بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,780

منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي

  1391/4/6
خلاصه: منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي
منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي (با توجه به تغيير منابع آزمون و نحوه آزمون دکتري فعلا منابع خاصي تا زمان تثبيت يک رويه ثابت و مشخص، پيشنهاد نمي گردد)

نظر اول:

منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي

الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري

5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري

ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي

ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

هـ: متون حقوقي به زبان انگليسي
1. متون حقوقي 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسين شيروي
2. متون حقوقي 2 (جزا) دكتر عبدالحسين شيروي
3. Law texts دكتر گودرز افتخار جهرمي
4. Law made simple نويسنده: David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …

منابع آزمون دكتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي

الف ـ حقوق جزاي عمومي
1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي

ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي

ج ـ آيين دادرسي كيفري
1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري

د ـ متون فقه
1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

ه: متون حقوقي به زبان انگليسي
1. متون حقوقي 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسين شيروي
2. متون حقوقي 2 (جزا) دكتر عبدالحسين شيروي
3. Law texts دكتر گودرز افتخار جهرمي
4. Law made simple نويسنده: David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد

نظر ثاني :
فهرست منابع آزمون دکتري (دانشگاه تهران-شهيد بهشتي-تربيت مدرس)

الف)متون فقه جزايي:
1- ابواب(حدود،قصاص،ديات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهاي: روضه البهيه-مسالک الافهام شهيد ثاني
2- مباني تکلمة المنهاج ايت الله خويي
3- قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد
4- حدود ، تعزيرات، قصاص دکتر گرجي
5- ديات دکتر گرجي
6- تقريرات دکتر مهرپور
7- تقريرات دکتر محقق داماد

ب) آيين دادرسي کيفري:
1- آيين دادرسي کيفري 2 جلد دکتر آشوري
2- آيين دادرسي کيفري 5 جلد دکتر آخوندي
3- عدالت کيفري دکتر آشوري
4- آيين دادرسي کيفري دکتر گلدوست جويباري
5- علوم جنايي مجموعه مقالات اهدايي به دکتر آشوري
6- حقوق بشر مفاهيم انصاف و عدالت دکتر آشوري
8- لايحه جديد آيين دادرسي کيفري
9- 2 مقاله از دکتر آشوري در کتابهاي تأملاتي در حقوق تطبيقي جلد2 ( تحول جايگاه دادسرا)
علوم جنايي (مقالات آموزشي) جلد 2(جايگزين هاي زندان)
10- آراي وحدت رويه و نظرات مشورتي

ج) جرم شناسي:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفي ابرند آبادي ?- دفاع اجتماعي مارک آنسل
?- کيفر شناسي دکتر صفاري ?- مقالات دکتر آشوري
5- ديباچه ها و مقالات دکتر نجفي ابرند آبادي 6- جزوات و مقالات دکتر فرجيها

د) متون حقوقي جزايي:
1- تقريرات دکتر آقايي نيا 2- criminal law
3- اطلاعات عمومي زبان انگليسي 4- تقريرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزاي عمومي:
1- حقوق جزاي عمومي 2 جلد دکتر اردبيلي
2- زمينه حقوق جزاي عمومي دکتر نوربها
3- تقريرات دکتر آقايي نيا
4- تقريرات دکتر رهامي
5- تقريرات دکتر آزمايش
6- حقوق جزاي عمومي دکتر گلدوزيان
7- مقالات دکتر حبيب زاده، دکتر اردبيلي، دکتر نوربها

و) حقوق جزاي اختصاصي:
1- حقوق جزاي اختصاصي 3 جلد دکتر مير محمد صادقي
2- حقوق جزاي اختصاصي 2 جلد دکتر آقايي نيا
3- حقوق جزاي اختصاصي دکتر گلدوزيان
4- تقريرات جرائم عليه اشخاص دکتر کوشا
5- تقريرات دکتر توجهي
6- تقريرات جرائم عليه اشخاص دکتر رهامي
7- لايحه جديد قانون مجازات اسلامي

منابع تکميلي:
1- محشاي ق.م.ا دکتر گلدوزيان
2- تقريرات جرائم عليه اموال دکتر آزمايش
3- ق.م.ا در نظم حقوقي کنوني رضا شکري- قادرسيروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهري – مرحوم داور
5- حقوق جنايي 5جلد دکتر علي آبادي
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسني
7- ح.ج.ع. ايران 2جلد دکتر صانعي
8- ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري اسلام2 جلد آيت ا... مرعشي
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مباني جرم شناسي 3جلد دکتر کي نيا
11- علوم جنايي دکتر کي نيا

دانشگاه تربيت مدرس:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتاب دکتر اردبيلي
- جزاي اختصاصي: مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + کتاب دکتر گلدوزيان
- آئين دادرسي کيفري: کتاب دکتر آشوري
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + جزوات دکتر فرجيها

دانشگاه شهيد بهشتي:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: کتاب دکتر اردبيلي + کتاب دکتر نوربها + مقالات اين دو استاد در مجلات علمي کشور
- جزاي اختصاصي: کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئين دادرسي کيفري: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوري + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + کتاب کيفرشناسي و مقالات دکتر صفاري

دانشگاه تهران:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب مباني تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + جزوات دکتر آزمايش
- جزاي اختصاصي: کتاب و جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + کتابهاي دکتر مير محمد صادقي
- آئين دادرسي کيفري: جزوات و کتاب دکتر آشوري
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي

لازم به تذكر است ، تهيه و مطالعه اين فهرست لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بين 30 الي 50 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در اين همايش ها و از اين قبيل فعاليتها دارد لذا به داوطلبان عزيز به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيلي از ارايه مقاله به مجلات علمي يا همايش هاي علمي غافل نشوند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان