بسم الله
 
EN

بازدیدها: 884

حق حبس(حق امتناع زن از ايفاى وظايف زوجيت)

  1391/4/13
خلاصه: حق حبس(حق امتناع زن از ايفاى وظايف زوجيت)
در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهريه ، زن مى تواند از حق حبس استفاده نمايد. ماده 1085 قانون مدني مقرر مى دارد: «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده باشد از ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق امتناع يا حق حبس عبارت از اين است که زن مى تواند تا زمانى که مهر خود را از شوهر دريافت نکرده است از تمکين و انجام وظايف زوجيت در مقابل شوهر خوددارى نمايد و مادام که زن از حق حبس استفاده مى کند شوهر بايد نفقه زن را پرداخت نمايد و در اين حالت مرد نمى تواند الزام زن به تمکين را از دادگاه درخواست نمايد. اگر مهريه حال نباشد و مؤجل (مدت دار) باشد. بنابراين شرط به وجود آمدن حق حبس اين است که مهريه از نوع مهرالمسمى و ضمناً عندالمطالبه باشد در غير اين صورت زن حق امتناع ندارد. و اين حق فقط براي زن وجود دارد.ماده 1085 قانون مدني

زوال حق حبساگر زن پيش از دريافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکين نمايد، حق حبس از او سلب مى شود. طبق ماده 1086 قانون مدني: «اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختيار خود به ايفاى وظايفى که در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در اين صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نمايد ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نمايد و از تمکين خوددارى کند

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان