مال مغصوب به مغصوب منه يا ولي او . 

علاوه بر آن غصب موجب حکم وضعي ضمان است بدين معني که مغصوب بر عهده ي غاصب است و تلف و نقص و خسارت آن بر عهده غاصب است و اگر که مال مغصوب تلف شود غاصب بايد بدل (مثل يا قيمت )آن را به پردازد که از آن به ضمان تعبير مي شود 
.
پس دعواي مترتب بر غصب ممکن است خلع يد از مال غير منقول يا قلع قمع اعياني مستحدثه يا استرداد مال منقول مغصوب .الزام خوانده ي غاصب به دادن بدل اعم از مثل يا قيمت مال مغصوب تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عيب و نقص مال مغصوب و پرداخت اجرت المثل باشد .

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان