بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,227

سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 2 (کليات )-قسمت دوم

  1391/4/10
خلاصه: سوالات تستي حقوق جزاي عمومي فصل 2 (کليات )

نمونه سوالات شماره 2


1 . وابستگي حقوق جزا به حقوق اساسي عبارت است از اينکه :

الف ـ حقوق جزا صيانت و پاسداري از حرمت قانون اساسي را بر عهده دارد.
ب ـ اعمال مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي براي پاسداري از اصول قانون اساسي است.
ج ـ حقوق جزا عصاره ي حقوق اساسي مردم يک کشور را مطرح مي کند.
د ـ گزينه هاي الف و ب صحيح است.
2. حقوق جزا براي تعريف جرايم مامورين دولتي و يا جرايم مردم عليه مامورين دولتي نيازمند کدام يک از رشته هاي حقوقي است؟

الف ـ حقوق اساسي
ب ـ حقوق اداري
ج ـ حقوق مدني
د ـ حقوق کار
3. براي بررسي عناصر تشکيل دهنده ي جرم ورشکستگي به تقلب بايد به کدام قانون مراجعه کرد؟

الف ـ قانون مدني
ب ـ قانون جزا
ج ـ قانون تجارت
د ـ قانون کار
4. تجاوز به مالکيت مانند جرم سرقت نيازمند تعريف مالکيت و وصف مال منقول است ، اين تعريف مربوط به کدام يک از رشته هاي حقوقي مي شود؟

الف ـ حقوق تجارت
ب ـ حقوق مدني
ج ـ حقوق کيفري
د ـ حقوق ثبت
5 ـ سياست کيفري در عصر حاضر پلي ارتباطي بين دو رشته ي :

الف ـ حقوق جزا و جرم شناسي
ب ـ حقوق جزا و جامعه شناسي کيفري
ج ـ حقوق حزا و آيين دادرسي کيفري
د ـ حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي
6 ـ در  تفکيک سياست کيفري از سياست جنايي کدام گزينه صحيح است؟

الف ـ اولي خاص و در محدوده ي قوه قضاييه است و دومي عام و در محدوده ي دولت و کليه ي سازمانهاي دولتي است.
ب ـ اولي عام و در محدوده ي دولت است و دومي خاص و در محدوده ي قوه قضاييه است.
ج ـ محدوده هر دو يکسان است، ولي ، موضوع آنها تفوت دارد.
د ـ محدوده هر دو يکسان است، ولي ،  عوامل اجرايي آنها باهم تفاوت دارد.
7. به مجموعه تدابير و روش هايي که  پيشگيري از جرم  مي کنند و به درمان مجرميت مي پردازد چه مي گويند؟

الف ـ جرم شناسي
ب ـ جرم يابي
ج ـ سياست کيفري
د ـ جامعه شناسي کيفري
8.  فعاليت هاي ژنتيکي در مجرمان و ارتباط بزهکاري با وراثت براي احراز علتهاي جرم مربوط به کدام يک از علوم است؟

الف ـعلم آمار
ب ـ زيست شناسي
ج ـ جرم يابي
د ـ روان شناسي کيفري
9 ـ استفاده از مجموعه اطلاعات علوم پزشکي در جهت بهتر اجرا شدن قوانين جزايي ، مدني و اجتماعي مربوط به کدام رشته است؟

الف ـ جرم شناسي
ب ـ علم آمار
ج ـ پزشکي قانوني
د ـ زيست شناسي
10. براي احراز يک سند مجعول ( جعل شده ) چون نياز به ةگاهي از تعريف صحيح اسناد مي باشد ، بايد کدام منبع مراجعه کرد؟

الف ـ حقوق مدني
ب ـ حقوق تجارت
ج ـ حقوق اساسي
د ـ حقوق اداري
11. علمي که به بررسي امضاي ذيل اسناد ، به لحاظ صحت يا جعل آن مي پردازد، چه نام دارد؟

الف ـ جرم شناسي
ب ـ پليس علمي
ج ـ پزشکي قانوني
د ـ جزاي اختصاصي
12.کدام يک از رشته هاي زير به شناخت علل و وقوع جرم و درمان آنها مي پردازد؟

الف ـ کيفرشناسي
ب ـ علم اداره ي زندانها
ج ـ جرم شناسي
د ـ حقوق جزاي اختصاصي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان